Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie procesów produjcyjnych
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-705-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sioma Andrzej (andrzej.sioma@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zapoznają się z metodami modelowania procesów produkcyjnych. Zapoznają się z metodami modelowania zapotrzebowania materiałowego, modelowaniem przepływu materiału pomiędzy stanowiskami oraz metodami rozliczania materiałów na stanowiskach produkcyjnych. Zapoznają się również z modelowaniem pracy stanowisk wytwarzania dla operacji technologicznych oraz operacji montażowych. Zapoznają się z parametrycznymi metodami oceny procesu i raportowania procesu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada umiejętność oceny jakości realizowanego procesu produkcyjnego. AIR1A_K01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi modelować podstawowe struktury procesu obróbki. AIR1A_U12, AIR1A_U09 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi modelować podstawowe struktury procesu montażu. AIR1A_U12, AIR1A_U09 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Potrafi nadzorować i sterować jakością procesu produkcyjnego. AIR1A_U12, AIR1A_U09 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o systemie produkcyjnym i jego elementach. AIR1A_W11 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o procesach projektowania, produkcji i eksploatacji. AIR1A_W11 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Posiada wiadomości i metodach i systemach kontroli procesów produkcyjnych. AIR1A_W11 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność oceny jakości realizowanego procesu produkcyjnego. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi modelować podstawowe struktury procesu obróbki. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi modelować podstawowe struktury procesu montażu. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi nadzorować i sterować jakością procesu produkcyjnego. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o systemie produkcyjnym i jego elementach. + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę o procesach projektowania, produkcji i eksploatacji. + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiadomości i metodach i systemach kontroli procesów produkcyjnych. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 109 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Module content
Lectures (14h):

1. Przedsiębiorstwo produkcyjne jako system. Poziomy przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Elementy systemu produkcyjnego. Struktury i funkcje.
2. Podstawowe systemy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przepływ informacji, informacja ekonomiczna, inormacja techniczna powiązania i zależności.
3. Systemy i ich powiązania. System projektowania konstrukcyjnego, system wytwarzania,obróbki i montażu, system transportu i system zasilania. Podstawowe struktury.
4. System projektowania konstrukcyjnego. Metody projektowania i ich algorytmu. System
projektowania jako system hybrydowy. Współpraca specjalistów w modelowaniu konstrukcyjnym i technologicznym. Typowe oprogramowanie. Integracja systemów projektowania i wytwarzania
(CE).
5. System wytwarzania. System technologiczny obróbki. Struktury systemu obróbki. Zasady modelowania zabiegów i operacji. Poziomy robotyzacji i automatyzacji jako funkcja
charakterystyki i przedmiotu obróbki.
6. System technologiczny montażu. Struktury systemu montażu. Rodzaje zabiegów i operacji montażowych. Modelowanie procesu montażu. Poziomy robotyzacji i automatyzacji jako funkcja charakterystyki produkcji i obiektu.
7. Systemy kontroli. Metody kontroli, kontrola bierna i czynna. Podstawowe środki kontroli i modelowanie operacji kontrolnych.
8. Proces technologiczny. Podstawowe pojęcia i definicje, procesy ciągłe i dyskretne. Elementy struktury procesu. Metody opisu procesu technologicznego.
9. Proces technologiczny obróbki. Metody projektowania procesu. Metoda wariantowa i jej odmiany. Metoda semigeneracyjna i metoda generacyjna. Formy opisu procesu obróbki, stopnie i fazy. Modelowanie struktury.
10.Elementy strukturalne procesu technologicznego obróbki. Operacje i ich rodzaje. Operacje jedno i wielo zabiegowe. Szeregowe, szeregowo równoległe i równoległe.
Narzędzia obróbkowe i ich dobór. Wyposażenie technologiczne obróbki. Modelowanie operacji
obróbki. Typowe oprogramowanie.
11. Proces technologiczny montażu. Zasady technologiczności konstrukcji. Podział produktu na
elementy montażowe. Metody montażu i zamienność części. Narzędzia montażowe. Wyposażenie technologiczne montażu. Modelowanie operacji montażowych. Typowe oprogramowanie.
12. Systemy logistyki. Rodzaje i sposoby identyfikacji obiektu. Zasady magazynowania. Typy magazynów. Wyposażanie magazynowe.
13. Systemy transportu i zasilania stanowisk. Metody i środki transportu przedmiotów, narzędzi i wyposażenia. Przenośniki i podajniki. Typowe rozwiązania zasilania stanowisk.
14. Jakość w procesie produkcji. pojęcie jakości produktu i sterowanie jakością produkcji. Zachowanie jakości eksploatacyjnej. Naprawy regeneracja i modernizacja. Wskaźniki jakościowe oceny procesu.
15. Nowe koncepcje i kierunki rozwoju systemów produkcyjnych. Produkcja zrównoważona. Produkcja oszczędna. Systemy holoniczne i agentowe. Koncepcje systemów ukierunkowanych na przyrodę.

