Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki wytwarzania
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-105-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
Module summary

Wiedza z zakresu technologii i urządzeń do wytwarzania metali, odlewania metali oraz technologii przetwarzania tworzyw sztucznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów AIR1A_K03, AIR1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych AIR1A_W09 Test
M_U002 Umie zindentyfikować podstawowe maszyny i urządzenia w ciągach technologicznych procesów wytwarzania wybranych metali AIR1A_U04 Examination,
Test
M_U003 Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych AIR1A_U04 Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali AIR1A_W06 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi AIR1A_W06 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych AIR1A_W06 Examination,
Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie zindentyfikować podstawowe maszyny i urządzenia w ciągach technologicznych procesów wytwarzania wybranych metali - + - - - - - - - - -
M_U003 Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (8h):
 1. Treść wykładów

  W01 Specyfika branżowa produkcji przemysłowej, podstawowe pojęcia technik wytwarzania: technologie, procesy, operacje, produkcja surówki: materiały wsadowe, produkty wielkiego pieca, produkcja stali: surowce do produkcji stali, produkcja stali w konwertorach tlenowych, piecach elektrycznych, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali
  W02 Produkcja aluminium: produkcja tlenku glinu, elektroliza tlenków glinu
  W03 Produkcja miedzi: produkcja kamienia miedziowego, konwertowanie kamienia miedziowego, rafinacja miedzi, produkty uboczne produkcji miedzi
  W04 Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich zastosowania

 2. Charakterystyka podstawowych technologii wytwarzania, trendy i perspektywy ich rozwoju.
  Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych rodzajów maszyn do przeróbki plastycznej metali (młoty, kowarki, walcarki wyrobów długich, płaskich i rur, ciągarki)
  Rodzaje pras i ich oprzyrządowanie.
  Budowa i rozwiązania konstrukcyjne pras mechanicznych i hydraulicznych.
  Podstawowe uwarunkowania i wynikające z nich trendy rozwoju maszyn i urządzeń do przeróbki plastycznej metali
  Metody zapewnienia jakości wyrobów w procesach przeróbki plastycznej metali.
  Systemy automatycznego sterowania jako integralna część konstrukcji maszyn roboczych. Układy monitorowania przebiegu procesu i stanu konstrukcji urządzeń.
  Podstawy wytwarzania, formowania i spiekania proszków metali. Urządzenia technologiczne służące do realizacji tych procesów.
  Budowa i rozwiązania konstrukcyjne podstawowych systemów produkcyjnych obróbki ubytkowej: systemy tradycyjne – grupy obrabiarkowe, gniazda obrabiarkowe, linie produkcyjne o różnych stopniu zautomatyzowania, procesy stosowane.
  Urządzenia i procesy produkcyjne obróbki powierzchniowej. Konstytuowanie stanu warstwy wierzchniej wyrobu za pośrednictwem różnorodnych procesów obróbki mechanicznej (w tym ściernej), cieplno-mechanicznej czy chemicznej oraz innych fizycznych procesów konstytuowania warstw o kontrolowanych własnościach.
  Oprzyrządowanie i narzędzia procesów przeróbki plastycznej.

Auditorium classes (8h):

Treść ćwiczeń
Schematy technologiczne produkcji: zasady opracowania, funkcje, zadania
Przepływ produkcji przemysłowej: podstawowe parametry przepływu, rodzaje przepływu
Zasady opracowywania bilansów
Bilanse materiałowe: zakładów produkcyjnych, wydziałów, procesów, operacji technologicznych
Przykłady: bilans technologiczny produkcji stali
Pzykłady: produkcja spieku hutniczego, produkcja surówki wielkopiecowej, produkcja stali, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali
Urządzenia technologiczne do produkcji aluminium
Urządzenia technologiczne do produkcji miedzi
Urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia przedmiotu prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu fizyki, chemii i nauki o minerałach

Recommended literature and teaching resources:

1. Kalpakijan S.: Manufacturing processes for engineering materials. Addison-Wesley, Pub. Co. London 1984.
2. Niebel B., Draper A., Wysk R.: Modern manufacturing process engineering. McGraw Hill Co. N.Y. 1989.
3. Timings R.I.: Manufacturing technology. vol. 1 and vol. 2, Longman Pub. Co. London 1998.
4. Ostwald P., Munoz J.: Manufacturing processes and systems. Willey Pub. Co. London 1997.
5. Praca zbiorowa: Metalurgia ogólna. Wyd. Śląsk, Katowice 1970.
6. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Karwat B.: Optimization of production schedules in the steel production system. Archives of Civil and Mechanical Enginering, Polish Academy of Sciences – Wrocław Branch, Wrocław University of Technology, ISSN 1644-9665, 2012 vol. 12 no. 2, str. 240-252. LF 0,963 15 punktów MNiSzW
Karwat B., Machnik R.: Dust Extraction System at the Ore Sintering Plant of a Raw Materials Steel Mill, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 5A, 2012, ISSN 1230-1485, str. 158-163. LF 0,462 15 punktów MNiSzW
Karwat B., Machnik R., Gara P.: Dust Extraction System at the Blast Furnace Department of a Raw Materials Mill, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 5A, 2012, ISSN 1230-1485, str. 151-157.

Additional information:

Na wykładach sprawdzana jest obecność