Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy automatyki
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-303-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Stojek Jerzy (stojek@agh.edu.pl)
Module summary

Dostarcza informacje o podstawach automatyki, modelowaniu i badaniach układów automatyki. Pozwala na zaprojektowanie podstawowych układów regulacji wraz z doborem nastaw regulatora.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w grupie rozwiązując zlecone mu zadania obliczeniowe i laboratoryjne AIR1A_K01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_K002 Student potrafi formułować jasne i zrozumiałe argumenty podczas dyskusji z członkami swojego zespołu laboratoryjnego oraz prowadzącym zajęcia. Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia wiedzy AIR1A_K01 Activity during classes,
Examination,
Report,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi: - sformułować model matematyczny układu liniowego w postaci równania ruchu i transmitancji operatorowej, - ocenić właściwości dynamiczne układów automatyki, - narysować charakterystyki czasowe i częstotliwościowe układów automatyki. AIR1A_U10, AIR1A_U11 Activity during classes,
Examination,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi: - zbudować model układu liniowego w postaci schematu blokowego, - przekształcać (rozwiązywać) schematy blokowe wyznaczając transmitancję zastępczą, - sprawdzić stabilność liniowego układu automatyki stosując wybrane kryteria. AIR1A_U10, AIR1A_U11 Activity during classes,
Examination,
Test,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_U003 Student potrafi: - dokonać analizy działania układu regulacji, - dokonać syntezy układu regulacji i dobrać parametry regulatora, - ocenić jakość statyczną i dynamiczną układu regulacji AIR1A_U10, AIR1A_U11 Involvement in teamwork,
Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie: - wykorzystania przekształcenia Laplace'a w automatyce, - modelowania układów dynamicznych, - budowy i przekształcania schematów blokowych, - wyznaczania charakterystyk czasowych i częstotliwościowych, - badania stabilności układów liniowych, - budowy podstawowych układów regulacji i zastosowania odpowiedniego regulatora. AIR1A_W10, AIR1A_W09, AIR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student dysponuje wiedzą umożliwiającą przeprowadzenie analizy i syntezy liniowego układu automatycznej regulacji. AIR1A_W10, AIR1A_W09 Examination,
Test,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie zastosowania pakietu Matlab/Simulink do modelowania podstawowych układów regulacji AIR1A_W10, AIR1A_W12 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 14 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w grupie rozwiązując zlecone mu zadania obliczeniowe i laboratoryjne - + + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi formułować jasne i zrozumiałe argumenty podczas dyskusji z członkami swojego zespołu laboratoryjnego oraz prowadzącym zajęcia. Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia wiedzy + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi: - sformułować model matematyczny układu liniowego w postaci równania ruchu i transmitancji operatorowej, - ocenić właściwości dynamiczne układów automatyki, - narysować charakterystyki czasowe i częstotliwościowe układów automatyki. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi: - zbudować model układu liniowego w postaci schematu blokowego, - przekształcać (rozwiązywać) schematy blokowe wyznaczając transmitancję zastępczą, - sprawdzić stabilność liniowego układu automatyki stosując wybrane kryteria. + + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi: - dokonać analizy działania układu regulacji, - dokonać syntezy układu regulacji i dobrać parametry regulatora, - ocenić jakość statyczną i dynamiczną układu regulacji + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie: - wykorzystania przekształcenia Laplace'a w automatyce, - modelowania układów dynamicznych, - budowy i przekształcania schematów blokowych, - wyznaczania charakterystyk czasowych i częstotliwościowych, - badania stabilności układów liniowych, - budowy podstawowych układów regulacji i zastosowania odpowiedniego regulatora. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą umożliwiającą przeprowadzenie analizy i syntezy liniowego układu automatycznej regulacji. + + + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie zastosowania pakietu Matlab/Simulink do modelowania podstawowych układów regulacji - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 175 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 h
Preparation for classes 42 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 82 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):

