General degree program characteristic:
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Profile of education:
Academic (A)
Type of study:
Part-time studies
Duration of degree programme (No. of semesters):
four
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria lądowa i transport

 • Dyscypliny ECTS amount Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria lądowa i transport 90 100
  Study cycle beginning date:
  2019/2020, fall semester
  Field of study relationship with university development strategy and mission:

  Kształcenie na kierunku budownictwo wynika z przyjętej strategii rozwoju i misji AGH i ma na celu wykształcenie światłych inżynierów z wykorzystaniem badań naukowych zgodnych z aktualnymi i przyszłymi potrzebami gospodarki i wyzwaniami współczesnej cywilizacji.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni są uwzględniane w programie studiów na bieżąco.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
  Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Geotechnika i budownictwo specjalne (PL)
  Geotechnics and special civil engineering (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Absolwenci uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką.
  Absolwent potrafi:
  • projektować i realizować wszelkie budowlane obiekty i konstrukcje inżynierskie,
  • kierować wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
  • współdziałać w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
  • organizować produkcję elementów budowlanych,
  • rozwiązywać złożone problemy projektowe,
  • organizacyjne i technologiczne,
  • opracowywać i realizować programy badawcze,
  • podejmować przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym,
  • uczestniczyć w marketingu i promocji wyrobów budowlanych,
  • uczestniczyć w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną,
  • ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę z zakresu kierowania dużymi zespołami ludzkimi.

  Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
  • projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
  • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy,
  • specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych,
  • specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego.

  Miejsca pracy:
  • Przedsiębiorstwa wykonawcze,
  • nadzór budowlany,
  • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
  • przemysł materiałów budowlanych,
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem oraz architekturą,
  • biura konstrukcyjno-projektowe,
  • instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe,
  • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Wyniki monitoringu karier są analizowane i przedstawiane w raportach samooceny. Wnioski mają wpływ na kształtowanie planów i programów studiów.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Zalecenia i wymagania komisji akredytacyjnych są uwzględniane w kształtowaniu programów studiów i zawartości treści i technik nauczania w ramach modułów.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :
  Opracowanie i upublicznienie ujednoliconych zestawów zagadnień/pytań egzaminacyjnych obowiązujących na kierunkowym egzaminie dyplomowym, wskazanie obszarów merytorycznych o znaczeniu priorytetowym dla danego kierunku studiów, ukierunkowanie studenta w przygotowaniach do egzaminu. Opracowanie i wdrożenie jednoznacznych i klarownych kryteriów dotyczących przepisywania ocen z przedmiotów wcześniej zaliczonych, uporządkowanie i upowszechnienie informacji w zakresie możliwości oraz trybu ubiegania się o przepisanie oceny. Opracowanie wewnętrznego, zunifikowanego elektronicznego systemu jako narzędzia pozwalającego na zdalne zapisy na prace dyplomowe i przedmioty obieralne (specjalistyczne, humanistyczno-społeczne, fakultety) poprzez witrynę internetową wydziału.
  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Ankiety, spotkania z absolwentami, informacje z PZITB i PIIB oraz współpracujących z wydziałem przedsiębiorstw.

  Admission requirements:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydat na studia II-go stopnia na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii powinien posiadać dyplom inżyniera lub magistra inżyniera zgodny z kierunkiem studiów Budownictwo.
  Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane
  z budownictwem, a w szczególności posiadać:
  • podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne, w obszarze nauk technicznych w zakresie budownictwa
  • umiejętności zarządzania procesami budowlanymi
  • umiejętność wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych
  • umiejętność tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 10
  Maksymalna liczba studentów: 30

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 90 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 4 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 50 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 65 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 76 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Praktyki na studiach II-go stopnia nie są przewidziane w programie studiów.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich obowiązkowych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz specjalności modułów zajęć umieszczonych w planie tego semestru studiów. Zaliczenie semestru studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru studiów bądź nie uzyskał wpisu na dany semestr w terminie określonym w ust. 6, Dziekan Wydziału podejmuje decyzje o powtarzaniu przez studenta semestru studiów, o udzieleniu urlopu lub o skreśleniu z listy studentów, w zależności od dotychczasowego przebiegu studiów.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej Rada Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii podjęła uchwałę dotyczącą dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na studiach niestacjonarnych dopuszczalny łączny deficyt wynosi 15 punktów ECTS, w tym maksymalnie 12 punktów ECTS z jednego semestru.
  Student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów def PK. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.
  W przypadku gdy student nie zaliczył większej liczby zajęć Dziekan dokonuje korekty semestralnych planów zajęć studenta, o których mowa w §7 ust. 18 RS, kierując go na urlop, w czasie którego student ma nadrobić powstałe dotychczas zaległości.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów, Uchwałą Rady Wydziału i zasadami obowiązującymi na Wydziale.

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH Dziekan Wydziału kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia studenta. Dziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i plan studiów indywidualnych, a także wszelkie zmiany w ich toku.
  Zasady odbywania studiów indywidualnych (SI) określa Rada Wydziału. Odbywanie takich studiów nie może prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny zawierać procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowego studenta, oraz sposób zatwierdzania indywidualnych programów kształcenia.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Praktyki na studiach II-go stopnia nie są przewidziane w programie studiów.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów i zasadami obowiązującymi na Wydziale.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Możliwość wyboru specjalności na II stopniu studiów określona jest przez Uchwałę Rady Wydziału z dnia 28.11.2013 roku, której treść dostępna jest pod adresem: http://www.gorn.agh.edu.pl/

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Zasady prowadzenie procesu dyplomowania są zgodne z Regulaminem Studiów AGH.
  Dodatkowe regulacje wprowadza Uchwała Rady Wydziału z dnia 30.11.2017 r.
  Pełna treść załącznika Uchwały wraz z zestawami pytań egzaminacyjnych jest dostępna pod adresem:
  https://wgig.agh.edu.pl/studia/studenci/egzamin-dyplomowy/

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Zgodnie z Regulaminem Studiów i uchwałą Rady Wydziału.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni są uwzględniane w programie studiów na bieżąco.