Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ergonomia
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-708-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kasprzak Cezary (cekasp@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje podstawy z zakresu ergonomii począwszy od podstawowych definicji, poprzez zagadnienia związane z czynnikami środowiska pracy oraz oddziaływanie ich na człowieka.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. AIR1A_K03 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Project,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego AIR1A_K02, AIR1A_K01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla ergonomii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia projektowania ergonomicznego AIR1A_U04, AIR1A_U05 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Report,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP AIR1A_W01 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym mu zadaniem. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z wykonanego zadania zespołowego - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla ergonomii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia projektowania ergonomicznego + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 42 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Lectures (10h):

Ergonomia jako nauka i dziedzina stosowana: geneza, definicja, zakres, podmiot i cele.
Podstawowy model ergonomiczny – struktura, interpretacja elementów składowych.
Etapy pracy i ocena ich stopnia ciężkości – stosowane metody i narzędzia badań.
Charakterystyka okresu nauki, pracy właściwej i monotypowej z monotonią.
Zmęczenie: przyczyny, klasyfikacja, zalecenia. Zasady wprowadzania przerw.
Procesy energetyczne organizmu ludzkiego, homeostaza, termoregulacja, behawioryzm.
Procesy percepcyjne (zwłaszcza widzenia i słyszenia).
Procesy informacyjne i sterujące człowieka.
Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka.
Antropometryczne zasady kształtowania obszarów pracy. Wymagania stawiane stanowisku pracy: płaszczyzna pracy, siedzisko i ich relacja; wyposażenie i jego rozmieszczenie; strefa obserwacji.
Wymagania stawiane środowisku pracy – wartości graniczne, oddziaływanie, metodologia pomiaru, kryteria oceny higienicznej, zalecenia.
Pozycja i postawa ciała pracownika, związane z tym dolegliwości i zagrożenia oraz zalecenia.
Ergonomia stanowiska komputerowego – szkodliwości i zalecenia.
Zalecenia ergonomiczne dotyczące pracy operatora.

Seminar classes (8h):

Określenie wartości wybranych cech antropometrycznych – pomiar i analiza statystyczna.
Asymetria anatomiczna i funkcjonalna. Wykreślenie zasięgów ruchu kończyn oraz określenie stref pracy i sformułowanie zaleceń.
Ocena wybranych stanowisk pracy w aspekcie uzyskanych danych statycznych i dynamicznych cech antropometrycznych.
Ocena wydolność fizjologicznej pracującego organizmu i stopnia ciężkości pracy. Monotonia i monotypia – zagrożenia i sposoby zaradcze.
Badanie psychofizycznych możliwości człowieka. Ekonomika ruchu.
Urządzenia informacyjne oraz sterownicze – cechy, dobór i zalecenia ergonomiczne. Proces widzenia i wymagania stawiane warunkom świetlnym.
Zagadnienie komunikowania się i warunki akustyczne pomieszczeń – badanie i zalecenia. Wibracja – działanie, kryteria biologiczne, normatywy higieniczne, metody zaradcze.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie laboratoriów na podstawie oceny z sprawozdań.
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium zaliczeniowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz zajęć seminaryjnych z wagą 50:50.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci, którzy opuścili zajęcia laboratoryjne są zobowiązani do odrobienia ich z inną grupą.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw biomechaniki i analiz statystycznych.

Recommended literature and teaching resources:

Wykowska M.: Ergonomia. Wyd. AGH, Kraków 1994. http://ergonomia.imir.agh.edu.pl, 2001.
Wykowska M.: Zajęcia laboratoryjne z ergonomii. Wyd. AGH, skrypt 1412, Kraków 1995.
Praca zbiorowa (red. Koradecka D.): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T. 1 i 2, Wyd. CIOP, Warszawa 1997.
Kamieńska-Żyła M.: Stanowisko komputerowe. Wyd. AGH, Kraków 1995.
Praca zbiorowa (red. Knapik S.): Ergonomia i ochrona pracy. Wyd. AGH, skrypt nr 1464, Kraków 1996.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None