Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to database systems
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-210-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Marcjan Robert (marcjan@agh.edu.pl)
Module summary

Students will learn how to design, implement and query relational databases.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Students can program databases using SQL Completion of laboratory classes
M_U002 Students can design and implement database schemas Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Students know and undrestand principles of database systems Examination
M_W002 Students know and understand how to design, implement and query relational databases Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Students can program databases using SQL - - + - - - - - - - -
M_U002 Students can design and implement database schemas - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Students know and undrestand principles of database systems + - - - - - - - - - -
M_W002 Students know and understand how to design, implement and query relational databases + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (14h):

 1. Introduction
  Basics of database systems, data models, database languages
 1. Entity-Relationship Model
  Basic concepts, keys, constraints, E-R diagrams, UML
 1. Relational model
  Structure of relational databases, relational algebra
 1. Structured Query Language (SQL)
  Queries, DML statements, select, set operation, joins, subqueries, aggregation, data manipulation
 1. Relational database design and implementation
  Principles of database design, functional dependencies, normal forms, normalisation process, database structure implementation, database integrity, integrity constraints, assertions, referential integrity, triggers
 1. Relational database programming
  Procedural SQL, stored procedures, functions

Laboratory classes (14h):

 1. Structured Query Language (SQL)
 1. Relational database design and implementation
 1. Relational database programming

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

The average value is calculated from all grades obtained from lectures and laboratories:
The final grade is calculated as follows:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

None

Recommended literature and teaching resources:
 1. C.Date, An Introduction to Database Systems (8th Edition),
 2. A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan,“Database System Concepts”, Sixth Edition McGrow Hill, 2010.
 3. H.Garcia-Molina, J.Ullman, J.Widom “Database Systems The Complete Book”, Prentice Hall, 2008.
 4. R.Ramakrishan, J .Gecherke “Database management systems” McGraw Hill. 2004
 5. Ravikanth V. Kothuri, Albert Godfrind, Euro Beinat, “Pro Oracle Spatial” Apress 2007
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None