Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy robotyki
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-602-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę w zakresie matematyki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań występujących w automatyce i robotyce AIR1A_W01 Examination
M_W002 ma wiedzę w zakresie fizyki konieczną, do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką AIR1A_W02 Examination
M_W003 ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów i maszyn, konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką AIR1A_W05 Examination
M_W004 ma wiedzę z komputerowego wspomagania projektowania oraz sieci komputerowych i baz danych, potrzebną do formułowania i rozwiązywania zagadnień z zakresu automatyki i robotyki AIR1A_W12 Examination
M_W005 ma wiedzę z przemysłowych systemów sterowania, potrzebną do formułowania i rozwiązywania problemów z automatyki i robotyki AIR1A_W10 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie matematyki, niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań występujących w automatyce i robotyce + - - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie fizyki konieczną, do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką + - - + - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów i maszyn, konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z automatyką i robotyką + - - + - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę z komputerowego wspomagania projektowania oraz sieci komputerowych i baz danych, potrzebną do formułowania i rozwiązywania zagadnień z zakresu automatyki i robotyki - - - + - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę z przemysłowych systemów sterowania, potrzebną do formułowania i rozwiązywania problemów z automatyki i robotyki + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 32 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
Zapoznanie się z stanem wiedzy oraz opis modelu matematycznego manipulatorów robotów przemysłowych pod kątem zastosowań przemysłowych

Wykłady przedstawiają obecny stan wiedzy na temat budowy, zastosowania oraz warunków eksploatacji robotów przemysłowych. W ramach prowadzonych zajęć przedstawiony zostaje opis matematyczny manipulatorów przemysłowych z otwartym łańcuchem kinematycznym. Obszernie analizowane są zagadnienia związane z zadaniem prostym i odwrotnym kinematyki oraz dynamiką. W ramach wykładów przedstawiane są również zagadnienia związane ze sterowaniem pod kątem zastosowań przemysłowych.

Project classes (10h):
Tworzenie modelu matematycznego przemysłowych manipulatorów z otwartym łańcuchem kinematycznym pod katem zastosowań przemysłowych

W ramach prowadzonych zajęć wymagane jest opracowanie modeli matematycznych manipulatorów przemysłowych z otwartym łańcuchem kinematycznym. Obszernie analizowane są zagadnienia związane z zadaniem prostym i odwrotnym kinematyki oraz dynamiką, w szczególności wykorzystując dynamiczne równania ruchu metoda Lagrange’a. W ramach ćwiczeń analizowane są również zagadnienia związane ze sterowaniem pod kątem wykorzystania wiedzy w warunkach przemysłowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektów realizowanych samodzielnie w ramach zajęć oraz Egzamin końcowy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość rachunku macierzowego, różniczkowego, podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów.

Recommended literature and teaching resources:

1 Buratowski T.: Podstawy Robotyki, Uczelniane Wydawnictwa naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006.
2 Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, WNT, Warszawa, 1993.
3 Spong M. W., Vidysagar M.: Dynamika i sterowanie robotów, WNT, Warszawa, 1997.
4 Morecki A.: Podstawy robotyki, WNT, Warszawa, 2000.
5 Tchoń K.: Manipulatory i roboty mobilne, Akademicka oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None