Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy nauki o materiałach
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-205-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Rakowski Wiesław (rakowski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nauki o materiałach w sposób powszechnie zrozumiały. AIR1A_K03, AIR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Test,
Participation in a discussion
M_U002 Posiada umiejętność oceny przydatności materiałów inżynierskich do konkretnych zastosowań. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U003 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej własnościami. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Activity during classes,
Examination,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerowych. AIR1A_W06 Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu wytwarzania i kształtowania materiałów inzynierskich AIR1A_W06 Examination,
Test,
Report,
Execution of exercises
M_W003 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów AIR1A_W06 Activity during classes,
Examination,
Report,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nauki o materiałach w sposób powszechnie zrozumiały. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z literatury technicznej i internetowych baz danych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność oceny przydatności materiałów inżynierskich do konkretnych zastosowań. + - + - - - - - - - -
M_U003 Rozumie zależność pomiędzy składem chemicznym, procesem wytwarzania (przetwarzania) materiałów, ich strukturą i wynikającymi z niej własnościami. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawowe wiadomości z zakresu wytwarzania i kształtowania materiałów inzynierskich + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę o mechanizmach umacniania materiałów + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 h
Preparation for classes 6 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 65 h
Module content
Lectures (20h):

1.Wprowadzenie do nauki o materiałach, klasyfikacja, struktura krystaliczna i amorficzna materiałów.Defekty struktury krystalicznej, podstawowe własności mechaniczne materiałów.
2.Mechanizmy umocnienia metali, zdrowienie i rekrystalizacja. Przemiany fazowe w stopach metali.
3.Niszczenie materiałów – pękanie, zmęczenie, pełzanie
4.Metaliczne materiały konstrukcyjne: stopy żelaza i wybranych metali nieżelaznych
5.Tworzywa ceramiczne i szkła nieorganiczne, struktura i mikrostruktura tworzyw, technologia
ceramiczna.
6.Właściwości sprężyste i mechaniczne ceramiki, odporność na kruche pękanie, niezawodność.
7.Polimery i kompozyty: charakterystyka i zastosowania, synergizm, elementy mechaniki polimerów wzmacnianych.
8.Techniczne materiały polimerowe w konstrukcjach mechanicznych. Technologie przetwarzania kompozytów wzmocnionych
9.Właściwości elektryczne, magnetyczne, optyczne, termiczne i biomedyczne materiałów polimerowych.Materiały funkcjonalne stosowane w budowie maszyn, elektronice i mechatronice.
10.Elementy komputerowego doboru materiałów (CAMS). Źródła informacji o materiałach inżynierskich.

Laboratory classes (12h):

1.Odkształcenie i rekrystalizacja metali
2.Obróbka cieplna stali i badanie mikrostruktur stali obrobionych cieplnie.
3.Badanie mikroskopowe – podstawy metalografii. Opis mikrostruktury materiałów wielofazowych.
4.Formowanie wyrobów ceramicznych i ich wytrzymałość.
5.Wyznaczanie twardości i lepko-sprężystości polimerów i kompozytów polimerowych.
6.Wyznaczanie wytrzymałości anizotropowych kompozytów polimerowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. L.A. Dobrzyński, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Wyd. WNT 2006.
2. M. Blicharski – Wstęp do inżynierii materiałowej, wyd. WNT 2003
3. M.F. Ashby, D.R.H. Jones – Materiały inżynierskie 1 i 2, wyd. WNT1996
4. W.D. Callister – Materials Science and Engineering- an introduction, wyd. Wiley 2006
5. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne., wyd. WNT 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None