Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programowanie obiektowe w języku Java
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-305-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie do programowania aplikacji dla systemu Windows w środowisku Delphi

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi wykorzystać bieżące narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. AIR1A_K03, AIR1A_K02, AIR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Czuje potrzebę i posiada umiejętności do poszukiwania i poznawania nowych, aktualnie stosowanych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania. AIR1A_K03, AIR1A_K02, AIR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie zaprojektować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z wykorzystaniem najnowszych sposobów komunikacji oferowanych przez system operacyjny. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie posługiwać się elementami języka do implementacji własnego problemu informatycznego. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Umie zaimplementować w programie nowoczesne i przyjazne użytkownikowi sposoby komunikacji. Potrafi pobrać dane od użytkownika i przedstawić wyniki obliczeń w przejrzystej, wygodnej dla użytkownika postaci (siatki, wykresy, animacje). AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U004 Umie wykonać obliczenia z wykorzystaniem funkcji z bibliotek standardowych, użytkownika oraz bibliotek DLL. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U005 Umie zaprojektować, oprogramować i wykorzystać we własnym programie bazę danych w modelu klient-serwer. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U006 Umie korzystać (przetwarzać i tworzyć) multimedialne materiały graficzne: rysunki i animacje. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie paradygmaty programowania. Wie czym charakteryzują się języki programowania obiektowego. Ma rozeznanie w bieżących systemach RAD. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna środowisko programowania Delphi. Zna składnię Object Pascal. Zna podstawowe komponenty Delphi. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Zna sposoby komunikacji z użytkownikiem. Wie w jaki sposób zaprojektować i zaimplementować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z użyciem graficznych elementów komunikacji. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Wie jak działają relacyjne bazy danych. Ma rozeznanie w aktualnie stosowanych systemach baz danych zarówno wolnodostępnych jak i komercyjnych. Wie jak zaiplementowac ich obsługę we własnym programie. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W005 Wie jakie są inne systemy RAD. Wie jak migrować programy do systemów Visual C++. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W006 Orientuje się w bieżących trendach programowania RAD. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi wykorzystać bieżące narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. + - + - - - - - - - -
M_K002 Czuje potrzebę i posiada umiejętności do poszukiwania i poznawania nowych, aktualnie stosowanych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaprojektować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z wykorzystaniem najnowszych sposobów komunikacji oferowanych przez system operacyjny. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie posługiwać się elementami języka do implementacji własnego problemu informatycznego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zaimplementować w programie nowoczesne i przyjazne użytkownikowi sposoby komunikacji. Potrafi pobrać dane od użytkownika i przedstawić wyniki obliczeń w przejrzystej, wygodnej dla użytkownika postaci (siatki, wykresy, animacje). - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie wykonać obliczenia z wykorzystaniem funkcji z bibliotek standardowych, użytkownika oraz bibliotek DLL. - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie zaprojektować, oprogramować i wykorzystać we własnym programie bazę danych w modelu klient-serwer. - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie korzystać (przetwarzać i tworzyć) multimedialne materiały graficzne: rysunki i animacje. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie paradygmaty programowania. Wie czym charakteryzują się języki programowania obiektowego. Ma rozeznanie w bieżących systemach RAD. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna środowisko programowania Delphi. Zna składnię Object Pascal. Zna podstawowe komponenty Delphi. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna sposoby komunikacji z użytkownikiem. Wie w jaki sposób zaprojektować i zaimplementować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z użyciem graficznych elementów komunikacji. + - - - - - - - - - -
M_W004 Wie jak działają relacyjne bazy danych. Ma rozeznanie w aktualnie stosowanych systemach baz danych zarówno wolnodostępnych jak i komercyjnych. Wie jak zaiplementowac ich obsługę we własnym programie. + - - - - - - - - - -
M_W005 Wie jakie są inne systemy RAD. Wie jak migrować programy do systemów Visual C++. + - - - - - - - - - -
M_W006 Orientuje się w bieżących trendach programowania RAD. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (12h):
 1. Paradygmaty programowania.

  Przegląd paradygmatów programowania – programowanie strukturalne, a obiektowe – opis, charakterystyka, które z z rozwiązań wybrać?

 2. Wstęp do programowania obiektowego.

  Podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny programowania obiektowego: klasa, obiekt, pole, dziedziczenie i polimorfizm, metody wirtualne i statyczne i dynamiczne, części prywatne, publiczne obiektu.

 3. Środowiska programowania obiektowego

  Rola interfejsu użytkownika w projektowaniu i odbiorze programu. Programy typu RAD: Visual Basic, C Builder, Delphi, Kylix, Lazarus.

 4. Tworzenie interfesju użytkownika

  Proces komponowania graficznego interfejsu użytkownika. Zdarzenia – rodzaje i obsługa. Operacje wejścia/wyjścia.

 5. Komponenty standardowe.

  Przegląd i zastosowanie standardowych komponentów.

 6. Wizualizacja obliczeń.

  Tworzenie oprogramowania do wizualizacji obliczeń – wykresy, obiekty do obsługi RTF oraz wykresów.

 7. Bazy danych w obiektowych środowiskach programowania.

  Wstęp do baz danych: bazy desktopowe, bazy z Local SQL, serwery SQL. Implementacja sieciowych programów bazodanowych.

Laboratory classes (8h):
 1. Środowisko Delphi – składniki i obsługa.
 2. Obiekty i ich właściwości.
 3. Etap projektowania, a etap uruchomienia.
 4. Zdarzenia – rodzaje i obsługa. Kod – składnia, struktury języka.
 5. Przegląd podstawowych komponentów.
 6. Komponenty do wizualizacji obliczeń – wykresy, siatki.
 7. Operacje WE/WY – pliki, CSV.
 8. Obsługa baz danych typu desktop.
 9. Bazy danych w modelu klient-server.
 10. Podstawy tworzenia i obsługi grafiki bitmapowej.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, projekt samodzielny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wskazana znajomość języka Pascal

Recommended literature and teaching resources:

Pamuła T.: Aplikacje w Delphi. Wyd. Helion 2010.
Kosma Z.: Grafika komputerowa w Delphi. Wyd. Polit. Radomskiej 2006.
Matulewski. J.: ABC Delphi. Wyd. Helion 2006.
Darahvelidze, Petr : Techniki bazodanowe i internetowe. Helion 2006.
Pacheco X.: Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty. Wyd. Helion 2005.
Teixeira S., Xavier P.: Delphi 6. Vademecum profesjonalisty. Wyd. Helion, 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Additional information:

-