Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wytrzymałość materiałów
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-302-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji. AIR1A_W04, AIR1A_W01 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcji lub częsć maszyny znajdujący się w prostym lub złożonym stanie naprężenia AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałosciowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczną eksploatację. AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcji lub części maszyny. AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów. AIR1A_W03, AIR1A_W02, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości. AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Student zna podstawowe hipotezy wytężenia: Galileusza, Treski, Hubera-Misesa. AIR1A_W03, AIR1A_W06, AIR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcji lub częsć maszyny znajdujący się w prostym lub złożonym stanie naprężenia + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałosciowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczną eksploatację. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcji lub części maszyny. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe hipotezy wytężenia: Galileusza, Treski, Hubera-Misesa. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Realization of independently performed tasks 95 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):

Pojęcia podstawowe, siły wewnętrzne, metody wyznaczania sił przekrojowych, stan naprężenia i odkształcenia, prawo Hooke’a, obliczanie naprężeń i odkształceń w pręcie pryzmatycznym w procesach: rozciagania i ściskania, zginania, skręcania. Złożone stany naprężenia, hipotezy wytężenia i ich zastosowania. Zagadnienia projektowania elementów konstrukcji i części maszyn ze względu na wytrzymałość.

Auditorium classes (14h):

Rozwiązywanie zagadnień wytrzymałości: obliczanie charakterystyk geometrycznych przekrojów, obliczanie sił przekrojowych, obliczanie naprężeń i odkształceń w pręcie pryzmatycznym poddanym rozciaganiu i ściskaniu, zginaniu, skręcaniu, obciązeniom poprzecznym. Rozwiązywanie zadań dla złożonego stanu napręzenia, zastosowanie hipotez wytężeniowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Dobra znajomość statyki

Recommended literature and teaching resources:

Stanisław Wolny, Adam Siemieniec, Wytrzymałość MAteriałów, Cz. 1., AGH Kraków, 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak