Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programming in Python Language
Course of study:
2019/2020
Code:
IETE-1-712-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Wielgosz Maciej (wielgosz@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu programowania obiektowego w języku Python oraz wdrożenie studentów w dobre praktyki pracy zespołowej opartej o systemy kontroli wersji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za własną pracę, jak również posiada umiejętności pracy zespołowej. ETE1A_K04 Project
Skills: he can
M_U001 Umie samodzielnie skonfigurować i używać systemu kontroli wersji (na przykładzie git), budować właściwą strukturę projektu oraz rozumie rolę środowiska wirtualnego. ETE1A_U03 Project
M_U002 Umie implementować algorytmy w języku Python z wykorzystaniem technik programowania strukturalnego oraz obiektowego. ETE1A_U15 Project
M_U003 Umie korzystać z gotowych modułów oraz bibliotek w języku Python. Potrafi budować własne moduły i biblioteki oraz umie tworzyć właściwą strukturę aplikacji samodzielnie oraz z wykorzystaniem dostępnych pakietów (np. PyScaffold). ETE1A_U03, ETE1A_U02 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna semantykę języka Python. ETE1A_W14 Project
M_W002 Zna model modułowego, obiektowego tworzenia aplikacji w języku Python oraz mechanizmy obsługi wyjątków. ETE1A_W14 Project
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów i struktur danych w języku Python. ETE1A_W14 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 14 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za własną pracę, jak również posiada umiejętności pracy zespołowej. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie samodzielnie skonfigurować i używać systemu kontroli wersji (na przykładzie git), budować właściwą strukturę projektu oraz rozumie rolę środowiska wirtualnego. - - + + - - - - - - -
M_U002 Umie implementować algorytmy w języku Python z wykorzystaniem technik programowania strukturalnego oraz obiektowego. - - + + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z gotowych modułów oraz bibliotek w języku Python. Potrafi budować własne moduły i biblioteki oraz umie tworzyć właściwą strukturę aplikacji samodzielnie oraz z wykorzystaniem dostępnych pakietów (np. PyScaffold). - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna semantykę języka Python. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna model modułowego, obiektowego tworzenia aplikacji w języku Python oraz mechanizmy obsługi wyjątków. + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów i struktur danych w języku Python. + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 h
Preparation for classes 17 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Module content
Lectures (14h):
-
Laboratory classes (14h):
-
Project classes (10h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz realizacja projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wypadkową ocen z zaliczenia zajęć laboratoryjnych oraz projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Realizacja zadań w trakcie zajęć innej grupy.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

“Programming in Python 3, A Complete Introduction to the Python Language”, Mark Summerfield

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None