1) Wprowadzenie. Rys historyczny. Klasyfikacja układów sterowania. Rodzaje sygnałów w układach sterowania.
2) Modelowanie matematyczne układów dynamicznych. Równania wejścia-wyjścia. Przekształcenie Laplace’a. Transmitancja operatorowa. Linearyzacja statyczna.
3) Związki pomiędzy podstawowymi sposobami analitycznego opisu obiektów w automatyce. Opis układów za pomocą schematów strukturalnych.
5) Zasady budowy i redukcji schematów blokowych.
6) Własności dynamiczne układów liniowych. Charakterystyki czasowe (skokowe i impulsowe) podstawowych elementów automatyki. Układy statyczne i astatyczne.
7) Analiza częstotliwościowa układów liniowych. Charakterystyki częstotliwościowe (amplitudowo-fazowa, amplitudowo-częstotliwościowa, fazowo-częstotliwościowa) podstawowych elementów automatyki .
8) Stabilność układów dynamicznych w sensie Lapunowa. Kryteria stabilności: Michajłowa, Hurwitz’a i Nyquist’a. Zapas stabilności.
9) Układ regulacji, jego zadania i struktura. Ocena jakości regulacji, dokładność statyczna, uchyb statyczny.
10) Podstawowe algorytmy sterowania: P, I, PI, PD, PID.
11) Dobór parametrów regulatorów. Synteza układów liniowych sterowania automatycznego.

Auditorium classes (12h):

1. Przekształcenie Laplace’a – definicja, własności, rozkład wielomianów na ułamki proste, metoda residuów,
2. Wyznaczanie transformat i oryginałów przy zastosowaniu poznanych metod,
3. Opis matematyczny elementów automatyki – równania różniczkowe we-wy, linearyzacja równań,
4. Transmitancja operatorowa układów SISO i MIMO,
5. Budowa i redukcja schematów blokowych, wyznaczanie transformat sygnałów na schematach,
6. Charakterystyki czasowe (skokowe, impulsowe) podstawowych elementów automatyki,
7. Charakterystyki częstotliwościowe (amplitudowo-fazowa, amplitudowo-częstotliwościowa oraz fazowo-częstotliwościowa) podstawowych elementów automatyki,
8. Badanie stabilności układów automatyki.
9. Kryteria oceny stabilności: Hurwitza, Nyquista i Michajłowa,
10. Dokładność statyczna – wyliczanie uchybu statycznego,
11. Regulatory, układy automatycznej regulacji.

Laboratory classes (8h):

1. Wprowadzenie do Matlaba i Simulinka,
2. Zapoznanie się z różnymi metodami rozwiązywania równań różniczkowych w Matlabie i Simulinku (symbolicznymi i numerycznymi),
3. Modelowanie układów automatyki (na przykładzie silnika elektrycznego prądu stałego z magnesem trwałym) – wyznaczenie odpowiedzi czasowych silnika na różne wymuszenia,
4. Projektowanie układów automatyki w Matlabie i Simulinku (poznanie sposobów tworzenia liniowych modeli układów automatyki, schematów blokowych oraz wyznaczanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych),
5. Działanie układu automatycznej regulacji. Rodzaje regulatorów (dobór parametrów regulatorów i ocena jakości regulacji, symulacja działania układu regulacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego realizowanego przez studentów w formie zadań wykonywanych na komputerach. W przypadku nie zaliczenia kolokwium przewidziane są dwa terminy poprawkowe.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów zaliczeniowych przeprowadzonych w sposób pisemny. W przypadku nie zaliczenia kolokwium przewidziane są dwa terminy poprawkowe dla każdego z kolokwiów.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu [E], ćwiczeń audytoryjnych [Cw] i laboratoriów [L], jako średnia ważona, wg wzoru:

OK = 0,5•[E] + 0,3•[Cw] + 0,2•[L]

Uzyskane w ten sposób punkty są przeliczane na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności mogą być wyrównane przez wykonanie (opracowanie) zadania dodatkowego, którego zakres i temat ustala prowadzący w zależności od zaistniałej zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot: Matematyka,
Podstawowa znajomość zagadnień z przedmiotów: Fizyka, Mechanika, Elektrotechnika,
Podstawowa znajomość pakietów Matlab/Simulink.

