Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Socjologia. Wybrane zagadnienia
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-117-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Study level:
First-cycle studies
Semester:
Spring, Fall
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Matuszek Krzysztof (usmatusz@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Wykład dotyczy rozumienia podstawowych zagadnień życia społecznego oraz analizy procesów społeczno-kulturowych, politycznych oraz gospodarczych, zachodzących w Polsce i w świecie współczesnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma jednocześnie świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. Activity during classes
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przedstawić i zinterpretować procesy przemian instytucji społecznych na tle zmian społecznych. Posiada też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych. Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy procesami, strukturami i instytucjami społecznymi. Zna też ogólne zależności między procesami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze a kształtowaniem się idei i teorii socjologicznych. Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma jednocześnie świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przedstawić i zinterpretować procesy przemian instytucji społecznych na tle zmian społecznych. Posiada też umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do analizy zmian zachodzących w Polsce i świecie współczesnym, szczególnie w kontekście przemian globalizacyjnych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy procesami, strukturami i instytucjami społecznymi. Zna też ogólne zależności między procesami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze a kształtowaniem się idei i teorii socjologicznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

1. Społeczeństwo, socjologia jako nauka, teorie socjologiczne.
2. Instytucje i problemy społeczne (rodzina, kontrola społeczna, religia).
3. Kultura i tradycja (kapitał kulturowy i funkcje tradycji).
4. Władza, zróżnicowanie społeczne, kapitalizm, konflikty społeczne.
5. Zmienność społeczna i wizje dziejów.
6. Nowoczesność, ponowoczesność i globalizacja.
7. Rozchwianie aksjologiczne społeczeństwa i ładu instytucjonalnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć na ocenę za aktywne uczestnictwo w obowiązkowych wykładach oraz za wynik końcowego pisemnego sprawdzianu w formie testu. Absencja na wykładach powyżej czterech nieobecności wymaga wyrównania zaległości w formie ustnego lub pisemnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym testem. W terminie drugim i trzecim warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

60% test
40% aktywne uczestnictwo

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absencja na zajęciach powyżej czterech nieobecności wymaga pisemnego lub ustnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym sprawdzianem.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Powyżej czterech nieobecności wymagane jest wyrównanie zaległości w formie ustnego lub pisemnego zaliczenia tych treści u wykładowcy przed końcowym testem. W terminie drugim i trzecim warunki zaliczenia nie ulegają zmianie.

Recommended literature and teaching resources:

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002
Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Krzysztof Matuszek, Zmienność i ciągłość w perspektywie teorii socjologicznych, w: „Studia Humanistyczne”, wyd. AGH, Kraków 2004.
2. Krzysztof Matuszek, O świecie przeżywanym, w: “Stawanie się społeczeństwa”, red. Andrzej Flis, wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2006.

Additional information: