Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Communication and design thinking
Course of study:
2019/2020
Code:
ITEI-2-107-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
ICT studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych Activity during classes
M_K002 potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji Presentation
Skills: he can
M_U001 potrafi pracować w grupie realizującej wspólny projekt; zna zasady komunikacji, pracy grupowej i role w grupie, również rolę lidera; Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 rozumie metodykę prowadzenia projektów teleinformatycznych oraz jej najważniejsze aspekty prawne i ekonomiczne, ma podstawową wiedzę dotyczącą technik zarządzania projektami; Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych - - + - - - - - - - -
M_K002 potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pracować w grupie realizującej wspólny projekt; zna zasady komunikacji, pracy grupowej i role w grupie, również rolę lidera; - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rozumie metodykę prowadzenia projektów teleinformatycznych oraz jej najważniejsze aspekty prawne i ekonomiczne, ma podstawową wiedzę dotyczącą technik zarządzania projektami; - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 h
Realization of independently performed tasks 31 h
Contact hours 2 h
Module content
Laboratory classes (28h):

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci dwóch warsztatów, poświęconych doskonaleniu różnych kompetencji “miękkich”:

WARSZTAT I.
Komunikacja (14 godz.),
Prowadzący: mgr Maciej Myśliwiec
Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej.
W czasie zajęć będziemy skupiać się na następujących zagadnieniach:
1. Czym jest Komunikacja – kluczowe definicje, kluczowe elementy: organizowanie, tworzenie komunikatu, nadawanie znaczenia.
2. Budowanie narracji: dobieranie argumentów, tworzenie wrażenia, analiza efektów przekazu
3. Perswazja i manipulacja
4. Wrażliwość interpersonalna: słuchanie, obserwacja, parafrazowanie
5. Wystąpienia publiczne – przygotowanie, przebieg, modyfikacje
6. Komunikacja niewerbalna – pozycja, wzrok, gesty
7. Komunikacja formalna i służbowa

WARSZTAT II.
Myślenie projektowe (design thinking) (14 godz.)
Prowadzący: dr Seweryn Rudnicki
Celem tego warsztatu jest wprowadzenie studentów do metodyki design thinking. Jest to obecnie jedna z najbardziej wpływowych metodyk tworzenia innowacyjnych produktów na świecie, skodyfikowana przez projektantów związanych z Uniwersytetem Stanforda i stosowana z powodzeniem na całym świecie, zarówno przez wielkie korporacje technologiczne, start-upy, jak i zespoły projektanckie. Stanowi także zaplecze merytoryczne dla innych popularnych metodyk, takich jak UX design czy lean startup.
Zajęcia będą miały w 90% charakter warsztatowy. Uczestnicy w kilkuosobowych grupach będą ze wsparciem prowadzącego rozwiązywać konkretny, wybrany przez siebie problem praktyczny zgodnie z metodyką design thinking, przechodząc przez etapy: empatii, definiowania, ideacji, prototypowania i testowania. Ostatnie zajęcia będą poświęcone na prezentację rozwiązań.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie z części poświęconej myśleniu projektowemu jest wystawiane na podstawie raportu z projektu grupowego (rozwiązanie wybranego wyzwania metodą design thinking). Zaliczenie poprawkowe jest wystawiane na podstawie poprawionego lub wykonanego od nowa projektu.

Participation rules in classes:
  • Laboratory classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcową jest średnią arytmetyczną ocen z obu warsztatów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącymi – zwykle wiąże się z konieczność zapoznania się z dodatkowym materiałem merytorycznym i uzyskania zaliczenia z ich znajomości.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Design thinking:
1. Podręczny opis metod i narzędzi: www.designkit.org
2. Nowy podręcznik: http://www.designkit.org/resources/1/
3. Stary podręcznik: https://yali.state.gov/wp-content/uploads/sites/4/2015/07/IDEO_HCD_ToolKit.pdf
4. Jeszcze inny podręcznik: https://dschool.stanford.edu/wp-content/uploads/2011/03/BootcampBootleg2010v2SLIM.pdf
5. Zastosowanie i rozwój metody w biznesie: https://hbr.org/2015/09/design-thinking-comes-of-age

Prezentacje w serwisie TED na temat design thinking:
6. David Kelley (twórca mteody) o Design Thinking: www.ted.com/talks/david_kelley_on_human_centered_design
7. David Kelley o twórczej odwadze i kreatywności: http://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence
8. Steven Johnson o tym skąd się biorą dobre pomysły: https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from?language=pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bukowski A., Rudnicki S. (2019). Not Only Individualism: The Effects of Long-Term Orientation and Other Cultural Variables on National Innovation Success. Cross-Cultural Research.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1069397118785546?journalCode=ccrc

Rudnicki S. (2018). Empathy and Complexity: The System Theory Perspective on Design Thinking as a Knowledge Management Process. In: H. van der Meer, G. Enthoven, G. Schiuma, Societal Impact of Knowledge and Design. Proceedings IFKAD 2018, pp. 1804-1814.

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2 13-23.

Additional information:

brak