Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria automatów
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-407-AM-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatic Control and Metrology
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje zagadnienia: niedeterministyczne automaty skończone i stosowe, maszyna Turinga, analiza i synteza automatów, minimalizacja automatu Moore’a i Mealego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi realizować założone cele pracy w grupie poprzez współpracę z innymi członkami grupy AIR2A_K01 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi opisać dyskretny układ automatyki oraz przeprowadzić minimalizację funkcji logicznych AIR2A_U01, AIR2A_U02, AIR2A_U06 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 potrafi przeprowadzić syntezę układu kombinacyjnego i sekwencyjnego AIR2A_U01, AIR2A_U02, AIR2A_U06 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U003 potrafi przeprowadzić syntezę automatu skończonego metodą tablicy Hoffmana i tablic kolejności łączeń oraz dokonać dekompozycji złożonego automatu AIR2A_U01, AIR2A_U02, AIR2A_U06 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę w zakresie alfabetów, języków i lingwistyki matematycznej z elementami teorii mnogości oraz gramatyk bezkontekstowych i regularnych AIR2A_W05
M_W002 ma wiedzę w zakresie niedeterministycznych automatów skończonych i stosowych, maszyn Turinga, automatu Rabina-Scotta oraz w zakresie analizy i syntezy automatów AIR2A_W05 Activity during classes
M_W003 ma wiedzę w zakresie alfabetów dwu- i wieloliterowych, hierarchi Chomskiego, funkcji progowych i większościowych oraz systemów pełnych funkcjonalnie AIR2A_W05 Activity during classes
M_W004 ma wiedzę w zakresie minimalizacji, automatu Moore'a i Mealego, pamięci statycznej i dynamicznej, teorii podziałów oraz synchronicznego i asynchronicznego automatu AIR2A_W05 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 8 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi realizować założone cele pracy w grupie poprzez współpracę z innymi członkami grupy - + - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi opisać dyskretny układ automatyki oraz przeprowadzić minimalizację funkcji logicznych - + - + - - - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić syntezę układu kombinacyjnego i sekwencyjnego - + - + - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić syntezę automatu skończonego metodą tablicy Hoffmana i tablic kolejności łączeń oraz dokonać dekompozycji złożonego automatu - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie alfabetów, języków i lingwistyki matematycznej z elementami teorii mnogości oraz gramatyk bezkontekstowych i regularnych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie niedeterministycznych automatów skończonych i stosowych, maszyn Turinga, automatu Rabina-Scotta oraz w zakresie analizy i syntezy automatów + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie alfabetów dwu- i wieloliterowych, hierarchi Chomskiego, funkcji progowych i większościowych oraz systemów pełnych funkcjonalnie + - - - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę w zakresie minimalizacji, automatu Moore'a i Mealego, pamięci statycznej i dynamicznej, teorii podziałów oraz synchronicznego i asynchronicznego automatu + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (8h):

1. Wprowadzenie. Łańcuchy, alfabety, języki. Lingwistyka matematyczna z elementami teorii mnogości. Gramatyki bezkontekstowe i gramatyki regularne.
2. Postacie kanoniczne funkcji logicznych. Systemy funkcjonalnie pełne. Zagadnienie redundacji topologicznej i strukturalnej.
3. Podstawowe twierdzenia analizy i syntezy układów kombinacyjnych.
4. Synteza strukturalna automatów sekwencyjnych synchronicznych i asynchronicznych.

Auditorium classes (8h):

1. Języki kontekstowe i bezkontekstowe. Lingwistyka matematyczna, sposoby opisu dyskretnych układów automatyki.
2. Metody minimalizacji funkcji logicznych.
3. Układy kombinacyjne – metody syntezy. Układy iteracyjne.
4. Metody syntezy układów sekwencyjnych – automaty Moorea i Mealego.

Project classes (6h):
Wykonanie projektu – praca własna
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne:
- ocena na zaliczenie wystawiana jest na podstawie oceny uzyskanej przez studenta z kolokwium zaliczeniowego lub z bieżących ocen oraz z aktywności na zajęciach.

Ćwiczenia projektowe:
- ocena na zaliczenie jest to ocena wykonanego projektu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie oceny z ćwiczeń audytoryjnych (50%) oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń projektowych (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia audytoryjnych:
- student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie praktycznego zadania związanego z tematyką opuszczonych zajęć.
Ćwiczenia projektowe:
- student wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności poprzez wykonanie samodzielne wykonanie części projektu, która była realizowana na opuszczonych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kowalski S., Mostowski A.: Teoria automatów i lingwistyka matematyczna. PWN,1992.
2. Bromski A.: Teoria automatów. PWN, 1992.
3. Węsierski Ł.: Projektowanie układów przełączających. Skrypt AGH.
4. Hopcroft J.E., Motwani R., Ullman J.D.: Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, 2005
5. Chmiel K.: Teoria układów logicznych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1995

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. JURKIEWICZ Andrzej, KOWAL Janusz, ZAJĄC Kamil, Extended Kalman Filter in 2S1 tracked vehicle system with hybrid control, Solid State Phenomena 2016
2. Andrzej JURKIEWICZ, Janusz KOWAL, Kamil ZAJĄC, Sky-hook control and Kalman filtering in nonlinear model of tracked vehicle suspension system, Acta Mechanica et Automatica 2017

Additional information:

None