Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika 2
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-301-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowe pojęcia z zakresu dynamiki, dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej, pojęcia pędu, krętu, mocy, pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zmian i zachowania w odniesieniu do tych wielkości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu punktu i bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. AIR1A_U09 Examination,
Test
M_U002 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli matematycznych prostych układów mechanicznych AIR1A_U09 Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły. AIR1A_W05 Examination,
Test
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. AIR1A_W05 Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu punktu i bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli matematycznych prostych układów mechanicznych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 40 h
Realization of independently performed tasks 61 h
Module content
Lectures (14h):

Dynamika: podstawy dynamiki, zasady dynamiki Newtona. dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Pierwsze i drugie zadanie dynamiki.
Dynamika układu punktów materialnych, środek masy, zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd i kręt: zasady zmiany i zachowania. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Dynamika bryły: dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego.

Auditorium classes (14h):

Wyznaczanie dynamicznych równań ruchu swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego. Pęd i kręt: zasady zmiany i zachowania.
Energia kinetyczna punktu materialnego i bryły. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Dynamiczne równania ruchu bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Po uzgodnieniu z prowadzącym, Istnieje możliwość poprawy oceny niedostatecznej z zaliczenia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

średnia ważona z oceny z ćwiczeń i egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

podstawy algebry i analizy matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
McGill D.,King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985
Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Metodyka rozwiązań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa 2002
Mieszczerski I.: Zbiór zadań z mechaniki PWN, Warszawa 1971

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None