Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zapis konstrukcji 1
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-106-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Module summary

Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy z podstaw zapisu konstrukcji wykorzystywanej przez inżynierów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych AIR1A_K03, AIR1A_K01 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) AIR1A_U06, AIR1A_U04 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek techniczny prostego modelu AIR1A_U06, AIR1A_U04 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne AIR1A_W06, AIR1A_W05 Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych AIR1A_W06, AIR1A_W05 Project,
Execution of a project
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania AIR1A_W06, AIR1A_W05 Project,
Execution of exercises
M_W004 Student zna metody wyznaczania charakterystycznych punktów linii przenikania AIR1A_W06, AIR1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek techniczny prostego modelu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna metody wyznaczania charakterystycznych punktów linii przenikania + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (14h):

Przekaz informacji technicznej – niezbędnym elementem procesów: projektowego, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Sposoby zapisu konstrukcji, podstawowe nośniki informacji. Cele przedmiotu. Normalizacja w rysunku technicznym (1).
Pojęcie rzutu. Rzut środkowy, równoległy, prostokątny. Rzutowanie aksonometryczne – zasady wykonywania i zastosowanie w przekazie informacji technicznej (2).
Rzutowanie prostokątne Monge’a podstawową formą odwzorowania utworów przestrzennych na płaszczyźnie. Europejski i amerykański układ rzutni. Zasada koniecznej liczby rzutów. Znaki wymiarowe – jednym z podstawowym elementów zapisu postaci geometrycznej (2).
Sposoby i zasady odwzorowania. Podstawowe wytyczne wymiarowania. Metodyka wykonywania rysunków modelu. (2).
Rzutowanie, przekroje i rozwinięcia powierzchni brył wielościennych i obrotowych (1).
Przenikanie brył (wielościany i bryły obrotowe). Metody wyznaczania charakterystycznych punktów linii przenikania. Szczególne przypadki linii przenikania. Uproszczone przedstawianie linii przenikania (1).
Uproszczenia i umowności w odwzorowaniu na przykładzie połączeń gwintowych
i spawanych (2).
Zapis chropowatości powierzchni na rysunkach wykonawczych części maszynowych. Zapis tolerancji wymiarów (2).
Zasady wykonania i odczytywanie rysunków złożeniowych zespołów maszynowych (1).

Project classes (14h):

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do ćwiczeń. Rozwiązywanie zadań
Ćwiczenie 2. Rzutowanie prostokątne
wiczenie 3. Rzuty dodatkowe wielościanu. Szkic modelu I – audytoryjnie
Ćwiczenie 4. Rzutowanie wielościanów – kontrolne. Rzuty brył obrotowych
Ćwiczenie 5. Szkic modelu II
Ćwiczenie 6. Rzutowanie brył obrotowych – kontrolne
Ćwiczenie 7. Rysunek modelu – kontrolny.Zaliczenie końcowe ćwiczeń

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dla wykładu:
Student, który nie był na 70% wykładów i nie posiada własnoręcznie prowadzonych notatek zawierających treść wykładu, na ostatnich zajęciach pisze na ćwiczeniach projektowych kolokwium z wiedzy wykładowej.

Dla projektu:
1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich poszczególnych: arkuszy rysunkowych, arkuszy kontrolnych oraz kolokwiów.
2. Odrobienie nieobecności na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)
3. Kompletne notatki wykładowe i projektowe
4. Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe (w trakcie trwania sesji zasadniczej), na których może poprawiać 1 zaległą prace kontrolną lub kolokwium i może donieść 1 zaległy rysunek (nie dotyczy prac wydanych do poprawy).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi odrobić zajęcia z inną grupą za zgodą osoby prowadzącej te zajęcia (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach projektowych).
Student zgłasza się na konsultacje w celu wydania zaległych tematów prac, jak również dodatkowych zadań w celu wyrównania zaległości

Prerequisites and additional requirements:

1. Umiejętność posługiwania się przyborami rysunkowymi
2. Znajomość podstawowych wiadomości z geometrii euklidesowej
3. Umiejętność robienia notatek i szkiców w tym umiejętność poprawnego przerysowania z tablicy
4. Znajomość słownictwa technicznego
5. Zdolności w kierunku wyobraźni przestrzennej brył
6.Ewentualna znajomość oprogramowania inżynierskiego

Recommended literature and teaching resources:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004 (wydanie 24 i późniejsze)
2. K. Sujecki, J. Burkiewicz: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Skrypt AGH, SU 1702, Kraków 2009 r.
3. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Zadania. WNT 1999
4. J. Bajkowski: Podstawy zapisu konstrukcji, OWPW, 2011
5. Z. Lewandowski: Geometria wykreślna, PWN
6. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Podstawy. Wrocław 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych,
zwłaszcza kręgów blach — [Manipulative lifting sling hoist for transportation hollowed cylindrical
elements, especially sheet circles]
Rafał DUDEK, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Kamil Kosakowski.
Opis patentowy ; PL 221201
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221201B1.pdf
2. Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego
uszczelnienia wału cieczą magnetyczną — [Assembly aid of a loosely interference-fitting flanged
bushing, especially labyrinth sealed bushing with magnetic fluid]
Marcin Potoczny, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK.
Opis patentowy ;PL 222955 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222955B1.pdf
3. Ręczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych — [Manual, self-clamping grapple for
building elements]
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY.
Opis patentowy ; PL 212760 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212760B1.pdf
4. Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach — [Self-clamping grip for transportation of sheet
metal]
Jakub Wróbel, Rafał DUDEK.
Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68295 Y1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68295Y1.pdf
5. Urządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego — [Device for testing knee endoprostheses] /
Rafał DUDEK, Marcin Potoczny
Opis patentowy ; PL 214843 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214843B1.pdf
6. Urządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów betonowych — [Device
for translocating cylindrical elements, especially concrete rings
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY, Krzysztof MICHALCZYK, Piotr GRĄDKOWSKI.
Opis patentowy ; PL 212759 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212759B1.pdf

Additional information:

None