Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
German B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-220-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Niemiecki
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Module summary

Język niemiecki B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 1/3

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. Examination,
Essays written during classes,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. Essays written during classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U003 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. Examination,
Test results,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_U004 Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Test results,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Examination,
Activity during classes
M_U005 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - - - - - - - - - - +
M_U002 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. - - - - - - - - - - +
M_U003 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - - - - - - - - - - +
M_U004 Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. - - - - - - - - - - +
M_U005 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. - - - - - - - - - - +
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Lektorat (30h):
Język niemiecki B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 1/3

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (135 godzin)

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

• Czas Präteritum
• Czas Plusquamperfekt
• Czas Futur I
• Zdania poboczne z weil, dass, obwohl, trotzdem,
• Zdania czasowe z als, wenn, während, nachdem, seit, sobald, bis, bevor, solange
• Odmiana przymiotnika – Adjektivdeklination
• Zdania względne – Relativsätze
• Spójniki złożone : je … desto …, nicht … sondern …, nicht nur … sondern auch
• Weder …. noch, entweder …. oder
• Strona bierna – Passiv
• Passiv z czasownikami modalnymi
• Rekcja czasowników – Verben mit Präpositionen
• Tryb przypuszczający: Konjunktiv Präteritum und Plusquamperfekt
• Zdania warunkowe nierzeczywiste – Irreale Konditionalsätze
• Spójniki: „darum, deshalb, deswegen”
• Bezokolicznik z „zu” i bez „zu” – Infinitiv mit und ohne zu
• Modalpartikeln: denn, doch, ja, eigentlich, mal
• Przyimek wegen
• Imiesłowy: Partizip I und II
• Czasownik „lassen”
• Konstrukcje bezokolicznikowe: Infinitivkonstruktionen: um..zu, ohne…zu, anstatt…zu
• Spójniki: Konjuktionen: damit, ohne dass, anstatt dass,
• Zdanie okolicznikowe sposobu: Modalsatz indem, dadurch dass
• Temporaladverbien
• Negationswörter
• Spójniki wieloczłonowe: zwar……..aber, einerseits……… andererseits

TEMATYKA I SŁOWNICTWO

• Media komunikacyjne – Kommunikatiosmedien, Computer und Internet
• Święta i uroczystości – Feste und Feiertage
• Podróże- Reisen
• Mieszkanie – Wohnen
• Szkolnictwo w Niemczech i w Polsce – Schulen in Deutschland und in Polen
• Klimat i środowisko, pogoda, zanieczyszczenie środowiska – Klima und Umwelt: Wetter, Umweltprobleme
• Życie zawodowe – Berufsleben, berufliche Ziele
• Imprezy kulturalne – Musik, Veranstaltungen
• kształcenie ustawiczne – Lebenslanges Lernen
• Nauka języków obcych – Fremdsprachenlernen
• Ubieganie się o pracę – Bewerbug, Suche nach der Arbeit
• Finanse, bankowość, prowadzenie służbowych rozmów telefonicznych – Fit für Finanzen, Fit am Telefon, Fit für die Firma
• Studia, opis wydziału i charakteru studiów
• Słownictwo branżowe.

FUNKCJE JEZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI

• Prowadzenie dyskusji – eine Diskussion führen
• Komentowanie informacji – Informationen kommentieren
• Prowadzenie rozmowy na temat zdjęć i wspomnień – Über Fotos und Erinnerungen sprechen
• Prowadzenie rozmów dotyczących sytuacji z życia codziennego – Über Alltagsprobleme sprechen
• Udzielanie rad – Ratschläge geben
• Wyrażanie życzeń – Wünsche ausdrücken
• Prognozowanie – Prognosen machen
• Podawanie przyczyn -Gründe nennen
• Nazywanie warunków i konsekwencji -Bedingungen und Konsequenzen nennen
• Rozwiązywanie konfliktów, reagowanie w sytuacjach konfliktowych-Konflikte erkennen, verstehen und lösen
• Prowadzenie rozmów dotyczącychy reguł zachowania i gestów -Über Verhaltensregeln und Gesten sprechen
• Prowadzenie krótkich rozmów z przypadkowo poznanymi osobami(Smalltalksituationen)
• Proponowanie i argumentowanie, przedstawianie własnego stanowiska, konstruktywne krytykowanie.
• Przygotowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
• Wypełnianie formularzy
• Redagowanie tekstów różnego rodzaju: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, listy do redakcji jako reakcja na przeczytany artykuł .
• Rozumienie ze słuchu wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym
• Rozumienie tekstów pisanych o charakterze popularno-naukowym.
• Przeprowadzenie profesjonalnej prezentacji związanej ze studiowanym kierunkiem.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lektorat: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

 • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
 • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
 • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
 • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
 • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz wykonywania prac domowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, prac domowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do więcej niż 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obowiązkowych semestrów lektoratu.

Participation rules in classes:
 • Lektorat:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej. W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem. W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności. Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania. Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru, nawet jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej A-2.

Recommended literature and teaching resources:

- M. Perlmann-Balme, S. Schwalb Sicher B1+
- M. Perlmann-Balme, S. Schwalb Sicher B2
- Funk, Kuhn, Demme Studio d B1
- Koithan, Schmitz Aspekte B2
- Auswahl von Fachtexten
- Dallapiazza, Evans, Fischer Ziel B1/1
- G. Baier, R. Dittrich Deutsch – kurs egzaminacyjny – język niemiecki poziom B2

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

 • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
 • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
 • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
 • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
 • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

 • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
 • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
 • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz wykonywania prac domowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, prac domowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do więcej niż 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.