Recommended literature and teaching resources:

1. AWREJCEWICZ J., WODZICKI W. – Podstawy Automatyki. Teoria i przykłady, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001;
2. CANNON R.H. – Dynamika Układów Fizycznych, WNT, Warszawa 1973;
3. FRANKLIN G.F., POWELL J.D. – Feedback Control of Dynamic Systems, Addison-Wesley, USA 1994;
4. GESSING R. – Podstawy Automatyki, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001;
5. HOLEJKO D., KOŚCIELNY W., NIEWCZAS W. – Zbiór zadań z podstaw automatyki, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1980;
6. KOŚCIELNY W. – Materiały pomocnicze do nauczania podstaw automatyki, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 ;
7. KOWAL J. – Podstawy Automatyki – tom 1, UWND, Kraków 2006;
8. KOWAL J. – Podstawy Automatyki – tom 2, UWND, Kraków 2007;
9. MIKULSKI J. – Podstawy Automatyki – Liniowe Układy Regulacji, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001;
10. OGATA K. – Modern Control Engineering, Prentice Hall International, Inc., NY 1997;
11. PEŁCZEWSKI W. – Teoria sterowania, WNT, Warszawa 1980;
12. RAVEN F. H. – Automatic Control Engineering, Mc Graw – Hill, 1988;
13. URBANIAK A. – Podstawy Automatyki, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Stojek: Zastosowanie nieparametrycznych metod analizy sygnału w ocenie stanu zużycia zespołu wirnika pompy wielotłoczkowej. Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2010 R.

2. Z. Jędrzykiewicz, J. Stojek, A. Podsiadło: Identification of the pressure casting machine model with the
instrumental variable algorithm. International Carpathian Control Conference ICCC’2001: Krynica. Poland. May22-25, 2001.

3. Z. Jędrzykiewicz, J. Stojek, J. Pluta: Effect of the control signal parameters on the course of the first phase of the pressure die casting. International Carpathian Control Conference ICCC’2000. High Tatras, Podbanske. Slovakia. May 23-26, 2000.

4. Z. Jędrzykiewicz, J. Stojek, J. Pluta: Research on the properties of a hydrostatic transmission for different
efficiency models of its elements. Acta Montanistica Slovaca: ISSN 1335-1788. 1997.

5. Modelowanie obciążenia manipulatora rehabilitacyjnego — Load modeling process robot manipulator rehabilitation / Agata NAWROCKA, Karolina HOLEWA, Marcin NAWROCKI // W: Majówka Młodych Biomechaników [Dokument elektroniczny] : XI konferencja naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej : Ustroń, 9–11 maja 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zabrze : Katedra Biomechatroniki. Wydział Inżynierii Biomedycznej, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 85–86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 86

6. Modelowanie układów dynamicznych — red. Agata NAWROCKA ; Renata Dwornicka, Urszula Ferdek, Michał Kekez, Andrzej KOT, Agata NAWROCKA, Agnieszka OZGA, Leszek Radziszewski, Mateusz ROMASZKO, Jerzy STOJEK. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2014. — 140 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64755-03-3

7. PID controller for hydrostatic transmission / Janusz KWAŚNIEWSKI, Agata NAWROCKA, Janusz PLUTA, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK // W: ICCC’2003 : proceedings of 4th International Carpathian Control Conference (ICCC’2003) : 17th international conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP’2003) : XXVIIIth seminary ASO’2003 “Instruments & control” (ASO’2003) : 5th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : High Tatras, Slovak Republic, May 26–29, 2003 / eds. Igor Podlubný, Karol Kostúr ; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics. Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU BERG Faculty, 2003. — S. 504–507. — Bibliogr. s. 507, Abstr.

8. Wybrane zagadnienia analizy sygnałów, modelowania i sterowania w inżynierii mechanicznej i biomedycznej — [Selected issues of signal analysis, modelling and control in mechanical and biomedical engineering] / red. Stanisław FLAGA ; Andrzej Bąkowski, Józef Ciosmak, Tomasz Dziubek, Dariusz GRZYBEK, Karolina HOLEWA, Andrzej IZWORSKI, Agata NAWROCKA, Leszek Radziszewski, Paweł Turek, Wiesław WSZOŁEK. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2014. — 112 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64755-06-4.

Additional information:

strona WWW: http://home.agh.edu.pl/pautom