Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie układów hudraulicznych i pneumatycznych
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-303-AM-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatic Control and Metrology
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Korzeniowski Roman (korzerom@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł poświęcono projektowaniu układów płynowych. Uczestnik po ukończeniu modułu posiada: wiedzę
i umiejętności w zakresie doboru elementów i projektowania układów hydraulicznych oraz
pneumatycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi pracować w zespole, wspólnie definiować priorytety i cele pracy oraz przekazywać innym studentom zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanego celu AIR2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi narysować schemat funkcjonalny układu hydraulicznego i pneumatycznego spełniającego podane wymagania. AIR2A_U04 Test,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi dobrać elementy pneumatyczne i hydrauliczne z katalogów do zadanych wymagań, wykorzystując charakterystyki oraz dane techniczne zamieszczone w kartach katalogowych AIR2A_U04 Test,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia niezbędne do doboru elementów hydraulicznych i pneumatycznych oraz wykonać obliczenia dla prostegoukładu hydraulicznego i pneumatycznego AIR2A_U04 Test,
Execution of exercises
M_U004 Potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować układ hydrauliczny i pneumatyczny o średnim stopniu trudności oraz określić wymaganą zawartość dokumentacji techniczno-ruchowej układu AIR2A_U01, AIR2A_U04 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę w zakresie zasad tworzenia schematów układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz zawartości dokumentacji techniczno-ruchowej AIR2A_W03 Test,
Execution of exercises
M_W002 ma wiedzę w zakresie doboru elementów do układów hydraulicznych i pneumatycznych, spełniających zadane wymagania, na podstawie obliczeń, dostępnych charakterystyk i symboli graficznych AIR2A_W03 Test,
Execution of exercises
M_W003 ma wiedzę dotyczącą podstawowych wzorów stosowanych w obliczeniach układów hydraulicznych i pneumatycznych AIR2A_W03 Test,
Execution of exercises
M_W004 ma wiedzę w zakresie przeprowadzania bilansu cieplnego układów hydraulicznych oraz w zakresie zmniejszania hałasu w układach hydraulicznych i pneumatycznych AIR2A_W03 Test,
Execution of exercises
M_W005 ma wiedzę w zakresie metod i zasad projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz tworzenia ich dokumentacji techniczno-ruchowej AIR2A_W03 Test,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 16 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole, wspólnie definiować priorytety i cele pracy oraz przekazywać innym studentom zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia wspólnie zdefiniowanego celu - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi narysować schemat funkcjonalny układu hydraulicznego i pneumatycznego spełniającego podane wymagania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać elementy pneumatyczne i hydrauliczne z katalogów do zadanych wymagań, wykorzystując charakterystyki oraz dane techniczne zamieszczone w kartach katalogowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić obliczenia niezbędne do doboru elementów hydraulicznych i pneumatycznych oraz wykonać obliczenia dla prostegoukładu hydraulicznego i pneumatycznego - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie i w zespole zaprojektować układ hydrauliczny i pneumatyczny o średnim stopniu trudności oraz określić wymaganą zawartość dokumentacji techniczno-ruchowej układu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie zasad tworzenia schematów układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz zawartości dokumentacji techniczno-ruchowej + - - + - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie doboru elementów do układów hydraulicznych i pneumatycznych, spełniających zadane wymagania, na podstawie obliczeń, dostępnych charakterystyk i symboli graficznych + - - + - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę dotyczącą podstawowych wzorów stosowanych w obliczeniach układów hydraulicznych i pneumatycznych + - - + - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę w zakresie przeprowadzania bilansu cieplnego układów hydraulicznych oraz w zakresie zmniejszania hałasu w układach hydraulicznych i pneumatycznych - - - - - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę w zakresie metod i zasad projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych oraz tworzenia ich dokumentacji techniczno-ruchowej + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 38 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (16h):
 1. Zasady tworzenia schematów funkcjonalnych układów hydraulicznych i pneumatycznych
 2. Metody i zasady projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych
 3. Elementarne podzespoły hydrauliczne i pneumatyczne
 4. Podstawowe obliczenia i zasady doboru elementów hydraulicznych i pneumatycznych
 5. Projektowanie układów pneumatycznych jednonapędowych metodą intuicyjną
 6. Projektowanie układów pneumatycznych wielonapędowych metodą intuicyjną
 7. Projektowanie układów pneumatycznych wielonapędowych metodą algorytmiczną
 8. Układy hydrauliczne do realizacji podstawowych funkcji elementów napędowych
 9. Układy hydrauliczne z elementami do nastawiania parametrów pracy (prędkości, siły, momentu, opóźnienia)
 10. Obliczenia nowych układów hydraulicznych i obliczenia sprawdzające układów istniejących
 11. Tworzenie dokumentacji techniczno-ruchowej układów hydraulicznych i pneumatycznych
 12. Komputerowe wspomaganie projektowania układów hydraulicznych i pneumatycznych
Project classes (12h):
 1. Dobór elementów pneumatycznych do zadanych wymagań
 2. Tworzenie schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych z jednym elementem napędowym metodą intuicyjną
 3. Tworzenie schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych z wieloma elementami napędowymi metodą intuicyjną
