Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy konstrukcji maszyn
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-402-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach zajęć modułu student zapoznaje się z podstawowymi rodzajami połączeń stosowanych w budowie maszyn, z budową łożysk oraz wybranych przekładni mechanicznych a także poznaje metody obliczeniowe stosowane przy doborze oraz projektowaniu elementów maszyn.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę jego ciągłej aktualizacji AIR1A_K01 Examination,
Activity during classes,
Project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać elementy składowe maszyny uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne AIR1A_U06 Activity during classes,
Execution of a project
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych podlegających automatyzacji AIR1A_U06 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstruowania maszyn i ich elementów AIR1A_W05 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn AIR1A_W05 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 20 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę jego ciągłej aktualizacji - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać elementy składowe maszyny uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych podlegających automatyzacji - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstruowania maszyn i ich elementów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 h
Preparation for classes 17 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 64 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (20h):
Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych.
Materiały konstrukcyjne – zastosowanie w budowie maszyn.
Połączenia nitowe.
Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane, klejone
Połączenia rozłączne. Połączenia gwintowe.
Połączenia kołkowe, sworzniowe, wieloboczne, wpustowe, klinowe
Połączenia odkształceniowe.
Podstawowe obliczenia elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych.
Wały i osie
Łożyska toczne.
Podstawy teorii tarcia. Łożyska ślizgowe
Sprzęgła.
Przekładnie mechaniczne – zastosowanie.
Geometria i kinematyka przekładni zębatych. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych przekładni zębatych.
Internetowe źródła informacji o dobieranych przekładniach.
Przekładnie ślimakowe.
Przekładnie pasowe i łańcuchowe.
Przekładnie śrubowe.
Elementy układów hydraulicznych w konstrukcjach mechanicznych
Przekładnie cierne
Komputer w projektowaniu i konstruowaniu maszyn.
Projektowanie form przemysłowych.
Projektowanie obiektów mechatronicznych.

Project classes (12h):
Podstawy konstrukcji maszyn

Dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów zespołu maszynowego.
Dobór i szczegółowa analiza pasowań i tolerancji w węzłach maszynowych.
Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Wykonanie projektu zespołu połączeń rozłącznych.
Wykonanie projektu wału maszynowego i jego łożyskowania
Obliczenia wytrzymałościowe pary korygowanych kół zębatych realizowane w formie ćwiczeń tablicowych.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Zaliczenie treści przekazywanych w trakcie wykładu realizowane jest w formie kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach projektowych oraz w trakcie egzaminu.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć studenci wykonują projekty wybranych złożeń elementów maszyn oraz piszą kolokwia weryfikujące wiedzę zdobytą w trakcie wykonywania projektów oraz wiedzę przekazaną w trkacie wykładów. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów i wszystkich kolokwiów. Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych jest średnią z ocen z projektów oraz kolokwiów.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący w uzgodnieniu ze studentami ustala jeden termin poprawkowy.
Do egzaminu mogą przystąpić jedynie te osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen z ćwiczeń projektowych (0,4) i egzaminu (0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach projektowych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń projektowych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z inżynierii materiałowej i wytrzymałości materiałów oraz mechaniki

Recommended literature and teaching resources:

Osiński Z. – red.: Podstawy konstrukcji maszyn, W N – PWN, Warszawa
Szewczyk K.: Połączenia gwintowe, PWN, Warszawa
Porębska M., Skorupa A.: Połączenia spójnościowe, W N – PWN
Barwell F. T.: Łożyskowanie. Warszawa, WNT
Maziarz M., Kuliński S.: Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm ISO UWND AGH Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Sikora W., Michalczyk K.: Komputerowa analiza wybranych właściwości eksploatacyjnych sprzęgieł łubkowych. Przegląd Mechaniczny, nr. 1, (2018), s. 21-25.
Michalczyk K.: Analiza właściwości tłumiących uchwytu z wkładką amortyzującą sprężyn śrubowych. Przegląd Mechaniczny, nr. 5, (2012), s. 21–24
Salwiński J., Michalczyk K.: Analiza wpływu technologii wykonania sprężyn śrubowych wycinanych z tulei cylindrycznych na ich właściwości użytkowe. Rozdział w: Podstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 1/3 / red. nauk. Michał Wasilczuk, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Gdańsk 2011, ISBN: 978-83-88579-82-0, s. 22–30
Michalczyk K.: Wyznaczenie naprężeń montażowych dla połączeń skurczowych w stanach przejściowych. Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch, vol. 24, (2005), no. 3 s. 205–210.

Additional information:

Brak