Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy pomiarowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-102-AM-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatic Control and Metrology
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Orkisz Paweł (orkisz@agh.edu.pl)
Module summary

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z pakietami narzędzi służącym do zarządzania i programowania systemów kontrolno-pomiarowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Umie zestawić elementy składowe toru pomiarowego. Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych systemów pomiarowych. AIR2A_U03 Execution of laboratory classes
M_U002 Umie zaprojektować i zaprogramować system cyfrowy w celu rozwiązania przedstawionego problemu sterowania, akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych. AIR2A_U03, AIR2A_U07 Report,
Project
M_U003 Umie zbudować wielotorowy system pomiarowy pozwalający na automatyczne raportowanie. AIR2A_U03 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie pojęcia z zakresu funkcjonowania systemów pomiarowych i tworzenia rozbudowanych systemów pomiarowych. AIR2A_W02 Test,
Completion of laboratory classes
M_W002 Zna zasady doboru elementów i parametrów składowych toru pomiarowego. AIR2A_W02 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_W003 Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych i rozbudowanych systemów pomiarowo-sterujących AIR2A_W02 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Umie zestawić elementy składowe toru pomiarowego. Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych systemów pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zaprojektować i zaprogramować system cyfrowy w celu rozwiązania przedstawionego problemu sterowania, akwizycji i archiwizacji danych pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zbudować wielotorowy system pomiarowy pozwalający na automatyczne raportowanie. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie pojęcia z zakresu funkcjonowania systemów pomiarowych i tworzenia rozbudowanych systemów pomiarowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady doboru elementów i parametrów składowych toru pomiarowego. + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę niezbędną do oprogramowania wielotorowych i rozbudowanych systemów pomiarowo-sterujących + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 29 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 44 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (16h):

Tematyka wykładu
Wprowadzenie do wirtualnych przyrządów pomiarowych,
Nawigacja w LabVIEW, tworzenie VI,
Grupowanie danych, zarządzanie zasobami,
Tworzenie aplikacji modułowych,
Podstawowe modele i techniki programowania,
Podstawy pomiarów i akwizycji danych, techniki synchronizacji,
Obsługa zdarzeń, obsługa błędów,
Sterowanie interfejsem użytkownika,
Operacje na plikach, tworzenie podprogramów,
Tworzenie i dystrybucja aplikacji, preinstalacja aplikacji na urządzenia z procesorem RT,
Pomiary sygnałów analogowych za pomocą komputerowych modłów akwizycji danych,
Pomiary i generowanie sygnałów cyfrowych za pomocą komputerowych modłów akwizycji
danych.

Laboratory classes (14h):

Ćwiczenia laboratoryjne podzielono na dwie części. Pierwszą związaną z nabyciem umiejętności
praktycznych programowania systemów pomiarowych z wykorzystaniem pakietu LabVIEW.
Drugą związaną z opracowaniem i realizacją własnego toru pomiarowego.
Tematyka
1. Zapoznanie się z pakietem Measurement & Automation Explorer (MAX), konfiguracja
urządzeń w programie MAX,
2. Używanie pomocy, debagowanie kodu źródłowego, operacje na tablicach, klastry, definicja typu,
3. Używanie menagera projektów, zmienne lokalne, zmienne globalne,
4. Definiowanie kolejek i zmiennych lokalnych, podstawy pomiarów,
5. Definiowanie limitów wyświetlanych przebiegów, zmiany właściwości okna VI,
6. Budowa toru pomiarowego dla wybranej wielkości nie elektrycznej z uwzględnieniem dynamiki procesu,
Zakres ćwiczeń obejmuje:
• dobór przetwornika pomiarowego,
• dobór układu kondycjonowania,
• dobór modułu pomiarowego,
• projekt i wykonanie programu komputerowego do pomiaru i akwizycji danych,
• analizę danych zarejestrowanych w trakcie eksperymentu laboratoryjnego,
• wykonanie raportu z przeprowadzonych pomiarów i wykonanych analiz.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:
W trakcie zajęć prowadzący ustala aktywności (testy, sprawozdania, ćwiczenia praktyczne) za których realizację student otrzymuje punkty. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zdobycie co najmniej połowy punktów (35,5/70). Informacja o sposobie oceniania ćwiczenia (przypisania punktów do aktywności) jest podawana uczestnikom na początku zajęć. W takcie zajęć istnieje możliwość uczestnictwa w dodatkowych aktywnościach pozwalających osobom nieobecnym nadrobić stracone punkty.
Egzamin:
Do egzaminu jest dopuszczony każdy uczestnik zajęć. Egzamin składa się z części testowej oraz praktycznej.
Osoby posiadające certyfikat CLAD potwierdzający znajomość środowiska LabView mogą zostać zwolnione z części teoretycznej egzaminu. Osoby które nie zdały egzaminu za pierwszym razem magą przystąpić do jego poprawy w terminie ustalonym z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jako średnia ważona ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu w proporcji przedstawionej uczestnikom na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiana nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Po konsultacji z prowadzącym istnieje możliwość odrobienia ćwiczeń z inną grupą, lub w przypadku nie więcej niż dwóch nieobecności realizacja zadań zastępczych.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot Metrologia i techniki pomiarowe

Recommended literature and teaching resources:

1 Chwaleba A., Czajewski J.: Przetworniki pomiarowe i defektoskopowe
2 Robert H. King, 2009, Introduction to data acquisition with LabVIEW.
3 LabVIEW Core 1, Core 2
4 Turkowski M.: Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe
5 Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe
6 Szumielewicz B., Słomski B., Tyburski W.: Pomiary elektroniczne w technice
7 Dally J. W., Rile W. F.: Instrumentation for engineering measurements
8 Bentley J. P.: Principles of measurement systems

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Badania specjalne części mechanicznej maszyn wyciągowych — Special study of the mechanical part of hoisting machines / Marian WÓJCIK, Jacek SNAMINA, Tomasz ROKITA, Paweł ORKISZ // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1. — S. 54–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

Wybrane zagadnienia z badań eksperymentalnych i symulacyjnych — [Selected topics of experimental and simulation studies] Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Automatyzacji Procesów, 2016. — 126 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie ; 21). — Bibliogr. s. 115–122. — ISBN: 978-83-64755-23-1

Additional information:

Brak