Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The Middle East - culture and society
Course of study:
2019/2020
Code:
JMNB-1-615-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Study level:
First-cycle studies
Semester:
Fall
Specialty:
-
Field of study:
Mikro- and nanotechnologies in biophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Module summary

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe elementy charakteryzujące najważniejsze kultury Bliskiego Wschodu – zarówno muzułmańską, jak i żydowską. Uwaga zostanie poświęcona religii, zwyczajom a także architekturze regionu. Przedstawione zostaną również mniejszości żyjące na terenie Bliskiego Wschodu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość różnic międzykulturowych oraz docenia wkład kultury muzułmańskiej i żydowskiej w rozwój kultury regionu. Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu MNB1A_U10 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu kultury krajów regionu bliskowschodniego. MNB1A_U10, MNB1A_K02, MNB1A_W09, MNB1A_W08 Test
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. MNB1A_U10, MNB1A_W09, MNB1A_W08 Test
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację różnych grup mniejszościowych na B.W MNB1A_W09, MNB1A_W08 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość różnic międzykulturowych oraz docenia wkład kultury muzułmańskiej i żydowskiej w rozwój kultury regionu. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Charakteryzuje potencjał turystyczny oraz stan rozwoju turystyki w krajach Bliskiego Wschodu + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu kultury krajów regionu bliskowschodniego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozpoznaje nacje, kultury, religie ( i związane z nimi tradycje ) charakterystyczne dla krajów Bliskiego Wschodu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i charakteryzuje sytuację różnych grup mniejszościowych na B.W + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (30h):

Na zajęciach będzie poruszana bardzo różnorodna tematyka zwiazana z Bliskim Wschodem – zagadnienia dotyczące religi w tym regionie funkcjonujących, zróżnicowanej kultury, historii regionu i współczesnych problemów, z którymi boryka się Bliski Wschód.
Szczegółowa tematyka zajęć obejmuje:

1. Czy każdy Arab jest muzułmaninem, a każdy muzułmanin Arabem?
2. Podstawowe informacje o islamie – obowiązki muzułmanina, święta religijne, zakazy itp., różnice między odłamami islamu itp. (3 zajęcia)
3. Sytuacja kobiet w krajach islamskich
4. Rola mediów w społęczeństwach arabskich
5. Izrael i jego kultura
6. Podstawowe założenia judaizmu
7. Społeczność zaratustriańska na Bliskim Wschodzie
8. Społeczność Jazydów na Bliskim Wschodzie
9. Historia i zabytki Bliskiego Wschodu
10. Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie
11. Organizacje terrorystyczne funkcjonujące na Bliskim Wschodzie

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zarówno w pierwszym, jak i w kolejnych terminach nie ulega zmianie.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Oceną końcową będzie ocena z zaliczenia w formie pisemnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości student może wyrównuje na podstawie literatury poleconej przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Zainteresowanie tematem konieczne.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura:

B. Lewis, 2003, Muzułmański Bliski Wschód, Wyd. Marabut, Gdańsk
K. Armstrong, 2004, Krótka historia islamu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław
J. Danecki, 2007, Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa
F. Robinson, 2001, Historia świata islamu, Muza, Warszawa
A. Mello, 2003, Judaizm, Wyd. WAM, Kraków
M. Klocker, M. i U. Tworuschka, 2009, Etyka wielkich religii, Verbinum, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/stojkow-maria-05057

Additional information:

brak