Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-506-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Module summary

Zastosowanie narzędzi CAD w projektowaniu maszyn oraz wiedza o współczesnych metodach projektowania obiektów mechanicznych w oparciu o wykorzystanie narzędzi komputerowego wspomagania projektowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania metod komputerowego wspomagania projektowania do realizacji jego zadań. AIR1A_K03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej w obiektach mechanicznych podlegających automatyzacji. AIR1A_U09 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrfi przygotować, z wykorzystaniem pakietów CAD, prosty model obiektu mechanicznego podlegającego automatyzacji. AIR1A_U01, AIR1A_U02, AIR1A_U03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn. AIR1A_W06 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o współczesnych metodach projektowania obiektów mechanicznych. AIR1A_W06 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania metod komputerowego wspomagania projektowania do realizacji jego zadań. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej w obiektach mechanicznych podlegających automatyzacji. + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrfi przygotować, z wykorzystaniem pakietów CAD, prosty model obiektu mechanicznego podlegającego automatyzacji. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o współczesnych metodach projektowania obiektów mechanicznych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Module content
Lectures (12h):
Komputerowe wspomaganie projektowania – wykład

Modelowanie w realizacji procesu konstrukcyjnego, modelowanie fizyczne, modelowanie matematyczne.
Modelowanie bryłowe.
Elementy metodycznego procesu projektowo- konstrukcyjnego.
Parametryzacja konstrukcji
Struktura i zastosowanie zintegrowanych systemów komputerowych.
Szybkie tworzenie prototypu i zagadnienia technik skanu 3D
Metoda elementów skończonych w konstruowaniu elementów maszyn.
Zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną.
Migracja danych CAD.

Laboratory classes (8h):
Komputerowe wspomaganie projektowania – ćwiczenia lab.

Modelowanie fizyczne i matematyczne obiektów technicznych.
Parametryzacji konstrukcji zastosowanie wiązań kinematycznych i geometrycznych w modelowaniu CAD.
Druk i skan 3D. Realizacja procesu inżynierii wstecznej i szybkiego prototypownian.

Project classes (8h):
Komputerowe wspomaganie projektowania – ćwiczenia proj.

Realizacja procesu symulacji komputerowej dla wybranych elementów maszynowych.
Parametryzacji konstrukcji i jej zastosowanie w powstawaniu optymalnej konstrukcji.
Modelowanie bryłowe jako element procesu rapid prototyping.
MES w projektowaniu maszyn.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunek zaliczenia zajęć projektowych i laboratoryjnych: pozytywna ocena z wszystkich projektów oraz wszystkich kolokwiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Uśredniona ocena z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych. Aktywny udział w wykładach może spowodować korektę oceny końcowej o 0,5 stopnia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Oddanie zaległych projektów, uzyskanie ocen pozytywnych z zaległych kolokwiów.
Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach wynosi 30% wszystkich planowych zajęć. Tryb uzupełnienia zaległości należy uzgodnić na początku semestru z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość pakietu MS OFFICE.
Umiejętność czytania rysunków technicznych.
Wiedza z zakresu podstaw konstrukcji maszyn.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2000
2. Przybylski W., Deja. M. Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie.
WNT 2007
3. Sydor M. Wprowadzenie do CAD, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Salwiński J., Horak W., Szczęch M.: Ocena dokładności wzajemnego usytuowania części maszyn z wykorzystaniem technik skanu 3D, Mechanika, z.106, s.82, 2015.

Additional information:

None