Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Konflikty współczesnego świata
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-116-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Study level:
First-cycle studies
Semester:
Spring, Fall
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Module summary

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z przyczynami, przebiegiem skutkami konfliktów i napięć o podłożu narodowościowym ze wskazaniem na mechanizmy ich rozwiązywania. Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w kontekście zmian cywilizacyjnych i politycznych, w tym także aspiracji niepodległościowych poszczególnych narodów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. Activity during classes
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. Test
M_W002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):
Konflikty współczesnego świata

1. Ogólna charakterystyka konfliktów w XX wieku – 2 godz.
2. Podstawowe pojęcia związane z nacjonalizmem i terroryzmem – 2 godz.
3. Zasięg i geografia konfliktów – 1 godz.
4. Nacjonalizm jako źródło konfliktów – 1 godz.
5. Konflikty w Europie środkowo-wschodniej – 4 godz.
6. Konflikt bałkański – 2 godz.
7. Konflikty narodowościowe na obszarze b. ZSRR – 4 godz.
8. Konflikt bliskowschodni – 2 godz.
9. Działalność ETA, RAF i Czerwonych Brygad – 6 godz.
10. Terroryzm świata islamu – 4 godz.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie kolokwium.
W II i III terminie forma zaliczenia nie ulega zmianie (kolokwium)

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

kolokwium 80%
aktywność na zajęciach 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność obowiązkowa, dopusczalna jest jedna nieobecność na zajęciach . Student może zaliczyć nieobecności powyżej jednej podczas konsultacji przed kolokwium zaliczeniowym w forie i zakresie ustalonym z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:
Konflikty współczesnego świata, pod red. R. Borkowski, Kraków 2002.
Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, pod. red. K. Janickiego, Kraków 2009.
Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo – Wschodniej, Lublin 2015.
J. Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945 – 157, Kraków 2002
P. Madajczyk, Czystki Etniczne i klasowe w Europie XX wieku, Warszawa 2010.
Z. Cesarz, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2005.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2002.
S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań 2003.
S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe 1945-2000, Warszawa 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

J. Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945 – 157, Kraków 2002

Additional information: