Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca przejściowa w zakresie automatyki
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-706-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Iwaniec Marek (iwaniec@agh.edu.pl)
Module summary

Tematy prac przejściowych są zgłaszane przez osoby indywidualnie prowadzące daną prace i są związane z programem kształcenia w zakresie automatyki. Celem pracy jest przygotowanie studenta do samodzielnych badań oraz zdobywania wiedzy niezbędnej do rozwiązywania bardziej złożonych zagadnień wymagających umiejętności łączenia i twórczego wykorzystania wiedzy z rożnych przedmiotów (modułów) przewidzianych programem studiów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. AIR1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Execution of a project
M_U002 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji badań i obliczeń. AIR1A_U04 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy przejściowej. AIR1A_W09 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Przekonanie o konieczności realizacji i promowania prac o charakterze naukowo-technicznym w społeczeństwie. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień będących przedmiotem pracy. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student zdobywa umiejętność planowania i realizacji badań i obliczeń. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student poszerza wiedzę z zakresu obejmującego tematykę pracy przejściowej. - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 61 h
Contact hours 4 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (25h):
Praca indywidualna ze studentem

• Konsultacje z opiekunem pracy dotyczące koncepcji i zakresu pracy, pomiarów i obliczeń.
• Konsultacje szczegółowe w czasie wykonywania badań laboratoryjnych oraz obliczeń analitycznych i numerycznych.
• Konsultacje z zakresu układu pracy oraz opracowania jej poszczególnych rozdziałów.
• Praca własna studenta obejmująca badania i obliczenia oraz ostateczne opracowanie formy pracy przejściowej.
Praca przejściowa powinna obejmować rozwiązanie cząstkowego problemu o charakterze obliczeniowym, projektowo-konstrukcyjnym bądź eksperymentalnym. Podstawą do napisania pracy muszą być zgromadzone przez studenta materiały źródłowe, obliczenia oraz wyniki badań. Treść i tematyka pracy przejściowej może być związana z przyszłą pracą dyplomową. Praca przejściowa z punktu widzenia metod i zasad rozwiązywania problemów jest przygotowaniem do podjęcia pracy inżynierskiej. W pracy przejściowej student winien wykazać się umiejętnością projektowania układów oraz umiejętnością projektowania systemów sterowania złożonymi układami mechanicznymi. Efektem pracy winno być rozwiązanie postawionego problemu. Praca przejściowa winna być przedstawiona w zwartym, zszytym maszynopisie w objętości około 30 stron. Maszynopis winien zawierać temat pracy, analizę zagadnienia, cel pracy, sposób realizacji oraz wnioski i wykaz literatury dot. zagadnienia (zgodnie z wymogami ustalonymi przez WIMiR). Wszystkie inne materiały winny być dołączone w postaci załączników. Zalecany jest edytor WORD lub podobny, rysunki zaleca się dołączać w formacie GIF, TIFF, JPG. Praca może być napisana w dowolnym języku dopuszczonym na danym kierunku studiów. W takim przypadku wymagane jest dołączenie streszczenia pracy w języku polskim.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Zajęcia powinny motywować do twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów - najczęściej poprzez poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przekazanie pracy przejściowej w formie pisemnej z ew. wymaganymi załącznikami w postaci np. plików z obliczeniami, rysunków, modeli itp. a następnie dyskusja osiągniętych rezultatów.
Zaliczenie poprawkowe polega na ocenie wprowadzonych w porozumieniu z prowadzącym zmian i ulepszeń w dotychczasowej pracy.

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Student indywidualnie z prowadzącym pracę określa zakres i harmonogram pracy oraz częstotliwość konsultacji, które powinny odbywać się co najmniej raz na dwa tygodnie. Możliwe są dodatkowe zdalne konsultacje np. email, telefon itp
Method of calculating the final grade:

Ocena jest oceną promotora.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student konsultuje indywidualnie z prowadzącym sposób i tryb wyrównywania zaległości

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczone z wynikiem pozytywnym wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy przejściowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

Każdy student, który decyduje się zaliczyć pracę przejściową z zakresu automatyki, na początku semestru 7 powinien wybrać promotora i temat pracy przejściowej ze strony Katedry Automatyzacji Procesów: http://www.kap.agh.edu.pl/pl/strefa-studenta/ , a następnie (jak najszybciej) skontaktować się z osobą prowadzącą, w celu omówienia harmonogramu realizacji danego tematu. Praca przejściowa realizowana jest indywidualnie, poprzez konsultacje promotora ze studentem w terminach ustalonych przez prowadzącego pracę (nie w terminie wspólnym, podanym w harmonogramie zajęć na dany semestr).