General information:
Name:
Advanced research in environmental engineering
Code:
int.courses-222
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Semester:
Spring
Responsible teacher:
dr Mazur Robert (mazur@agh.edu.pl)
Module summary

The objective of this course is to learn students of most recent advances in selected branches of Environmental Engineering, such as environmental biotechnology and technology, and global modeling.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 is aware of ethical issues related with the development of environmental engineering science and technology Activity during classes
Skills: he can
M_U001 can make a presentation referring to the most important issues of biotechnology, using literature data and being able to present advantages and disadvantages of the applied solutions Project,
Oral answer,
Activity during classes
M_U002 is able to present his/her point of view on the recent advance in development of modern technologies in environmental engineering branches, based on the knowledge gained from literature, lectures and study visits, being able to provide scientific, social and ethical arguments Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 has knowledge of main and new trends of recent advances in environmental engineering and in different branches of this disciplines of science and technologies applied on the market Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Examination
M_W002 knows and understands environmental and ethical implications of the development of Environmental Engineering and Civil Engineering disciplines Test,
Examination,
Activity during classes
M_W003 knows the prospects for the development of labor market in the aspect of Environmental Engineering (or Civil Engineering) and research developing studies in this disciplines Test,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 is aware of ethical issues related with the development of environmental engineering science and technology + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 can make a presentation referring to the most important issues of biotechnology, using literature data and being able to present advantages and disadvantages of the applied solutions - - - - - - - - - - -
M_U002 is able to present his/her point of view on the recent advance in development of modern technologies in environmental engineering branches, based on the knowledge gained from literature, lectures and study visits, being able to provide scientific, social and ethical arguments - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 has knowledge of main and new trends of recent advances in environmental engineering and in different branches of this disciplines of science and technologies applied on the market - - - - - - - - - - -
M_W002 knows and understands environmental and ethical implications of the development of Environmental Engineering and Civil Engineering disciplines - - - - - - - - - - -
M_W003 knows the prospects for the development of labor market in the aspect of Environmental Engineering (or Civil Engineering) and research developing studies in this disciplines - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 24 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):
New trend and advanced research in in selected fields of Environmental Engineering discipline

1. Review of research progress for selected fields of Environmental Engineering:
2. Modern trends and technologies of municipal waste management and disposal of liquid waste.
3. Development of biogas production biotechnology, new technologies on the market, secondary energy use.
4. Great cycle – zero end effect (organic waste and their processing together with the recovery of valuable fertilizer products.
5. Overview of actual trend in biotechnology and technology development of municipal and industrial waste water treatment
6. New Trends in improving of biomonitoring methods for better control and protection of natural environment
7. Modeling of selected processes and phenomena in Environmental Engineering.
8. Interdisciplinary research and new perspectives in biotechnology using nanotechnology (nanoparticles and nanostructures)

Laboratory classes (15h):
Projects in selected areas of Environmental Engineering

1. Modern trends in the development of traditional methods of water and air quality control
2. Application of nanoparticles and nanostructures in optimization of bioprocesses in environmental biotechnology
3. Modeling of the eutrophication process of water reservoirs in river catchment with differentiated pollutant emissions
4. Development of aerobic and anaerobic biotechnology of waste water treatment from various sources
5. Great cycle – zero end effect (full recycling of organic waste with the recovery of valuable mineral fertilizers)
6. New trends in waste management, energy use, efficient energy carriers.
7. New technologies of biogas production on the basis of substrates characterized by difficulty to decompose and waste
8. Overview of the current development directions of the renewable energy market

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

The component of the final grade (FG) is given by:
FG= 0,3*L+0,7*P
where:
L – grade obtained from lecture (final test)
P- grade obtained from project exercises
In the case of a positive assessment of a lecture or project exercises obtained in additional term, as final grade for L or P is accepted the assessment obtained in the date of correction. In the case of the successful completion of the project exercises and the lecture, the final grade must be at least 3.0.
In the case of lack of a positive evaluation from the project exercises or the final test from lectures, a final grade is given: Not rated

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge of environmental sciences (secondary school level). Upper-intermediate level of English.

Recommended literature and teaching resources:

1. Zhao, Y., Zhang, Z., & Feng, W. (Eds.). (2016). Toxicology of Nanomaterials. John Wiley & Sons.
2. Nelson, V. C., & Starcher, K. L. (2015). Introduction to renewable energy. CRC press.
3. Nelson, V. C., & Starcher, K. L. (2016). Introduction to Bioenergy. CRC Press.
4. Xing, B., Senesi, N., & Vecitis, C. D. (2016). Engineered Nanoparticles and the Environment: Biophysicochemical Processes and Toxicity (Vol. 4). John Wiley & Sons.
5. Mukherjee, A., Peralta-Videa, J. R., & Gardea-Torresdey, J. (2013). Engineered Nanoparticles And The Environment: Biophysicochemical Processes And Biotoxicity.
6. Searle, S. R., & Gruber, M. H. (2016). Linear models. John Wiley & Sons.
7. Chandra, R. (Ed.). (2015). Environmental waste management. CRC Press.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Dobrowolski J. W, Śliwka M., Mazur R. (2012): “Laser biotechnology for more effecient bioremediation, protection of aquatic ecosystems and reclamation of contaminated areas”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 2012; 87: 1354-1359
Mazur R., Wagner A., Zhou M. (2013): The application of the Lymnaea stagnalis embryo-test in the toxicity bioindication of surfactants in fresh waters. Ecological Indicators 30, s. 190-195
Witaszek K., Pilarski K., Janczak D., Czekała W., Lewicki A., Carmona P.C.R., Dach J., Mazur R. (2013): The possibilities of green waste from urban areas management for energetic and fertilizer purposes. Archives of Waste Management and Environmental Protection vol. 15, issue 4, s. 21-28
Makowska M., Spychała M., Mazur R. (2013): Removal of Carbon and Nitrogen Compounds in Hybrid Bioreactors. Biomass Now – Cultivation and Utilization. Edited Miodrag Darko Matovic. Chapter 9, s. 213-236
Górski K., Ignatowicz R.L., Wierzbicki J., Mazur R., Mazurkiewicz J. (2013). The numeric calculation of influence of underpinning footing technology on settlement. Studia Geotechnica et Mechanica. Issue:4, P: December 2013
Chang, Y., Wu, S., Zhang, T., Mazur, R., Pang, C., & Dong, R. (2014). Dynamics of nitrogen transformation depending on different operational strategies in laboratory-scale tidal flow constructed wetlands. Science of The Total Environment, 487, 49-56
Mazur, R., Kałuża, T., Chmist, J., Walczak, N., Laks, I., & Strzeliński, P. (2015). Influence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions–The Warta River case study. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 94. p. 106-113
Witaszek K., Pilarski K., Pilarska A., Mazur R., Directions of utilisation of waste from green areas. Environmental Protection and Natural Resources 2015. VOL. 26, NO 1(63): 7-10

Additional information:

The final grade from the project exercises is based on taking into account the activity during the class.
The final grade of the lecture is based on the scores obtained from the two-part test.