Laboratory classes (10h):

1. Modelowanie struktury procesu produkcyjnego.
2. Modelowanie procesu obróbki.
3. Modelowanie procesu montażu.
4. Modelowanie procesu kontrolno-pomiarowego.
5. Realizacja samodzielnego projektu modelowania procesu produkcji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wiedza przekazana na wykładach sprawdzana jest w formie testu zaliczeniowego na koniec zajęć. Dodatkowo student jest systematycznie sprawdzany z zakresu wiedzy przekazanej na wykładach w formie kartkówek sprawdzających przygotowanie do zajęć laboratoryjnych.
Studenci zobowiązani są do opanowania wiedzy i umiejętności realizowanych w ramach wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie laboratorium odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze i obejmuje sprawdzenie wiadomości ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Student realizuje praktyczny projekt zaliczeniowy na stanowisku laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Test z zakresu wiedzy omówionej na wykładach.
Samodzielny projekt wykonany na podstawie umiejętności zdobytych na laboratoriach.

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej ocen z testu i projektu.
Wymagane jest zaliczenie testu i projektu na ocenę co najmniej 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student może odrobić laboratorium z inną grupą lub w terminie ustalonym przez prowadzącego. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia materiału realizowanego na zajęciach laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z zakresu sytemów wytwarzania i podstaw konstrukcji maszyn.

Recommended literature and teaching resources:

2. Craig J. J.: Wprowadzenie do robotyki, Mechanika i sterowanie. WNT, Warszawa 1993.
3. Feld M.: Technologia budowy maszyn. PWN, Warszawa 1993.
4. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000.
5. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 2000.
6. Samek A.: Projektowanie oprzyrządowania technologicznego. PWN, Warszawa Kraków 1976.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Andrzej Sioma: Visual quality control in manufacturing. Association for Automation Manufacturing, CEEPUS. — ISBN 978-83-7242-481-5. — S. 373–380.

2. Andrzej Sioma: Oprzyrządowanie robotów w zadaniach montażowych, Association for Automation & Manufacturing — In framework of International project CEEPUS CII–SK030–02–0607 ; ISBN 3-901509-56-9. — S. 164–168.

3. Andrzej Sioma: Modelowanie i symulacja realizacji procesu technologicznego — Modeling and simulation of the technological process implementation. Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2011R. 84 nr 12, s. 990–991.

4. Andrzej Sioma: Projektowanie CAD z wykorzystaniem danych z systemu wizyjnego — CAD design using data from the vision system. Andrzej SIOMA. Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2011 R. 84 nr 12, s. 990.

5. Andrzej Sioma: Systemy wizyjne w automatyzacji zadań kontrolno-pomiarowych — [Vision systems in automation of control and measurement tasks. Utrzymanie Ruchu : ISSN 2083-6651. — 2012nr 4, s. 12–16.

Additional information:

Przedmiot omawia tematykę wielopoziomowej automatyzacji procesu wytwarzania.