 4. Tworzenie schematów funkcjonalnych układów pneumatycznych z wieloma elementami napędowymi metodą algorytmiczną
 5. Realizacja projektu wielonapędowego układu pneumatycznego zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.
 6. Dobór z katalogów zaworów hydraulicznych jedno- i dwustopniowych spełniających podane wymagania
 7. Obliczenia dla prostych układów hydraulicznych przedstawionych schematem funkcjonalnym
 8. Tworzenie schematów funkcjonalnych prostych układów hydraulicznych do realizacji różnych funkcji elementów napędowych
 9. Projekt układu hydraulicznego spełniającego podane wymagania z wykorzystaniem elementów wskazanego producenta
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie średniej ważonej ocen z kolokwium, z
uwzględnieniem obecności oraz aktywności na zajęciach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen z ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach projektowych, nie przekraczających 30% ogólnej liczby zajęć,
student kontaktuje się z prowadzącym w celu ustalenia formy uzupełnienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Do uczestnictwa w kursie wymagane jest wcześniejsze ukończenie kursów:
Napędy i Sterowanie Hydrauliczne i Pneumatyczne
Hydrauliczne i Pneumatyczne Układy Automatyki

Recommended literature and teaching resources:
 1. Jędrzykiewicz Z., Pluta J., Stojek J., Materiały wykładowe z przedmiotu
  ″Napęd i sterowanie hydrauliczne″, na prawach rękopisu, www.hip.agh.edu.pl
 2. Pluta J., Materiały wykładowe z przedmiotu ″Napęd i sterowanie pneumatyczne″, na prawach rękopisu, www.hip.agh.edu.pl
 3. Szenajch W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1992
 4. Jędrzykiewicz Z., Projektowanie układów hydrostatycznych. Podstawy metodyczno-obliczeniowe″, Skrypt Uczelniany AGH nr 1313, Kraków 1992.
 5. Stryczek S., Napęd hydrostatyczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1997
 6. Woźniak M., Jędrzykiewicz Z., Podzespoły hydrostatyczne oraz elementy algorytmu genetycznego w projektowaniu funkcjonalnym układów hydrostatycznych
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Korzeniowski R., Pluta J., Podsiadło J.: Application of electropneumatic servo-drives to the vibrations,
  Hydraulika a Pneumatika; ISSN 1335-5171, 2005
 2. Korzeniowski R.: Badanie elektropneumatycznego układu wibroizolacji z adaptacyjnym układem
  stabilizacji wibroizolowanej masy, Wpływ wibracji na otoczenie: XI sympozjum : Janowice, 28–30
  września 2007, Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007
 3. Kowal J., Konieczny J., Snamina J., Sibielak M., Karwat B., Rączka W., Korzeniowski R., Orkisz P.,
  Zawartka P., Smoter A.: Modelowanie, analiza i synteza sterowania zawieszeniami pojazdów – wybrane zagadnienia, red. Konieczny J., Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Automatyzacji
  Procesów, 2016, (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie; 17), ISBN: 978-83-
  64755-19-4
 4. Korzeniowski R., Pluta J.: Laboratory Tests of Hydraulic Power Supply Under Dynamic States,
  ICCC’2007, proceedings of 8th International Carpathian Control Conference : XXXIInd seminary
  ASR’2007 “Instruments & control”; 21st Automated Systems of Control of Technological Processes (ASR
  TP 2007); 9th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO): High Tatras, Slovak Republic, May
  24–27, 2007, eds. Podlubný I., Kostúr K.; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics,
  Technical University of Košice, Faculty BERG – Košice, TU BERG Faculty, 2007
Additional information:

None