Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
Course of study:
2019/2020
Code:
AMAT-1-002-s
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
First-cycle studies
Study level:
Second-cycle studies
Semester:
Spring, Fall
Specialty:
-
Field of study:
Mathematics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Module summary

Wykład ma dostarczyć wiedzy na temat dyskusji i sporów dotyczących historii Polski XX wieku.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi ocenić złożość procesów i zjawisk historycznych Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zrozumieć podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych. Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student pozna tematyke sporów i dyskusji związanych z najnowszymi dziejami Polski Test,
Activity during classes
M_W002 Student poznaje podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi ocenić złożość procesów i zjawisk historycznych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zrozumieć podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student pozna tematyke sporów i dyskusji związanych z najnowszymi dziejami Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 Student poznaje podstawowe zasady prowadzenia badań historycznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje

1. Historia i polityka
2. Historia Polski w historiografii PRL
3. “Drugi obieg” w PRL
4. Historiografia polska po 1989 roku
5. Spory i kontrowersje wokół historii najnowszej
6. Główne punkty sporne w historii powojennej Polski (podziemie antykomuniatyczne, Październik 1956, Marzec 1968, historia Solidarności, wokół zmian ustrojowych po 1989 roku, problemy narodowowościowe: Polacy a mniejszości narodowe)

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszcznia do zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz tekst zaliczeniowy.
W II i III terminie forma zaliczenia nie ulega zmianie.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

100% kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student opuszczając więcej niż jedne zajęcia musi ustalić z prowadzącym formę i zakres zaliczenia.Student może zaliczyć nieobecność podczas konsultacji przed kolowium zaliczeniowym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów : przebieg wydarzeń i konsekwencje — [December 1970 in Cracow in the light of the documents : teh course of events and consequences] / Julian KWIEK. — Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2012. — 202, 3 s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 42). — Aneks, Indeksy. — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7638-295-1
2. Marzec 1968 w Krakowie — [March 1968 in Cracow] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2008. — 415 s.. — Bibliogr. s. 395–399, Inseks. — ISBN: 978-83-7188-082-7
3. Jerzy_Eisler_Polskie_Miesiace https://www.google.pl/search?q=eisler+polskie+miesi%C4%85ce&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Gsi3WdfNHani8Aex-auIDg#

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów : przebieg wydarzeń i konsekwencje — [December 1970 in Cracow in the light of the documents : teh course of events and consequences] / Julian KWIEK. — Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Biblioteka Jagiellońska, 2012. — 202, 3 s.. — (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 42). — Aneks, Indeksy. — Bibliografia w formie przypisów. — ISBN: 978-83-7638-295-1
2. Marzec 1968 w Krakowie — [March 1968 in Cracow] / Julian KWIEK. — Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2008. — 415 s.. — Bibliogr. s. 395–399, Inseks. — ISBN: 978-83-7188-082-7
3. Ludność słowacka i stosunki polsko-słowackie na Spiszu i Orawie w latach 1956–1960 — The Slovak population and Polish-Slovak relations in Spisz and Orawa in 1956–1960 / Julian KWIEK // Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX w. ; ISSN 0419-8824. — 2009 R. 41 [nr] 2, s. 53–66

Additional information:

brak