Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Casting of engineering plastics
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-218-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Piwowarski Grzegorz (piwgrz@agh.edu.pl)
Module summary

The module is devoted to foundry engineering of the engineering plastics – their characteristics and techniques of casting.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Students will improve their competence and confidence in problem identification and in using analytical approaches to problem-solving. Moreover, they will improve their ability to exercise judgment and assess options. IME2A_K01, IME2A_U11, IME2A_U01 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student will be able to design gating and risering systems for selected castings. IME2A_U05, IME2A_U11 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student will gain general knowledge of engineering thermoplastics, thermosetting materials, additives to engineering plastics and polymer-based composites. IME2A_W07 Examination,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student will acquire detailed knowledge about casting technologies of engineering plastics and main applications of engineering plastics. IME2A_W07 Examination,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Students will improve their competence and confidence in problem identification and in using analytical approaches to problem-solving. Moreover, they will improve their ability to exercise judgment and assess options. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student will be able to design gating and risering systems for selected castings. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student will gain general knowledge of engineering thermoplastics, thermosetting materials, additives to engineering plastics and polymer-based composites. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student will acquire detailed knowledge about casting technologies of engineering plastics and main applications of engineering plastics. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 133 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 26 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
Casting of Engineering Plastics. Lectures

General characteristics of polymers. Crystallization of polymers. Engineering thermoplastics: structure, physical, mechanical, thermal and service properties. Thermosetting materials: structure, physical, mechanical, thermal and service properties. Additives to engineering plastics and their properties. Polymer-based composites and their properties. Casting technologies of engineering plastics : gravity casting, injection moulding, reation injection moulding, rotational casting, compocasting. Mould and casting construction. Computer aided design of gating and risering systems. Main applications of engineering plastics.

Laboratory classes (10h):
Casting of Engineering Plastics. Labs

Gravity casting of epoxy-based and polyamide-based composites. DSC examination of thermal properties. Heterogeneous nucleation in cast engineering plastics.

Project classes (5h):
Casting of Engineering Plastics. Project

Designing gating and risering systems for selected castings.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Written Examination

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Attendance at lectures and classes

Recommended literature and teaching resources:

1. D.G. Baird, D.I. Collias, Polymer processig. Principles and design. Butterworth-Heinemann, Oxford 1995
2. Handbook of Materials Selection. Wiley & Sons, NY 2002
3. C.L. Tucker, Fundamentals of computer modelling for polymer processing. Hanser Publishers, NY 1989

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None