Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-704-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sioma Andrzej (andrzej.sioma@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zapoznają się z poziomami automatyzacji procesów produkcyjnych od etapu przygotowania produkcji do etapu jej realizacji. Zapoznają się z metodami oraz oprogramowaniem służącym do symulacji procesów produkcyjnych w fazie jej przygotowania. Zapoznają się również z systemami oceny procesu produkcyjnego na podstawie informacji zbieranych ze stanowisk i maszyn realizujących proces.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenia automatyzacji procesu produkcji w działaniu przedsiębiorstw. AIR1A_K03, AIR1A_K01 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność doboru poziomu automatyzacji do potrzeb przedsiębiorstwa. AIR1A_U09, AIR1A_U12 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Posiada umiejętność projektowania wybranych elementów zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. AIR1A_U09, AIR1A_U12 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi zaprojektować i uruchomić system oceny jakości działania procesu produkcyjnego. AIR1A_U09, AIR1A_U12 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zakres i poziomy automatyzacji procesów produkcyjnych. AIR1A_W07, AIR1A_W11 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Zna podstawy projektowania i automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych. AIR1A_W07, AIR1A_W11 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Zna wskaźniki automatyzacji procesu i oceny procesu. AIR1A_W07 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenia automatyzacji procesu produkcji w działaniu przedsiębiorstw. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność doboru poziomu automatyzacji do potrzeb przedsiębiorstwa. + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność projektowania wybranych elementów zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i uruchomić system oceny jakości działania procesu produkcyjnego. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zakres i poziomy automatyzacji procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawy projektowania i automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna wskaźniki automatyzacji procesu i oceny procesu. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 109 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Module content
Lectures (14h):

1. Poziomy automatyzacji procesów produkcyjnych.
2. Podział procesów produkcyjnych i metody ich automatyzacji.
3. Automatyzacja: przygotowania produkcji i prowadzenia produkcji.
4. Komputerowe systemy projektowania i symulacji procesów produkcyjnych.
5. Metody zarządzania procesem produkcyjnym.
6. Wskaźniki automatyzacji procesu i oceny procesu.
7. Robotyzacja systemów wytwarzania. Roboty przemysłowe, zakresy zastosowania.
8. Jakość w procesach produkcyjnych. System oceny jakości parametrów produktu i procesu.

Laboratory classes (10h):

1. Projektowanie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
2. Budowa zautomatyzowanych systemów akwizycji i analizy parametrów produkcyjnych.
3. Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk montażu.
4. Projektowanie i budowa zautomatyzowanych stanowisk kontrolnych i pomiarowych.
5. Realizacja samodzielnego projektu automatyzacji produkcji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wiedza przekazana na wykładach sprawdzana jest w formie testu zaliczeniowego na koniec zajęć. Dodatkowo student jest systematycznie sprawdzany z zakresu wiedzy przekazanej na wykładach w formie kartkówek sprawdzających przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.

Studenci zobowiązani są do opanowania wiedzy i umiejętności realizowanych w ramach wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie laboratorium odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze i obejmuje sprawdzenie wiadomości ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Student realizuje praktyczny projekt zaliczeniowy na stanowisku laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Test z zakresu wiedzy omówionej na wykładach.
Samodzielny projekt wykonany na podstawie umiejętności zdobytych na laboratoriach.

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej ocen z testu i projektu.
Wymagane jest zaliczenie testu i projektu na ocenę co najmniej 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student może odrobić laboratorium z inną grupą lub w terminie ustalonym przez prowadzącego. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia materiału realizowanego na zajęciach laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu:
- fizyki,
- matematyki,
- informatyki,
- podstaw automatyki,
- materiałoznawstwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chlebus M.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2000
2. Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1993.
3. Feld M.: Technologia budowy maszyn. PWN, Warszawa 1993.
4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000.
5. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.
6. Samek A.: Projektowanie oprzyrządowania technologicznego. PWN, Warszawa Kraków 1976.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Andrzej Sioma: Visual quality control in manufacturing. Association for Automation Manufacturing, CEEPUS. — ISBN 978-83-7242-481-5. — S. 373–380.

2. Andrzej Sioma: Oprzyrządowanie robotów w zadaniach montażowych, Association for Automation & Manufacturing — In framework of International project CEEPUS CII–SK030–02–0607 ; ISBN 3-901509-56-9. — S. 164–168.

3. Andrzej Sioma: Modelowanie i symulacja realizacji procesu technologicznego — Modeling and simulation of the technological process implementation. Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2011R. 84 nr 12, s. 990–991.

4. Andrzej Sioma: Projektowanie CAD z wykorzystaniem danych z systemu wizyjnego — CAD design using data from the vision system. Andrzej SIOMA. Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2011 R. 84 nr 12, s. 990.

5. Andrzej Sioma: Systemy wizyjne w automatyzacji zadań kontrolno-pomiarowych — [Vision systems in automation of control and measurement tasks. Utrzymanie Ruchu : ISSN 2083-6651. — 2012nr 4, s. 12–16.

Additional information:

Przedmiot omawia tematykę wielopoziomowej automatyzacji procesu wytwarzania.