Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-512-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem procesu projektowania konstrukcji z wykorzystaniem parametrycznego oprogramowania Solid Edge ST.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania metod komputerowego wspomagania projektowania do realizacji jego zadań. AIR1A_K03 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykonać z wykorzystaniem pakietów CAD - Solid Edge ST model układu mechanicznego wraz z kompletną dokumentacją konstrukcyjną. AIR1A_U06, AIR1A_U01, AIR1A_U02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o współczesnych metodach projektowania układów i systemów mechanicznych. AIR1A_W06 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_W002 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn, w szczególności systemu Solid Edge ST. AIR1A_W06 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowania i rozumie potrzebę stosowania metod komputerowego wspomagania projektowania do realizacji jego zadań. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać z wykorzystaniem pakietów CAD - Solid Edge ST model układu mechanicznego wraz z kompletną dokumentacją konstrukcyjną. - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o współczesnych metodach projektowania układów i systemów mechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna możliwości i zastosowanie podstawowych systemów CAD w projektowaniu maszyn, w szczególności systemu Solid Edge ST. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (12h):
 1. Ogólne zasady pracy z programem Solid Edge St oraz rysowanie na płaszczyźnie

  Organizacja interfejsu użytkownika
  Dostosowywanie pasków narzędzi
  Praca w różnych środowiskach programu (modelowanie części, zespołów, dokumentacji płaskiej)
  Wyjaśnienie schematu postępowania przy projektowaniu
  Polecenia rysunkowe
  Korzystanie z warstw rysunkowych
  Wykorzystanie narzędzia SketchPoint
  Tworzenie biblioteki symboli
  Relacje geometryczne
  Wymiarowanie elementów

 2. Modelowanie części

  Praca z EdgeBar
  Podstawowe operacje modelowania części
  Polecenia średnio zaawansowane
  Edycja operacji
  Pomiar właściwości fizycznych części
  Zmiana kolejności operacji
  Blokowanie operacji

 3. Praca w zespołach

  Wyjaśnienie metod pracy w środowisku zespołów
  Wstawianie istniejących części do zespołu
  Modelowanie nowych części w kontekście zespołu
  Symulacja ruchu (poziom podstawowy)
  Automatyczne tworzenie widoków rozstrzelonych

 4. Tworzenie dokumentacji

  Tworzenie rzutów części
  Zarządzanie wyświetlaniem rzutów
  Wymiarowanie rysunków
  Opisywanie rysunku
  Tworzenie listy części
  Metoda modyfikacji wymiarów

Laboratory classes (8h):
 1. Rysowanie na płaszczyźnie

  Tworzenie tabliczki wymiarowej
  Zarządzanie formatem rysunkowym
  Szablony rysunkowe

 2. Modelowanie części
 3. Praca w zespołach
 4. Tworzenie dokumentacji
Project classes (8h):
Wykonanie projektu – praca własna
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- ocena na zaliczenie jest to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych zajęć laboratoryjnych.

Ćwiczenia projektowe:
- ocena na zaliczenie jest to ocena wykonanego projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (50%) oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń projektowych (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne:
- student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie praktycznego zadania związanego z tematyką opuszczonych zajęć.
Ćwiczenia projektowe:
- student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie samodzielne wykonanie części projektu, która była realizowana na opuszczonych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Uzyskane zaliczenie z modułu Zapis konstrukcji 2.

Recommended literature and teaching resources:

1. Tomasz Luźniak: Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną, GM System Integracja Systemów Inżynierskich, 2015
2. M. Warneński, P. Menchen, A. Budzyński: Modelowanie i edycja synchroniczna w Solid Edge ST. Zbiór ćwiczeń. Seria wydawnicza Biblioteki GM System. Wrocław 2013.
3. Tomasz Luźniak: SOLID EDGE ST KROK PO KROKU. RYSOWANIE I MODELOWANIE TRADYCYJNE, Seria wydawnicza Biblioteki GM System. Wrocław 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Construction and simulation of the 2S1 tracked vehicle model and its verification using vertical forces on the road wheels while overcoming a single obstacle / Tomasz Nabagło, Andrzej JURKIEWICZ, Marcin APOSTOŁ, Piotr MICEK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2011 vol. 177
2. Hydrauliczne multicięgnowe urządzenie napinająco-transportujące — [Hydraulic multiple-link tensioning and conveying apparatus] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej JURKIEWICZ, Tadeusz Cygankiewicz, Piotr MICEK, Andrzej PODSIADŁO, Marcin APOSTOŁ, Sebastian MULARZ, Andrzej KOT. — Int.Cl.: E04G 21/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198518 B1 ; Udziel. 2007-12-27
3. Hydrauliczny siłownik obrotowy — [Hydraulic rotary actuator] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin APOSTOŁ, Andrzej JURKIEWICZ, Tadeusz Cygankiewicz, Janusz Krzysztof KOWAL, Jarosław KONIECZNY, Piotr MICEK [et al.]. — Int.Cl.: F15B 15/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215934 B1 ; Udziel. 2013-06-26

Additional information:

None