Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie i identyfikacja
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-101-AM-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatic Control and Metrology
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Stepinski Tadeusz (tstepin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi przeprowadzic estymacje paramtrów modelu AIR2A_U05 Examination,
Report
M_U002 potrafi zweryfikowac i przeprowadzić walidacje modelu AIR2A_U05 Examination,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Podstawowa wiedza z zakresu modelowania układow automatyki AIR2A_W04 Examination
M_W002 Podstawowa wiedza z zakresu eksperymentu identyfikacyjnego AIR2A_W02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzic estymacje paramtrów modelu - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zweryfikowac i przeprowadzić walidacje modelu - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Podstawowa wiedza z zakresu modelowania układow automatyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Podstawowa wiedza z zakresu eksperymentu identyfikacyjnego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 105 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 h
Preparation for classes 41 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
Podstawowe pojęcia z zakresu identyfiakcji

Podstawowe określenia i definicje (Basic terms and definitions) 1h, Rodzaje i podział modeli w identyfikacji, modelowanie układów dynamicznych (Types and classification of models in identification, modeling of dynamic systems) 3h, Eksperyment w procesie identyfikacji, eksperyment czynny i bierny (Testing in identification, active and passive tests) 2h, Podstawy przetwarzania sygnałów (Basics of signal processing) 2h, Analiza sygnałów w dziedzinie czasu (Signal analysis in the time domain) 1h, Analiza sygnałów w dziedzinie amplitud (Signal analysis in the amplitude domain) 1h, Analiza sygnałów w dziedzinie częstotliwości (Signal analysis in the frequency domain) 2h, Analiza sygnałów niestacjonarnych (Nonstationary signal analysis) 2h,

Laboratory classes (8h):
Prezprowadzenie eksperymentu identyfikacyjnego

Tworzenie modeli zadanych obiektów w środowisku Matlab, związki między modelami, przechodzenie z jednego typu modelu na inny. Przeprowadzenie eksperymentu czynnego i biernego na stanowisku laboratoryjnym – stalowa rama wymuszana wzbudnikiem elektrodynamicznym, wielokanałowa rejestracja przebiegów czasowych przyspieszeń drgań. Analiza zarejestrowanych sygnałów w środowisku Matlab Signal Processing Toolbox, wyznaczanie funkcji gęstości widmowej mocy własnej i wzajemnej, funkcji autokorelacji i korelacji, funkcji koherencji zwyczajnej i widmowej funkcji przejścia, stosowanie okien czasowych, uśrednianie, nakładkowanie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu matematyki, fizyki oraz układów autoatyki i robotyki

Recommended literature and teaching resources:

Giergiel J., Uhl T., Identyfikacja układów mechanicznych, PWN Warszawa 1990
Uhl. T.: Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych. WNT, Warszawa 1997
Bendat J., Piersol A.: Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych. PWN, Warszawa 1976.
Mańczak K.: Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych. PWN, Warszawa 1983.
Soderstrom T., Stoica P.: Identyfikacja systemów. PWN, Warszawa 1997.
Eykhoff P.: Identyfikacja w układach dynamicznych. PWN, Warszawa 1980.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None