Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Odnawialne systemy techniczne w automatyce i robotyce
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-812-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje zagadnienia: niezawodność strukturalną, wyznaczanie charakterystyk, metody badania i analizy bezpieczeństwa systemów, metody predykcji i symulacji niezawodności odnawialnych systemów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi realizować zadania w ramach pracy zespołowej oraz dokonywac transferu informacji z innymi członkami zespołu AIR1A_K03, AIR1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 potrafi dokonać iterpretacji modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych oraz określić etapy kształtowania niezawodności systemów technicznych AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Activity during classes,
Test
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę struktury odnawialnych systemów technicznych oraz określić niezawodność systemów technicznych na podstawie badań eksploatacyjnych AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Activity during classes,
Test
M_U003 potrafi wyróżnić elementy sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz znaleźć wytyczne do projektowania odnawialnych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę w zakresie modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych, uszkodzeń katastroficznych i parametrycznych, etapów kształtowania niezawodności systemów technicznych oraz struktury niezawodnościowej odnawialnych systemów technicznych AIR1A_W11 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W002 ma wiedzę w zakresie teorii uszkodzeń dla układów i systemów ciągłych i dyskretnych, predykcji stanu niezawodności systemów technicznych, określania stanu niezawodności systemów technicznych na podstawie badań eksploatacyjnych oraz projektowania i sterowania niezawodnością wielowymiarowych systemów technicznych AIR1A_W11 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W003 ma wiedzę w zakresie modeli bezpieczeństwa odnawialnych systemów technicznych, gotowości operacyjnej systemów technicznych, sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz problematyki odnawialności systemów technicznych automatyki i robotyki w normach oraz dyrektywach UE AIR1A_W11 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_W004 potrafi wyróżnić elementy sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz znaleźć wytyczne do projektowania odnawialnych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U13, AIR1A_U12 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi realizować zadania w ramach pracy zespołowej oraz dokonywac transferu informacji z innymi członkami zespołu - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonać iterpretacji modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych oraz określić etapy kształtowania niezawodności systemów technicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę struktury odnawialnych systemów technicznych oraz określić niezawodność systemów technicznych na podstawie badań eksploatacyjnych - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi wyróżnić elementy sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz znaleźć wytyczne do projektowania odnawialnych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych, uszkodzeń katastroficznych i parametrycznych, etapów kształtowania niezawodności systemów technicznych oraz struktury niezawodnościowej odnawialnych systemów technicznych + - - - - + - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie teorii uszkodzeń dla układów i systemów ciągłych i dyskretnych, predykcji stanu niezawodności systemów technicznych, określania stanu niezawodności systemów technicznych na podstawie badań eksploatacyjnych oraz projektowania i sterowania niezawodnością wielowymiarowych systemów technicznych + - - - - + - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie modeli bezpieczeństwa odnawialnych systemów technicznych, gotowości operacyjnej systemów technicznych, sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz problematyki odnawialności systemów technicznych automatyki i robotyki w normach oraz dyrektywach UE + - - - - + - - - - -
M_W004 potrafi wyróżnić elementy sterowania bezpieczeństwem odnawialnych systemów technicznych oraz znaleźć wytyczne do projektowania odnawialnych systemów automatyki i robotyki w oparciu o normy i dyrektywy UE + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (12h):

1. Podstawowe definicje oraz charakterystyki eksploatacji.
2. Fizyka uszkodzeń układów automatyki, teoria uszkodzeń dla układów ciągłych i dyskretnych, etapy kształtowania niezawodności.
3. Niezawodność strukturalna układów.
4.Metody predykcji i symulacji niezawodności układów.
5. Metody badań eksperymentalnych eksploatacji układów. Ekonomiczne problemy eksploatacji układów, teoria odnowy.
6. Problematyka odnawialności systemów technicznych automatyki i robotyki w normach oraz dyrektywach UE

Seminar classes (12h):

1. Wpływ warunków eksploatacyjnych na niezawodność systemów sterowania.
2. Wpływ systemów redundancyjnych na niezawodność strukturalną systemu sterowania.
3. Eksploatacja napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych.
4. Interpretacja modeli i charakterystyk niezawodności obiektów odnawialnych.
5. Projektowanie bezpiecznych systemów odnawialnych w oparciu o normy i dyrektywy UE.
6. Analiza struktury odnawialnych systemów technicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci wykonują w zespołach 2- lub 3-osobowych prezentację na zadany temat. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania ukończonego projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest to ocena z kolokwium zaliczeniowego na zajęciach seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie samodzielne części projektu, która była realizowana na opuszczonych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Rausand M.: System reliability theory : models, statistical methods, and applications.
Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, 2004
2. Lesiński S.: Projektowanie elementów i urządzeń elektrotechnicznych ze względu na ich
niezawodność, 1996
3. Szymanek A. : Bezpieczeństwo i ryzyko w technice. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,
2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jurkiewicz A. i inni: Wybrane zagadnienia z automatyki i robotyki, AGH, Kraków 2016
2. Jurkiewicz A.: Opracowanie skryptowe wykładów z Eksploatacji Układów Automatyki. KAP, AGH, 2006
3. Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej, materiałowej i środowiskowej — [Selected issues of mechanical, material and environmental engineering] / red. Stanisław FLAGA ; aut.: Marcin APOSTOŁ, Andrzej Bąkowski, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Jan Monieta, Robert OLENIACZ, Leszek Radziszewski, Mateusz RZESZUTEK, Maciej SŁOBODA. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015.

Additional information:

None