Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to materials science
Course of study:
2019/2020
Code:
RIME-2-214-WM-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wytwarzanie mechatroniczne
Field of study:
Mechatronic Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Magalas Leszek (magalas@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 understands importance of materials science in the development of classical and new materials and practical use of materials in engineering. Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 has detailed knowledge on the relationship between basic concepts in materials science and selected practical applications of materials. Examination,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 has detailed knowledge on basic concepts of crystalline materials, metals and alloys including imperfections in solids. Test,
Participation in a discussion,
Test results,
Activity during classes,
Examination
M_W002 has general knowledge on point defects, dislocations, grain boundaries, and selected topics on diffusion in solids and mechanical properties of solids. Test,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion,
Activity during classes,
Examination,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 understands importance of materials science in the development of classical and new materials and practical use of materials in engineering. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 has detailed knowledge on the relationship between basic concepts in materials science and selected practical applications of materials. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 has detailed knowledge on basic concepts of crystalline materials, metals and alloys including imperfections in solids. + + - - - - - - - - -
M_W002 has general knowledge on point defects, dislocations, grain boundaries, and selected topics on diffusion in solids and mechanical properties of solids. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Preparation for classes 46 h
Realization of independently performed tasks 41 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (28h):

1. Fundamental concepts and basic definitions. The structure of crystalline solids. Unit cells. Crystalline and noncrystalline solids. ‘Scale’ in materials science, engineering, and physical metallurgy.

2. Imperfections in solids: Point defects, dislocations, planar defects, bulk defects.
In situ animation of point defects and grain boundaries.

3. Point defects, mobility and density. Diffusion and relaxation processes of point defects in metals and alloys. Diffusion of interstitial atoms.

4. Introduction to dislocations: Properties of dislocations. Dislocation motion on slip plane.
Dislocation motion in random stress field (realistic picture of dislocation motion).
Movement of dislocations (video presentation). Slip systems. Schmid’s law.
Dislocation climb. Cross-slip. Interactions of dislocations with point defects.
Dislocations, plastic deformation, and mechanical properties of metals and alloys.

5. Nanomaterials. Dislocations in nanomaterials.

6. Grain boundaries. Grains in alloys and nanomaterials. Generalized Hall-Petch equation.

7. Elastic, anelastic and plastic deformation. Stress-strain behavior.
Modulii of elasticity. Young’s modulus and dissipation of mechanical energy.
Mechanisms of strengthening in crystalline solids. Recrystallization.

8. Selected topics on mechanical properties of materials.

9. Microscopic examination. LM, SEM, TEM, SPM, AFM, STM.
Microstructure and properties of materials.

10. Glossary: Materials science and physical metallurgy.

Auditorium classes (28h):

English-English dictionary and glossary.
Metallic crystal structures. Crystalline and noncrystalline materials (animation).
Imperfections in solids (animations). Diffusion in crystalline materials. Dislocations and dislocation movement.
Dislocation movement in single and polycrystalline crystals. Dislocation motion in random stress field. Anisotropy. Stress-strain-time relationship.
Dislocations and plastic deformation.
Project: Glossary. Materials science and physical metallurgy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Final Score = 0.5 Exam (written and/or oral) + 0.2 tutorials + 0.2 project + 0.1 attendence.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. William D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering. An Introduction, John Wiley & Sons, Inc., any edition after 1994.
2. J. P. Schaffer, A. Saxena, S. D. Antolovich, T. H. Sanders Jr., S. B. Warner, The Science and Design of Engineering Materials, McGraw-Hill Companies, Inc., any edition after 1999.
3. Donald R. Askeland, The Science and Engineering of Materials, PWS-Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts, 1985.
4. Rolf E. Hummel, Understanding Materials Science. History. Properties. Applications, Springer-Verlag, 1998.
5. Notes provided by the lecturer.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

References (Additional):

Data base on dictionaries in various languages. Materials Science. Physical Metallurgy.