Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane metody programowania Visual C++
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-401-AM-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatic Control and Metrology
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi, zaawansowanymi technikami programowania visualnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju własnych umiejętności oraz poznawania nowych, współczesnych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania użytkowego AIR2A_K01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_K002 Potrafi wykorzystać współczesne narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. AIR2A_K01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Umie tworzyć i prezentować wykresy i grafikę wektorową i bitmapową do prezentacji wyników obliczeń AIR2A_U02, AIR2A_U01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Umie wykorzystać we własnym programie zewnętrzne bazy danych AIR2A_U02, AIR2A_U01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_U003 Umie posłużyć się środowiskiem Visual C++ i c# AIR2A_U02, AIR2A_U01, AIR2A_U07 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_U004 Umie stworzyć kod z użyciem obiektowej języka programowania C++ i c# AIR2A_U02, AIR2A_U01, AIR2A_U07 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_U005 Umie wybrać i zastosować kontrolki z biblioteki standardowej do budowy interfejsu użytkownika AIR2A_U02, AIR2A_U01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_U006 Umie komunikować się z zewnętrznymi urządzeniami przez porty komunikacyjne AIR2A_U02, AIR2A_U01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna najnowsze modele współpracy oprogramowania z relacyjnymi bazami danych AIR2A_W04, AIR2A_W01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Zna problematykę programowania obiektowego z użyciem języków C++ i C# AIR2A_W04, AIR2A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Zna historię języków C, C++ i C# oraz wynikające z tego możliwości każdego z tych języków AIR2A_W05, AIR2A_W04 Activity during classes,
Project
M_W004 Zna współczesne sposoby prezentacji wyników obliczeń z użyciem wykresów, grafiki bitmapowej i wektorowej AIR2A_W04, AIR2A_W01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_W005 Zna modele komunikacji programów z urządzeniami zewnętrznymi AIR2A_W04, AIR2A_W01 Activity during classes,
Completion of laboratory classes
M_W006 Zna składniki środowiska Visual C++ i C#. Zna kontrolki WinForms i WPF AIR2A_W04, AIR2A_W01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość konieczności ciągłego rozwoju własnych umiejętności oraz poznawania nowych, współczesnych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania użytkowego + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wykorzystać współczesne narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie tworzyć i prezentować wykresy i grafikę wektorową i bitmapową do prezentacji wyników obliczeń - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać we własnym programie zewnętrzne bazy danych - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie posłużyć się środowiskiem Visual C++ i c# - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie stworzyć kod z użyciem obiektowej języka programowania C++ i c# - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie wybrać i zastosować kontrolki z biblioteki standardowej do budowy interfejsu użytkownika - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie komunikować się z zewnętrznymi urządzeniami przez porty komunikacyjne - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna najnowsze modele współpracy oprogramowania z relacyjnymi bazami danych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna problematykę programowania obiektowego z użyciem języków C++ i C# + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna historię języków C, C++ i C# oraz wynikające z tego możliwości każdego z tych języków + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna współczesne sposoby prezentacji wyników obliczeń z użyciem wykresów, grafiki bitmapowej i wektorowej + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna modele komunikacji programów z urządzeniami zewnętrznymi + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna składniki środowiska Visual C++ i C#. Zna kontrolki WinForms i WPF + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 h
Preparation for classes 17 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Module content
Lectures (8h):
 1. Historia języka C++ i C#, środowisko Visual C++ i C# – przegląd i charakterystyka bieżących wersji
 2. Wstęp do programowania obiektowego, projektowanie a programowanie obiektowe, od assemblera do C#
 3. Klasy, właściwości, metody, delegaty, zdarzenia i obsługa wyjątków
 4. Przegląd kontrolek standardowych w WinForms oraz WPF
 5. Prezentacja wyników obliczeń. Wykresy i grafika inżynierska
 6. Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi
 7. Współpraca z bazami danych
Laboratory classes (14h):
 1. Przegląd środowiska Microsoft Visual C++ i C#
 2. Programowanie obiektowe w środowisku .net
 3. Podstawowe kontrolki .NET w WinForms oraz WPF
 4. Delegaty, zdarzenia i obsługa wyjątków
 5. Prezentacja danych – tworzenie o obsługa wykresów, grafiki wektorowej i bitmapowej oraz animacji
 6. Komunikacja WE/WY – obsługa portów szeregowych, równoległych oraz USB
 7. Projektowanie i obsługa bazy danych w środowisku .NET
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykonanie projektu zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka C++

Recommended literature and teaching resources:

Troelsen A.: Język C# i platforma .net. PWN. Warszawa 2011
Prata S.: Język C++, Wyd. Helion 2013
Boduch A.: Wstęp do języka C#. Helion 2010
Coplien J.O: C++. Styl i technika zaawansowanego programowania. Wyd. Helion 2007
Shildt H.: Sztuka Programowania C++. Wyd. Helion 2007
Matulewski. J.: Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows . Wyd. Helion 2010
Darahvelidze, Petr : Techniki bazodanowe i internetowe. Helion 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Additional information:

-