Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Makroekonomia
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-203-AM-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatic Control and Metrology
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielną interpretację zdarzeń i procesów zachodzących w gospodarce w skali makro.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość uwarunkowań i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi dokonać porównań międzyokresowych w ujęciu nominalnym i realnym Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 opisuje podstawowe kategorie makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, w szczególności PKB i inflacji Test
M_W002 wyjaśnia podstawowe cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej Activity during classes,
Test
M_W003 definiuje czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i tłumaczy istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość uwarunkowań i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonać porównań międzyokresowych w ujęciu nominalnym i realnym - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 opisuje podstawowe kategorie makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, w szczególności PKB i inflacji + - - - - + - - - - -
M_W002 wyjaśnia podstawowe cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej + - - - - + - - - - -
M_W003 definiuje czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i tłumaczy istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Module content
Lectures (10h):
 1. Makroekonomia jako nauka

  Zakres makroekonomii, mikro- a makroekonomia. Główne problemy i zagadnienia makroekonomiczne

 2. PKB jako miara gospodarki

  Metody pomiaru aktywności w skali makro: produkt krajowy brutto. Determinanty dochodu narodowego i ruch okrężny. Metody liczenia PKB. Ujęcie nominalne i realne – dynamika wzrostu

 3. Polityka fiskalna

  Cele i instrumenty polityki fiskalnej. Budżet, dług publiczny i deficyt budżetowy

 4. Polityka pieniężna

  Cele i instrumenty polityki pieniężnej. Rola banku centralnego i jego rola na rynku pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza

 5. Równowaga makroekonomiczna

  Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Czynniki determinujące globalny popyt. Warunki równowagi

 6. Inflacja i jej pomiar

  Inflacja – pojęcie i pomiar inflacji. Koszty i korzyści z inflacji. Krótko i długoterminowe konsekwencje inflacji

 7. Handel międzynarodowy

  Teorie handlu zagranicznego. Rola handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce.

 8. Współczesne problemy gospodarcze

  Wzrost a rozwój gospodarczy. Problemy gospodarki otwartej – rozwój zrównoważony. Wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne. Teorie wyjaśniające zróżnicowanie tempa wzrostu

Seminar classes (6h):
Zastosowania pojęć i instrumentów makroekonomii

Zajęcia seminaryjne wykorzystujące wiedzę teoretyczną do analizy problemów realnej gospodarki

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium i oddanie prezentacji na temat uzgodniony z prowadzącym.
Student ma prawo do możliwości poprawkowego zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium konieczne jest zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium, z ewentualną korektą o +- 0,5 stopnia za aktywny udział w zajęciach. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest również oddanie prezentacji prezentacji dotyczącej polityki fiskalnej lub pieniężnej wybranego kraju. Pierwsze kolokwium w połowie, drugie na koniec semestru. Oba kolokwia muszą być zaliczone na ocenę pozytywną.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości wynikające z usprawiedliwionych nieobecności: student uzupełnia wymagany zakres materiału samodzielnie, korzystając w razie potrzeby z konsultacji z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Begg D., Fischer S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE Warszawa 2003
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L.,.PINDÓR T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia, pod red. nauk. J. Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków 2010: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010;

Additional information:

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów