Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki informacyjne w praktyce inżynierskiej
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-608-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Iwaniec Joanna (jiwaniec@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć prowadzonych w ramach modułu jest zapoznanie słuchaczy kursu z podstawami budowy i działania sieci komputerowych i baz danych oraz wykorzystanie tych wiadomości do budowy prostych serwisów informacyjnych. Każdy student otrzymuje na serwerze wspomagającym prowadzenie zajęć indywidualne konto, na którym testuje sposób działania poszczególnych protokołów i usług sieciowych, uczy się projektowania i obsługi relacyjnych baz danych i realizuje indywidualny projekt interaktywnego serwisu informacyjnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejęność wykorzystania protokołów sieciowych do pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych. AIR1A_W12, AIR1A_U04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność konfiguracji oraz wykorzystywania narzędzi pracujących w środowisku sieciowym. AIR1A_W12, AIR1A_U04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi projektować, administrować oraz wykorzystywać proste struktury baz danych AIR1A_W12, AIR1A_U04 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe struktury, modele oraz techniki wykorzystywane w systemach sieciowych. AIR1A_W12 Activity during classes
M_W002 Zna podstawowe struktury danych oraz narzędzia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w systemach bazodanowych AIR1A_W12 Activity during classes
M_W003 Zna metody oraz narzędzia pozwalające na dostęp i przetwarzanie danych w środowisku sieciowym. AIR1A_W12 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Posiada umiejęność wykorzystania protokołów sieciowych do pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność konfiguracji oraz wykorzystywania narzędzi pracujących w środowisku sieciowym. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi projektować, administrować oraz wykorzystywać proste struktury baz danych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe struktury, modele oraz techniki wykorzystywane w systemach sieciowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe struktury danych oraz narzędzia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w systemach bazodanowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody oraz narzędzia pozwalające na dostęp i przetwarzanie danych w środowisku sieciowym. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 21 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 32 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Module content
Lectures (8h):
 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych.

  Definicje sieci komputerowych. Zasady przesyłania danych w sieciach komputerowych. Warstwowe architektury sieciowe: model ISO-OSI. Rodzaje topologii fizycznych i klasyfikacje sieci komputerowych. Transmisja sygnałów w sieciach komputerowych: przewodowe i bezprzewodowe media transmisyjne. Protokół TCP/IP.

 2. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych.

  Podstawowe definicje i założenia systemów relacyjnych. Omówienie podstaw algebry zbiorów oraz wynikające z nich założenia dla systemów relacyjnych.

 3. Usługi sieciowe – praca zdalna.
 4. Usługi sieciowe – system WWW, język HTML, przesyłanie plików i protokół FTP.
Laboratory classes (8h):
 1. Praca zdalna: usługi telnet i SSH, praca w systemie Linux.
 2. Projektowanie i tworzenie stron www: HTML + CSS.
 3. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie relacyjną bazą danych z zastosowaniem języka SQL.
 4. Praca w systemie bazodanowym Podstawowe narzędzia do pracy w systemie relacyjnym. Tworzenie struktury danych, praca z danymi na zadanych przykładach.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia poszczególnych zajęć laboratoryjnych jest rozwiązanie zadanych przez prowadzącego zadań. Na kolejnych zajęciach wykonanie zadań jest dokumentowane poprzez umieszczenie sprawozdania lub innych wymaganych dokumentów elektronicznych (np. strony HTML, szablonu CSS) lub zaprojektowanie i opracowanie relacyjnej bazy danych na indywidualnym koncie, które każdy student otrzymuje na serwerze wspomagającym prowadzenie zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Materiały dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia są dostępne na serwerze wspomagającym prowadzenie zajęć z przedmiotu (chronione hasłem udostępnianym studentom). Studenci mają dostęp do materiałów dydaktycznych i kont indywidualnych zarówno z sieci uczelnianej jak i poza niej. Tryb konsultacji projektów dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studenta – konsultacje odbywają się podczas godzin kontaktowych na uczelni lub zdalnie (przy pomocy poczty elektronicznej). W związku z tym nieobecność na zajęciach powinna być nadrobiona w ramach pracy własnej studenta i wspomagana niezbędnymi konsultacjami u prowadzącego laboratoria.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku ogólnego przeznaczenia.

Recommended literature and teaching resources:

1. P. Kurowski: Wykorzystanie technik informacyjnych w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.
2. P. Kurowski: Sieci komputerowe i bazy danych dla mechaników, Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2006.
3. J. Giergiel, M. Giergiel, K. Kurc: Sieci komputerowe i bazy danych: wykłady i laboratoria, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2010.
4. L. Welling, L. Thomson: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V, Helion, 2017.
5. J. Duckett: HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Podręcznik Front-End Developera, Helion, 2018.
6. J. F. Kurose, K. W. Ross: Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Wydanie V (Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th Edition), Helion, 2010.
7. M. Sportack: Sieci komputerowe – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999.
8. T. Parker, M. Sportack: TCP/IP – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999.
9. Kurs HTML – darmowe szkolenie: tworzenie stron internetowych, http://www.kurshtml.edu.pl/index.html.
10. W3Schools Online Web Tutorials, https://www.w3schools.com.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje, w których wykorzystywano medyczne systemy bazodanowe (bazy danych sygnałów EKG) i systemy informacyjne:

1. M. Apostoł, J. Cieślik, A. Gawor, J. Iwaniec, M. Iwaniec, A. Izworski, D. Mukrecki, J. Wesół, W. Wszołek: Selected issues of signal analysis and bioengineering, Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2016.
2. J. Iwaniec, M. Iwaniec: Heart work analysis by means of recurrence-based methods, Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, vol. 18, no. 4, 2017, s. 89–96.
3. J. Iwaniec, M. Iwaniec: Application of recurrence-based methods to heart work analysis, Advances in Technical Diagnostics, Applied Condition Monitoring, vol. 10, 2017, s. 343–352.# *

Additional information:

Brak