Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka 1
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-102-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi prowadzić rzeczową i merytoryczną dyskusję na tematy z obszaru fizyki klasycznej, a w szczególności potrafi wskazać, w jaki sposób fizyka opisuje zjawiska dziejące się wokół nas i związki przyczynowo-skutkowe za nimi stojące. Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki AIR1A_K02 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Ma umiejętność sformułowania fizycznych podstaw zjawisk w przyrodzie i technice, poprzez wskazanie praw i zasad nimi rządzących i decydujących o ich przebiegu. AIR1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Test results
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego. AIR1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej , na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. AIR1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Test results
M_W002 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, a zwłaszcza: kinematyki i dynamiki punktu materialnego, grawitacji, zasad zachowania, dynamiki bryły sztywnej, drgań harmonicznych, fal mechanicznych, podstaw mechaniki płynów, własności sprężystych ciał AIR1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi prowadzić rzeczową i merytoryczną dyskusję na tematy z obszaru fizyki klasycznej, a w szczególności potrafi wskazać, w jaki sposób fizyka opisuje zjawiska dziejące się wokół nas i związki przyczynowo-skutkowe za nimi stojące. Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętność sformułowania fizycznych podstaw zjawisk w przyrodzie i technice, poprzez wskazanie praw i zasad nimi rządzących i decydujących o ich przebiegu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej , na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, a zwłaszcza: kinematyki i dynamiki punktu materialnego, grawitacji, zasad zachowania, dynamiki bryły sztywnej, drgań harmonicznych, fal mechanicznych, podstaw mechaniki płynów, własności sprężystych ciał + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 111 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (16h):

1. Fizyka jako ścisła nauka przyrodnicza: Metody poznania w fizyce, eksperyment, wielkości fizyczne, zakres wielkości fizycznych, układ jednostek SI, prawa, teorie, mikroświat – makroświat.
2. Kinematyka w ujęciu wektorowym.
3. Zasady dynamiki w ruchu postępowym: Układy inercjalne i nieinercjalne, siły bezwładności w ruchu postępowym i obrotowym, Ziemia jako układ odniesienia.
4. Pęd, zasada zachowania pędu, przykłady.
5. Praca i moc. Energia, energia kinetyczna, pola sił zachowawczych, energia potencjalna, przykłady.
6. Zasada zachowania energii mechanicznej. Zasada zachowania energii całkowitej.
7. Prawo grawitacji: Ruch pod wpływem siły centralnej, prawa Kepplera, Wybrane zagadnienia ewolucji Wszechświata.
8. Ruch drgający: Ruch harmoniczny prosty, ruch drgający tłumiony, drgania wymuszone – rezonans.
9. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej: Moment siły, moment bezwładności, moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu
10. Fale mechaniczne: Mechanizm rozchodzenia się fal, równanie ruchu falowego, proste rozwiązania równania falowego, transport energii w ruchu falowym, fale stojące, dudnienia fal, analiza fal złożonych, efekt Dopplera.

Auditorium classes (8h):

1.Wprowadzenie do rachunku wektorowego działania na wektorach
2. Predkość i przyśpieszenie jako pochodna 3.Kinematyka ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego, rzut poziomy i ukośny, swobodny spadek
4. Dynamika punktu materialnego 5.Praca jako całka, energia kinetyczna, moc.
6. Zasada zachowania pędu
7. Zasada zachowania momentu pędu, moment bezwładności brył o symetrii osiowej
8. Ruch dragajacy, zasada zachowania energii mechanicznejw ruchu drgajacym
9. Grawitacja, I-sa i II prędkość kosmiczna, orbity geostacjonarne.
10.Fale mechaniczne

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość rachunku wektorowego.
Znajomość podstaw analizy matematycznej.

Recommended literature and teaching resources:

Z. Kąkol, Fizyka dla Inżynierów,
Halliday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki, tomy 1 i 2, PWN 2011.
Jay Orear, Fizyka, t.1 i t.2, WNT.
Internet:
Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki, dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None