Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-502-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rączka Waldemar (waldemar.raczka@agh.edu.pl)
Module summary

Wprowadzenie do projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Projektowanie, budowa i testowanie układów hydraulicznych i pneumatycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi pracować w zespole, wspólnie definiować cele pracy oraz przekazywać innym studentom zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanego celu AIR1A_K01 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 potrafi wykorzystać symbole graficzne elementów napędów pneumatycznych w rysowaniu schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych AIR1A_U08 Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Test,
Report
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę działania pneumatycznych układów sterowania na podstawie schematów funkcjonalnych AIR1A_U08 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi wykorzystać symbole graficzne elementów hydraulicznych w rysowaniu schematów funkcjonalnych hydraulicznych układów sterowania dławieniowego i objętościowego AIR1A_U08 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of laboratory classes
M_U004 potrafi przeprowadzić analizę działania hydraulicznych układów sterowania na podstawie schematów funkcjonalnych AIR1A_U08 Execution of laboratory classes,
Activity during classes,
Test,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę w zakresie elementów i zespołów sterujących, elementów napędowych AIR1A_W08 Activity during classes,
Test
M_W002 ma wiedzę w zakresie budowy i właściwości układów nastawiania prędkości, siły i momentu pneumatycznych elementów napędowych AIR1A_W08 Report,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_W003 ma wiedzę w zakresie pomp wyporowych, silników wyporowych, siłowników oraz elementów sterujących w hydraulice AIR1A_W08 Activity during classes,
Test
M_W004 ma wiedzę w zakresie akumulatorów, filtracji cieczy roboczych w hydraulice oraz budowy układów hydrostatycznych AIR1A_W08 Activity during classes,
Test
M_W005 ma wiedzę w zakresie obowiązujących norm i standardów związanych z napędem i sterowaniem pneumatycznym i hydraulicznym AIR1A_W08 Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole, wspólnie definiować cele pracy oraz przekazywać innym studentom zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanego celu - + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać symbole graficzne elementów napędów pneumatycznych w rysowaniu schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych - + + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę działania pneumatycznych układów sterowania na podstawie schematów funkcjonalnych - + + - - - - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystać symbole graficzne elementów hydraulicznych w rysowaniu schematów funkcjonalnych hydraulicznych układów sterowania dławieniowego i objętościowego - + + - - - - - - - -
M_U004 potrafi przeprowadzić analizę działania hydraulicznych układów sterowania na podstawie schematów funkcjonalnych - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie elementów i zespołów sterujących, elementów napędowych + + + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie budowy i właściwości układów nastawiania prędkości, siły i momentu pneumatycznych elementów napędowych + + + - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie pomp wyporowych, silników wyporowych, siłowników oraz elementów sterujących w hydraulice + + + - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę w zakresie akumulatorów, filtracji cieczy roboczych w hydraulice oraz budowy układów hydrostatycznych + + + - - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę w zakresie obowiązujących norm i standardów związanych z napędem i sterowaniem pneumatycznym i hydraulicznym + + + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 80 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Wprowadzenie do napędów i sterowania pneumatycznego i hydraulicznego
 2. Pneumatyczne elementy i zespoły sterujące
 3. Pneumatyczne elementy napędowe
 4. Podstawowe układy pneumatyczne i hydrauliczne
 5. Pompy hydrauliczne wyporowe
 6. Silniki i siłowniki hydrauliczne
 7. Hydrauliczne elementy sterujące
 8. Akumulatory hydrauliczne
 9. Filtracja cieczy roboczych
Auditorium classes (8h):
 1. Omówienie właściwości pneumatycznych i hydraulicznych układach napędowo-sterujących
 2. Zapoznanie sie z symbolami graficznymi elementów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, oraz zasadami ich tworzenia według obowiązujących norm.
 3. Tworzenie schematów funkcjonalnych podstawowych pneumatycznych i hydraulicznych układów sterowania.
 4. Tworzenie schematów funkcjonalnych pneumatycznych i hydraulicznych układów sterowania z nastawianymi parametrami pracy
Laboratory classes (8h):
 1. Budowanie i uruchamianie prostych układów pneumatycznych z siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania.
 2. Budowanie i uruchamianie układów pneumatycznych z możliwością nastawiania parametrów pracy
 3. Wyznaczanie charakterystyk statycznych przekładni z pompą o nastawianej wydajności.
 4. Wyznaczanie charakterystyk statycznych zaworów do sterowania ciśnieniem i natężeniem przepływu.
 5. Rozpoznawanie elementów i podzespołów w układach hydraulicznych stanowisk laboratoryjnych.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wiedza z wykładu jest sprawdzana na egzaminie.
Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego na zasadach wyżej wymienionych w trakcie pierwszej części sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoriów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku gdy student nie może być na zajęciach może wyrównać tę zaległość na dwa sposoby:
1. może przerobić zaległy temat z inną grupą laboratoryjną.
2. jeśli jest to niemożliwe bo żadna z grup nie wykonuje zaległego tematu student uzgadnia z prowadzącym formę zaliczenia ćwiczenia .

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Jędrzykiewicz Z., Pluta J., Stojek J., Materiały wykładowe z przedmiotu
″Napęd i sterowanie hydrauliczne″, na prawach rękopisu, www.hip.agh.edu.pl
2. Pluta J., Materiały wykładowe z przedmiotu ″Napęd i sterowanie pneumatyczne″, na prawach rękopisu, www.hip.agh.edu.pl
3. Szenajch W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1992
4. Węsierski Ł., Podstawy pneumatyki, Wydawnictwo AGH 1990
5. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1997
6. Osiecki A., Hydrostatyczny napęd maszyn″, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1998

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Automatic parameters selection for the controller in the electro-hydraulic positioning system / Janusz PLUTA, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK // Hydraulika a Pneumatika ; ISSN 1335-5171. — 2003 R. 5 č. 3, s. 11–13. — Bibliogr. s. 13
Design and modelling of a vibration exciter based on electro-hydraulic servo-actuator / Jarosław KONIECZNY, Roman KORZENIOWSKI, Magdalena ZAWARTKA, Waldemar RĄCZKA, Marek SIBIELAK // W: 12th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Krynica Zdroj, Poland, , 2015. — ISBN: 978-83-64755-08-8. — S. 15. — Bibliogr. s. 15
Design and test result of the new solution hydraulic roof support for low seams / Krzysztof KRAUZE, Grzegorz STOPKA, Waldemar RĄCZKA // W: SGEM 2017 : 17 international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 13, ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-00-1. — S. 189–196. — Bibliogr. s. 196, Abstr.

Additional information:

None