Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Signals and Systems
Course of study:
2019/2020
Code:
IETE-1-302-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Papir Zdzisław (papir@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student is able to consider and solve problems in a creative manner. ETE1A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Student is able to perform literature, databases and other sources research; student can integrate, analyze and comment researched results. Student is prepared to formulate conclusions and opinions. ETE1A_U02 Project
M_U002 Student can deploy mathematical methods, models, and computer simulations for analysis and assessment of performance of telecommunication network and data processing systems elements. ETE1A_U06 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student gets an extended knowledge in mathgematical analysis and probabilistic necessary for analysis and modelling of ssgnals and linera systems. ETE1A_W01 Examination,
Test
M_W002 Student knows and understands methods for telecommunication signals representation in both time and frequency domain. Student knows principles of analogue transmission, properties of telecommunication channel, transmission codes and modulations. ETE1A_W14 Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student is able to consider and solve problems in a creative manner. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student is able to perform literature, databases and other sources research; student can integrate, analyze and comment researched results. Student is prepared to formulate conclusions and opinions. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student can deploy mathematical methods, models, and computer simulations for analysis and assessment of performance of telecommunication network and data processing systems elements. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student gets an extended knowledge in mathgematical analysis and probabilistic necessary for analysis and modelling of ssgnals and linera systems. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands methods for telecommunication signals representation in both time and frequency domain. Student knows principles of analogue transmission, properties of telecommunication channel, transmission codes and modulations. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 h
Preparation for classes 16 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 46 h
Module content
Lectures (24h):
 1. LECTURES

  1. Signals and linear systems (3 h)
  Introduction to the lecture. Signal theory problems. Taxonomy of signals and systems. Signals parameters. Time-invariant, linear, lumped systems (TILS). Invariant to TILS. Concept of a system transfer function. Concept of an exponential Fourier series.
  2. Time-invariant, linear, lumped systems in the time domain (3 h)
  Time-invariant, linear systems with a continuous time. Input-output equations. Initial conditions. Transient and steady state response. Stationary state.
  3. RLC networks as time-invariant, linear, systems (3 h)
  Properties of R, L, C elements. Basic RLC structures. Transfer functions (impedance, admittance) of R, L, C elements. Kirchoff equations. From Kirchoff equations to input-output equations.
  4. Fourier series (3 h)
  Exponential and trigonometrical Fourier series. Amplitude and phase spectrum. Fourier series properties and restrictions.
  5. Fourier transform (3 h)
  From Fourier series to Fourier transform. Fourier trans form properties. Examples of Fourier trans form pairs.
  6. Dirac Distribution (3 h)
  Concept of Dirac distribution. Properties of Dirac distribution. Comb distribution. Signal sampling. Filtration of signals in TILS in the time and frequency domain. Transfer function. Comvolution integraf. Impulse response of a filter.
  7. Filtration of signals (3 h)
  Taxonomy of filters. Ideal lowpass filter. Synthesis of filters. A-f and p-f characteristics. Decibel and decade. Bode plots. Asymptotical Bode plots. Sampling Thorem. Bandpass filtering.
  8. Laplace and Hilbert transforms (3 h)
  Concept of the Laplace trans form. Applications of Laplace trans form. Definition of Hilbert transform. Properties of Hilbert trans form. Analytical signal. Lowpass representation of narrowband, band pass signals.
  9. Modulation system. Amplitude modulations (3 h)
  Modulation concept. Purpose of modulation. Modulation taxonomy. Modulation system diagram. DSB-SC modulation. AM modulation. Coherent and enevelope detection. SSB-SC modulation. VSB-SC modulation.
  10. Phase angle modulations (3 h)
  PM modulation. FM modulation. Relations between PM and FM modulations. Narrowband frequency modulation (NBFM). Wideband frequency modulation (WBFM). Carson’s rule for a FM bandwidth.
  11. Channel noise in modulations systems (3 h)
  Sources of channel noise in modulation systems. Lowpass representation of a narrowband noise. Power den sity spectrum. Signal to noise ratio (SNR). Modulation gain. Noise characteristics of modulation system.
  12. Noise characteristics of some modulation systems (3 h)
  Modulation systems DSB-SC, AM, SSB-SC. Threshold effect. Modulation system FM. Threshold effect. Bandwidth – SNRE tradeoff in FM systems. Comparison of amplitude and frequency modulation systems.
  13. Pulse modulations and transmission codes (3 h)
  Modulations PAM, PPM, PFM, PDM. Konsekwencje odstępstw od założeń twierdzenia o próbkowaniu. Idea of a transmission code. Transmission code properties. Intersymbol Interference (ISI). Kryterium Nyquist criterion for ISI-less transmission.
  14. Pulse Code Modulation (PCM) (3 h)
  Signal quantization. Arithmetical coding. PCM modulation. Quantization noise. Optimizations of quantizer static characteristics. DPCM modulation.
  15. Power properties of signals (3 h)
  Definition of Power and energy of signals. Parseval Thorem. Energy (Power) spectrum. Autocorrelation function. Power spectrum of random signals. Chinczyn thorem.

 2. Signal Tehory lectures are devoted to two areas: 1. Spectral analysis of signals, 2. Transmission of signals in linear, time-invariant models in both time and frequency domain, 3. Analogue modulations, and 4. Modulation systems in a noisy environment. All theorethical issus are illustrated with telecommunication applications.

Auditorium classes (24h):

Signal Theory classes are carried strictly correspond to successive lectures. Content of the classes extends the knowledge taught in lectures, in particular, teach the practical use of the methods and models provided during the lectures. The classes consist of both theoretical and practical parts. In the theoretical part calculations related to the analyzed methods and models are examined, while in the practical part simulation studies related to calculations are performed.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych oraz zdanie egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z zajęć laboratoryjnych.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z zajęć laboratoryjnych (50%) i egzaminu (50%) uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites:
1. Algebra and analysis
2. Probability calculus

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Szabatin: Podstawy teorii sygnałów. WKiŁ, Warszawa 2004.
2. J. M. Wojciechowski: Sygnały i systemy. WKiŁ, Warszawa 2008.
3. M. Kantor, Z. Papir: Modulacja i detekcja – zbiór zadań z rozwiązaniami. UWND AGH, Kraków 2008.
4. Z. Papir: Analiza częstotliwościowa sygnałów. UWND AGH, Kraków 1995.
5. Z. Papir: Modulacja i detekcja. UWND AGH, Kraków 1992.
6. R. E. Ziemer, W. H. Tranter: Principles of Communications – Systems, Modulations, and Noise, John Wiley 2010.
7. H. Baher: Analog and Digital Signal Processing, John Wiley 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

“Obiektywne pomiary jakości sekwencji wizyjnych”
M. Grega, L. Janowski, M. Leszczuk, Z. Papir, “Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji : podstawy – multimedia – transmisja”, red. nauk.: T. P. Zieliński, P. Korohoda, R. Rumian, PWN, 2014, s. 740-766.

“Video quality assessment: subjective testing of entertainment scenes”
M. H. Pinson, L. Janowski, Z. Papir, IEEE Signal Processing Magazine, 2015 vol. 32 no. 1, s. 101–114.

Additional information:

None