Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe w zakresie automatyki
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-808-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Konieczny Jarosław (koniejar@agh.edu.pl)
Module summary

Uczestnik zajęć zapoznaje się z zasadami prezentacji zdobytej wiedzy. Student w sposób praktyczny wykonuje zadanie zaprezentowania wyników własnych prac związanych realizowaną pracą dyplomową.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w przemyśle. AIR1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umiejętność powiązania wiedzy z różnych dyscyplin. AIR1A_U12, AIR1A_U11, AIR1A_U09, AIR1A_U10, AIR1A_U08, AIR1A_U07 Activity during classes
M_U002 Umiejętność opracowania dokumentu będącego podsumowaniem prac badawczych lub projektowych od strony merytorycznej i edytorskiej. AIR1A_U11, AIR1A_U09, AIR1A_U10, AIR1A_U08, AIR1A_U07 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 -umiejętność opracowania dokumentu będącego podsumowaniem prac badawczych lub projektowych od strony merytorycznej i edytorskiej, - umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, - umiejętność pracy zespołowej, - umiejętność prezentacji wyników własnych i cudzych opracowań, zadań, - umiejętność wykorzystania wiedzy z innych przedmiotów, - umiejętność dostosowywania własnych działań do warunków formalnych, - umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. AIR1A_W10, AIR1A_W12, AIR1A_W11, AIR1A_W09, AIR1A_W08, AIR1A_W07 Diploma thesis,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w przemyśle. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność powiązania wiedzy z różnych dyscyplin. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętność opracowania dokumentu będącego podsumowaniem prac badawczych lub projektowych od strony merytorycznej i edytorskiej. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 -umiejętność opracowania dokumentu będącego podsumowaniem prac badawczych lub projektowych od strony merytorycznej i edytorskiej, - umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, - umiejętność pracy zespołowej, - umiejętność prezentacji wyników własnych i cudzych opracowań, zadań, - umiejętność wykorzystania wiedzy z innych przedmiotów, - umiejętność dostosowywania własnych działań do warunków formalnych, - umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 17 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (10h):

1.Podanie metodyki pisania pracy dyplomowej, co ma zawierać, układ, na co zwrócić uwagę
2. Omówienie strony edytorskiej pracy. Jak ustrzec się najczęstszych błędów
3. Wytyczne do przygotowanie dobrej prezentacji.
4. Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego
5. Dyskusja nad prezentacją pracy wygłoszoną przez studentów

Seminar classes (10h):

Zajęcia seminaryjne są związane ściśle z tematyką prac dyplomowych. W pierwszym referacie-prezentacji student opisuje założenia pracy dyplomowej oraz wyniki realizacji
projektu przejściowego. Natomiast w drugim wystąpieniu przedstawia swój projekt, aktualne osiągnięcia oraz aktualne problemy związane z realizacją pracy; proponuje ich rozwiązanie i uzasadnia swoje racje. Po prezentacji odpowiada na pytania prowadzącego i innych dyplomantów.
Prowadzący ocenia wystąpienie od strony merytorycznej, jak i strony formalnej, tj. zwięzłości i przejrzystości wypowiedzi,przygotowania do dyskusji czy poprawności językowej. W czasie zajęć studenci biorą udział w symulowanych obronach, przybierając rożne role, od dyplomanta do przewodniczącego komisji dyplomowej i zapoznają się z listą możliwych pytań egzaminacyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie seminarium odbywa się na podstawie oceny uzyskanej z przeprowadzonej prezentacji.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa
2. Ocena końcowa stanowi średnią z ocen uzyskanych z wszystkich terminów zaliczeniowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak wystąpienia na zajęciach seminaryjnych skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia. W wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z promotorem zaliczenie może odbyć się na podstawie prezentacji przedstawionej w terminie konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1.Strona internetowa z wytycznymi do pisania pracy.
2.Strona internetowa z wytycznymi do dobrej prezentacji
3. Hindle T., Sztuka prezentacji_. Wydawnictwo Wiedza i śycie, Warszawa 2000.
4. Negrino T.,
PowerPoint. Tworzenie prezentacji_. Projekty, Wydawnictwo HELION,
Gliwice 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1 Analiza możliwości wykorzystania czujników siły dynamicznej do określania stanu narzędzi w wybranych procesach technologicznych — [Analysis of the possibility of using sensors to determine the dynamic force of the tools in selected technological processes] / FLAGA S., KONIECZNY J. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 522–529. — Bibliogr. s. 529

2 Application of piezoelectric dynamic force sensor for tool state assessment in manufacturing process / Ireneusz DOMINIK, Stanisław FLAGA, Jarosław KONIECZNY, Jacek SNAMINA // W: ASME 2014 conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems (SMASIS2014) ISBN: 978-0-7918-4615-5.

3 Automatyczne urządzenie przeładunkowe URB/ZS-3 — Automatic ore loading point URB/ZS-3 / Krzysztof KRAUZE, Waldemar RĄCZKA, Jarosław KONIECZNY, Marek SIBIELAK // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2016 nr 4, s. 5–11. — Bibliogr. s. 11.

4 Zastosowanie skanerów 2D i 3D w kopalniach surowców mineralnych — Use of 2D and 3D at mines of mineral raw materials / M. IWANIEC, W. RĄCZKA, M. SIBIELAK, J. KONIECZNY // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r.

5 Autonomiczne urządzenie do rozbijania skał, K. KRAUZE, W. RĄCZKA, M. SIBIELAK, J. KONIECZNY, D. Kubiak, H. Culer, D. Bajus W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 50–62. — Bibliogr. s. 62,

6 Autonomiczny robot do rozbijania skał — K. KRAUZE, W. RĄCZKA, M. SIBIELAK, J. KONIECZNY // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], 2017. — S. 113. — Tekst pol.-ang.

7 Zrobotyzowany punkt przesypowy – wyniki badań — K. KRAUZE, W. RĄCZKA, M. SIBIELAK, J. KONIECZNY W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. — S. 116.

Additional information:

W celu uczestniczenia na zajęcia student musi mieć ustalony temat pracy dyplomowej.