Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spanish B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
Course of study:
2019/2020
Code:
GIGR-1-312-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Hiszpański
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Krukiewicz-Gacek Anna (sjokrk@agh.edu.pl)
Module summary

Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 2/3

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. Examination,
Essays written during classes,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. Essays written during classes,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U003 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. Examination,
Test results,
Activity during classes,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test
M_U004 Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Test results,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Essay,
Activity during classes
M_U005 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. Presentation,
Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi napisać zrozumiały tekst informacyjny i argumentacyjny o tematyce ogólnej i branżowej, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy oraz korzystać samodzielnie z materiałów dydaktycznych. - - - - - - - - - - +
M_U002 Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej. - - - - - - - - - - +
M_U003 Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą kwestii branżowych i spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości. - - - - - - - - - - +
M_U004 Potrafi wykorzystywać konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. - - - - - - - - - - +
M_U005 Potrafi przygotować prezentację ustną na tematy akademickie i branżowe oraz dość płynnie i spontanicznie brać udział w dyskusjach, również w środowisku zawodowym. - - - - - - - - - - +
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 45 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Module content
Lektorat (45h):
Język hiszpański B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin – semestr 2/3

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci ćwiczeń (135 godzin).

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

Rzeczownik
• Rzeczowniki odsłowne
• Rzeczowniki pochodzące od przymiotników

Zaimek osobowy: funkcje, pomijanie, szyk, forma
• Jako podmiot w celu osiągnięcia jednoznaczności, podkreślenia, wyrażenia opozycji
• Jako OD; dopuszczone formy; stosowanie w przypadku, kiedy OD poprzedza orzeczenie
• Jako OI; stosowanie mimo obecności rzeczownika, duplikacja w konstrukcjach wartościujących
• z przyimkiem (entre, excepto, salvo, incluso, hasta segun+ pron.pers. sujeto)
• szyk i forma OI+OD

Zaimek zwrotny: funkcje
• zastosowanie w wypowiedzeniach bezosobowych; znaczenie wzajemności; modyfikacja znaczenia niektórych czasowników (quedarse, irse, tomarse)

Przymiotnik
• Tworzenie przymiotników o znaczeniu przeciwstawnym
• Przymiotniki złożone
• Szyk przymiotnika i formy skrócone

Przyimek
• Stosowanie por i para
• Specyficzne użycie przyimków w połączeniu z niektórymi czasownikami i w wyrażeniach przyimkowych

Czasownik
• Funkcje form bezosobowych (infinitivo, infinitivo compuesto, participio, gerundio)
• Morfologia i zastosowania czasów trybu oznajmującego [presente, preterito perfecto, preterito indefinido, preterito imperfecto, preterito pluscuamperfecto, futuro simple i futuro compuesto de indicativo]
• Morfologia i zastosowania czasów trybu warunkowego [condicional simple, condicional compuesto] Morfologia i zastosowania trybu subjuntivo [presente, preterito perfecto, preterito imperfecto, preterito pluscuamperfecto de subjuntivo]
• Strona bierna [ser+ participio (+ por + agente)]
• Stosowanie konstrukcji peryfrastycznych [np.: Estar+participio, Estar+gerundio, acabar+ de+infinit., terminar + de + infinit., volver + a + infinit., llevar + gerundio, ir+ gerundio]
• Tworzenie konstrukcji bezosobowych
• Korelacja czasów w zdaniach podrzędnie złożonych
• Stosowanie czasowników ser, estar, haber
• Ważniejsze czasowniki zmieniające znaczenie w zależnści od strony (np.:poner/ ponerse, quedar/ quedarse) i wyrazu, który im towarzyszy (np.:ponerse + a, ponerse + de).

Wyrazy i wyrażenia
• wskazujące na związki logiczne pomiędzy częściami zdania (prostego, złożonego),
• zapewniające spójność wypowiedzi (ustnej lub pisemnej),
• odzwierciedlające stosunek mówiącego do prezentowanych treści (w dyskusji)

Przedstawianie własnej opinii, podawanie informacji pochodzącej z innych źródeł, uściślenie, organizacja wypowiedzi i dodawanie nowych argumentów, uwypuklanie wcześniej podanego argumentu, wprowadzanie nowych kontrargumentów, przeciwstawianie elementów, porządkowanie informacji, korygowanie informacji, przeformułowanie, podsumowanie, wyjaśnienie/ usprawiedliwienie, przytaczanie przykładów, przytaczanie przyczyn.
• wyrażające przypuszczenie, hipotezę, warunek, przyzwolenie, przyczynę, skutek
• określające relacje czasowe (następstwo, uprzedniość, jednoczesność, konkretny moment lub okres, moment początkowy lub końcowy, trwanie)

Mowa zależna
• transformacja poszczególnych elementów zdania/wypowiedzi; semantyka czasowników oznaczających akt komunikacji.
• Tworzenie porównań i superlativo absoluto

TEMATYKA I SŁOWNICTWO
Prezentowane poniżej zagadnienia odzwierciedlają różne aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i w sposób bezpośredni lub pośredni wpisują się w kształcenie słownictwa i frazeologii niezbędnych do osiągnięcia przez studenta sukcesu w środowisku akademickim lub zawodowym. Rozwijają umiejętność zrozumienia tekstu w formie pisemnej lub ustnej i świadomego, przemyślanego budowania wypowiedzi na tematy zawodowe i akademickie (z perspektywy własnego wykształcenia) oraz tematy ogólne, stanowiące uniwersalną bazę porozumienia w kręgu osób na danym poziomie wykształcenia.

• Praca zawodowa: wymagania, umiejętności, doświadczenia, oczekiwania i obawy, formy kontaktu z pracodawcą i zespołem
• Edukacja. Moja uczelnia, wydział i kierunek studiów, przedmioty i formy zajęć
• Życie studenckie, (nauka, normy, obowiązki i ograniczenia, rozrywka, dodatkowe możliwości rozwoju, praca indywidualna i grupowa)
• Projektowanie produktów spełniających określone wymagania (przedmiot, miejsce itp.)
• Środki i sposoby przekazywania informacji we współczesnym świecie
• Wydarzenia polityczne i historyczne
• Kultura: filmy, spektakle, lektury
• Problemy globalne i problemy lokalnych społeczności
• Miasta: historia, atrakcje, infrastruktura, kultura, gastronomia
• Zwyczaje, święta, tradycje lokalne i międzynarodowe
• Podróże, turystyka, przemysł turystyczny
• Stan środowiska naturalnego
• Zachowania prozdrowotne, aktywność fizyczna, sporty ekstremalne
• Relacje międzyludzkie i styl życia: rodzina, przyjaciele, grupy formalne i nieformalne, subkultury
• Reakcje psychologiczne na zdarzenia i wyzwania, stosunek do zjawisk niezrozumiałych

FUNKCJE JĘZYKOWE i INNE SPRAWNOŚCI
Prezentowane poniżej w sposób szczegółowy funkcje stanowią składowe dwóch szerokich działów: tworzenie dłuższych wypowiedzi indywidualnych (ustnych lub pisemnych, o charakterze informacyjnym, argumentacyjnym lub mieszanym) oraz udział w rozmowie z jednym lub wieloma partnerami (dyskusja, debata, narada, rozmowa kwalifikacyjna). W obydwu przypadkach celem jest kształcenie umiejętności wyważonego i fachowego prezentowania własnego profilu zawodowego i wiedzy oraz zajęcie aktywnej postawy w sytuacjach typowych dla środowiska akademickiego i zawodowego.

• Podawać informacje, wskazywać, precyzować, definiować, opisywać; prosić o informacje, podawać i uzupełniać informacje, prosić o potwierdzenie i odnosić się do udzielonych informacji
• Prosić o opinię/ocenę i wyrażać opinię/ocenę
• Wyrażać aprobatę/dezaprobatę, poparcie lub brak poparcia
• Wyrażać zgodę/niezgodę; pytać kogoś o zgodę, zachęcać do zgody
• Okazywać powątpiewanie
• Przedstawiać argumenty i kontrargumenty
• Wyrażać pewność/oczywistość lub ich brak
• Formułować hipotezy
• Wyrażać możliwość, prawdopodobieństwo
• Wyrażać warunki i wymagania
• Przedstawiać cele i przyczyny
• Wyrażać konieczność lub potrzebę lub ich brak
• Pytać o znajomość czegoś; wyrażać znajomość lub jej brak
• Pytać o umiejętności i doświadczenia i przedstawiać je rozmówcy
• Pytać o upodobania i zainteresowania i przedstawiać je
• Pytać o preferencje i określać preferencje; wyrażać obojętność lub brak preferencji
• Pytać o pragnienia/życzenia i przedstawiać je
• Pytać o plany i intencje i przedstawiać je
• Pytać o doznania emocjonalne i wyrażać radość, satysfakcję, smutek, znudzenie, przesyt, awersję, gniew, oburzenie, lęk, niepokój, troskę, współczucie, otuchę, nadzieję, rozczarowanie, rezygnację, wyrzuty sumienia, wstyd, zaskoczenie, zdziwienie, podziw i dumę
• Określać doznania fizyczne
• Wydawać polecenia lub wskazówki
• Prosić o uprzejmość, o przedmiot, pomoc; ofiarowywać pomoc w działaniu
• Zwracać się z prośbą/wnioskiem/podaniem i odpowiadać
• Prosić o pozwolenie, udzielać zgody/ nie udzielać zgody; zabraniać
• Proponować i sugerować rozwiązania, wspólne działania
• Częstować, proponować i zapraszać; przyjmować ofertę lub zaproszenie lub odmawiać
• Doradzać, ostrzegać, grozić
• Robić wyrzuty
• Składać obietnice i wyrażać zaangażowanie
• Uspokajać i pocieszać
• Przedstawiać cele i przyczyny
• Formułować warunki i wymagania
• Redagować teksty: maile i listy prywatne oraz oficjalne np. list motywacyjny, CV, wnioski, podania, zażalenia, sprawozdania
• Odnieść się pisemnie lub ustnie do tekstów oralnych (wywiadów, rozmów o treści ogólnej, a także wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym)
• Czytać ze zrozumieniem teksty o charakterze popularno-naukowym.
• Tworzyć i prezentować dłuższe wypowiedzi ustne związane z dziedziną studiów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lektorat: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

 • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
 • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
 • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
 • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
 • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz wykonywania prac domowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, prac domowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do więcej niż 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obowiązkowych semestrów lektoratu.

Participation rules in classes:
 • Lektorat:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z lektoratu ustalana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z zaliczeń poszczególnych semestrów oraz egzaminu z języka obcego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej. W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem. W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności. Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania. Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru, nawet jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej A-2.

Recommended literature and teaching resources:

- Aula Internacional 4, nueva edición, Difusión
- Gramática de uso del español A1-B2 i B1-2, Ediciones SM
- https://campus.difusion.com

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć.

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Składowe zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwiów
2. Zaliczenie innych form pisemnych i ustnych sprawdzania wiadomości
3. Elementy dodatkowe

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z wszystkich przeprowadzonych w trakcie semestru kolokwiów. Wszystkie kolokwia są na ocenę.

W wypadku otrzymania oceny negatywnej student ma prawo do poprawy oceny na następujących zasadach:

 • Poprawa oceny negatywnej uzyskanej w pierwszym terminie skutkuje przekreśleniem oceny negatywnej i zastąpienie jej oceną pozytywną, która będzie liczyć się do średniej.
 • Poprawa oceny uzyskanej w drugim terminie skutkuje wpisaniem do arkusza średniej z dwóch otrzymanych ocen. Średnia ocena cząstkowa w wypadku zaliczenia testu nie może być mniejsza niż 3.0.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście skutkuje utratą terminu.
 • Każdy student ma prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.
 • Kolokwia mogą dobywać się w odstępach czasu nie krótszych niż 2 dni.
 • Student ma prawo zobaczyć swoje ocenione prace i zapytać o wyjaśnienie sposobu oceny oraz podanie poprawnych odpowiedzi, nie wolno mu jednak fotografować ani w inny sposób kopiować materiałów testowych.

2. Prowadzący zobowiązany jest do podania studentom sposobu oceniania i formy poprawy wszystkich prac na początku semestru.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach swojej grupy językowej.

 • W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą student powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej 14 dni po nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem.
 • W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien zgłosić się do prowadzącego, który każdemu studentowi poda indywidualnie sposób odrobienia nieobecności. Nieobecność należy odrobić w terminie 14 dni od daty nieobecności.
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona na dwóch zajęciach nie wymaga odrabiania.
 • Jeśli ilość nieobecności nieusprawiedliwionych przekroczy 7, prowadzący powinien odmówić zaliczenia semestru nawet, jeśli część z nich była wcześniej odrobiona.

4. Student jest zobowiązany do posiadana podręcznika do nauki języka oraz wykonywania prac domowych. Brak wymaganych materiałów (podręcznika, prac domowych) skutkuje wpisaniem w arkuszu ewidencyjnym adnotacji “nieprzygotowany”. Prowadzący ma prawo odmówić zaliczenia studentowi, który był nieprzygotowany do więcej niż 1/2 zajęć, również w przypadku zaliczenia przez niego wszystkich kolokwiów.

5. Student otrzymuje dodatkowe oceny za aktywność na zajęciach, nieobowiązkowe prace domowe, prezentacje oraz inne działania na rzecz swojej grupy zajęciowej.

6. W szczególnych przypadkach losowych prowadzący może za zgodą Kierownika SJO zastosować inny tryb uzyskania zaliczenia.