Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-507-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Module summary

Treści programowe obejmują zapoznanie studenta z możliwościami oraz zastosowaniem systemów CAD oraz współczesnych metodach projektowania obiektów mechanicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania metod zaawansowanych. AIR1A_K03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować, z wykorzystaniem pakietów CAD, prosty model obiektu mechanicznego podlegającego automatyzacji AIR1A_U01, AIR1A_U02, AIR1A_U03 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych podlegających automatyzacji AIR1A_U09 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn AIR1A_W06 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o wspólczesnych metodach projektowania obiektów mechanicznych podlegających automatyzacji, w szczególności w zakresie modelowania stochastycznego AIR1A_W06 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania metod zaawansowanych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować, z wykorzystaniem pakietów CAD, prosty model obiektu mechanicznego podlegającego automatyzacji - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych podlegających automatyzacji - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o wspólczesnych metodach projektowania obiektów mechanicznych podlegających automatyzacji, w szczególności w zakresie modelowania stochastycznego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (12h):
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – wykład

Modelowanie w realizacji procesu konstrukcyjnego. modelowanie fizyczne, modelowanie matematyczne.
Elementy metodycznego procesu projektowo- konstrukcyjnego.
Modelowanie bryłowe.
Parametryzacja konstrukcji.
Metoda elementów skończonych w konstruowaniu elementów maszyn.
Struktura i zastosowanie zintegrowanych systemów komputerowych.
Szybkie tworzenie prototypu. Drukarki i skanery 3D.
Wirtualne prototypownie.
Zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną.
Migracja danych CAD.

Laboratory classes (8h):
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – ćwiczenia laboratoryjne

Modelowanie fizyczne i matematyczne obiektów technicznych.
Parametryzacji konstrukcji zastosowanie wiązań kinematycznych i geometrycznych w modelowaniu CAD.
Druk i skan 3D. Realizacja procesu inżynierii wstecznej i szybkiego prototypownia

Project classes (8h):

Realizacja procesu symulacji komputerowej dla wybranych elementów maszynowych.
Parametryzacji konstrukcji i jej zastosowanie w powstawaniu optymalnej konstrukcji i
Modelowanie bryłowe jako element procesu rapid prototyping
MES w projektowaniu maszyn

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunek zaliczenia zajęć projektowych i laboratoryjnych: pozytywna ocena z wszystkich projektów oraz wszystkich kolokwiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Uśredniona ocena z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych. Aktywny udział w wykładach może spowodować korektę oceny końcowej o 0,5 stopnia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Oddanie zaległych projektów, uzyskanie ocen pozytywnych z zaległych kolokwiów.
Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach wynosi 30% wszystkich planowych zajęć. Tryb uzupełnienia zaległości należy uzgodnić na początku semestru z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość pakietu MS OFFICE

Recommended literature and teaching resources:

Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2000
Salwiński J.: Zagadnienia apriorycznej oceny zdolności do utrzymania stanu działania łożysk ślizgowych o tarciu płynnym, Wydawnictwa AGH Kraków 1998
Woolfson M. M., Pert G. J.: An Introduction to Computer Simulation. Oxford University Press, New York 1999

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Salwiński J., Horak W., Szczęch M.: Ocena dokładności wzajemnego usytuowania części maszyn z wykorzystaniem technik skanu 3D, Mechanika, z.106, s.82, 2015.

Additional information:

None