Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe w zakresie automatyki i metrologii
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-408-AM-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatic Control and Metrology
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Sapiński Bogdan (deep@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje omówienie zasada przygotowania i opracowania pracy dyplomowej oraz prezentacji przez studenta etapów jej realizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w przemyśle. AIR2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umiejętność opracowania merytorycznego i edytorskiego tekstu pracy dyplomowej Umiejętność przygotowania wystąpienia omawiającego efekty pracy AIR2A_U08, AIR2A_U07, AIR2A_U05, AIR2A_U04, AIR2A_U06, AIR2A_U03 Diploma thesis,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Umiejętność powiązania wiedzy z różnych dyscyplin. AIR2A_U02
Knowledge: he knows and understands
M_W001 -umiejętność opracowania dokumentu będącego podsumowaniem prac badawczych lub projektowych od strony merytorycznej i edytorskiej, - umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, - umiejętność pracy zespołowej, - umiejętność prezentacji wyników własnych i cudzych opracowań, zadań, - umiejętność wykorzystania wiedzy z innych przedmiotów, - umiejętność dostosowywania własnych działań do warunków formalnych, - umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. AIR2A_W06, AIR2A_W05, AIR2A_W04, AIR2A_W07, AIR2A_W02, AIR2A_W03 Diploma thesis preparation,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w przemyśle. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność opracowania merytorycznego i edytorskiego tekstu pracy dyplomowej Umiejętność przygotowania wystąpienia omawiającego efekty pracy - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętność powiązania wiedzy z różnych dyscyplin. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 -umiejętność opracowania dokumentu będącego podsumowaniem prac badawczych lub projektowych od strony merytorycznej i edytorskiej, - umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji, - umiejętność pracy zespołowej, - umiejętność prezentacji wyników własnych i cudzych opracowań, zadań, - umiejętność wykorzystania wiedzy z innych przedmiotów, - umiejętność dostosowywania własnych działań do warunków formalnych, - umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Module content
Seminar classes (10h):
 1. 1. Podanie metodyki pisania pracy dyplomowej, co ma zawierać, układ, na co zwrócić uwagę
  2. Omówienie strony edytorskiej pracy. Jak ustrzec się najczęstszych błędów
  3. Wytyczne do przygotowanie dobrej prezentacji.
  4. Przygotowanie się do egzaminu dyplomowego
  5. Dyskusja nad prezentacją pracy wygłoszoną przez studentów

 2. Zajęcia seminaryjne są związane ściśle z tematyką prac dyplomowych. W pierwszym referacie-prezentacji student opisuje założenia pracy dyplomowej oraz wyniki realizacji
  projektu przejściowego. Natomiast w drugim wystąpieniu przedstawia swój projekt, aktualne osiągnięcia oraz aktualne problemy związane z realizacją pracy; proponuje ich rozwiązanie i uzasadnia swoje racje. Po prezentacji odpowiada na pytania prowadzącego i innych dyplomantów.
  Prowadzący ocenia wystąpienie od strony merytorycznej, jak i strony formalnej, tj. zwięzłości i przejrzystości wypowiedzi,przygotowania do dyskusji czy poprawności językowej. W czasie zajęć studenci biorą udział w symulowanych obronach, przybierając rożne role, od dyplomanta do przewodniczącego komisji dyplomowej i zapoznają się z listą możliwych pytań egzaminacyjnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie 2 prezentacji obrazujących postępy w realizacji pracy.
Ocena końcowa uwzględnia: sposób prezentowania, odpowiedzi na uwagi i pytania prowadzącego zajęcia oraz pozostałych uczestników seminarium.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

1. Obecność na seminariach obowiązkowa.
2. Ocena prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest 1 nieobecność usprawiedliwiona (zwolnienie lekarskie).
Forma wyrównania zaległości zostanie ustalona indywidualnie.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Strona internetowa z wytycznymi do pisania pracy.
2.Strona internetowa z wytycznymi do dobrej prezentacji
3. Hindle T., Sztuka prezentacji_. Wydawnictwo Wiedza i śycie, Warszawa 2000.
4. Negrino T.,
PowerPoint. Tworzenie prezentacji_. Projekty, Wydawnictwo HELION,
Gliwice 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None