Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie robót budowlanych II
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-109-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Module summary

Nabycie przez studentów umiejętności modelowania procesów budowlanych i korzystania z programów komputerowych w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w budownictwie. BUD2A_K03, BUD2A_K02 Execution of a project,
Examination,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji bud. z uwzględnieniem rzeczywistych, losowych warunków pracy. BUD2A_U02, BUD2A_U04, BUD2A_U03 Execution of a project,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych. Potrafi w sposób wariantowy zaprojektować zestawy maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych. Umie analizować zaprojektowane zestawy z uwzględnieniem różnych kryteriów. BUD2A_U04, BUD2A_U01 Execution of a project,
Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu technologii robót budowlanych realizowanych w złożonych warunkach otoczenia zewnętrznego (warunki lokalizacyjne i klimatyczne). BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W04 Execution of a project,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę na temat realizacji złożonych obiektów budowlanych. Zna zasady i kryteria doboru zestawów maszyn do wykonywania złożonych rodzajów robót. BUD2A_W04, BUD2A_W06 Execution of a project,
Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w budownictwie. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji bud. z uwzględnieniem rzeczywistych, losowych warunków pracy. + - - + - - - - - - -
M_U002 Umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych. Potrafi w sposób wariantowy zaprojektować zestawy maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych. Umie analizować zaprojektowane zestawy z uwzględnieniem różnych kryteriów. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu technologii robót budowlanych realizowanych w złożonych warunkach otoczenia zewnętrznego (warunki lokalizacyjne i klimatyczne). + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat realizacji złożonych obiektów budowlanych. Zna zasady i kryteria doboru zestawów maszyn do wykonywania złożonych rodzajów robót. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Prefabrykacja
2. Specjalistyczne roboty wykończeniowe
3. Technologie związane z realizacją wykopów głębokich
4. Technologie wykonywania obiektów monolitycznych wysokich/wysokościowych
5. Betonowanie pod wodą
6. Ryzyko w realizacji robót budowlanych
7. Struktury niezawodnościowe zestawów maszyn

Project classes (15h):

Realizacja projektów związanych z modelowaniem procesów budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych. Projekty związane będą z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w robotach ziemnych, betonowych, montażowych itp..

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Przedmiot zakończony egzaminem (3 terminy).
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
3. Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga oddania z oceną pozytywną projektów. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

0,60 x (ocena z egzaminu) + 0,40 x (ocena z ćw.)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Technologia robót budowlanych, Organizacja procesów budowlanych, niezawodność obiektów.

Recommended literature and teaching resources:

1. Martinek Wł. i inni: Technologia robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
2. Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011.
3. Orłowski Z..: Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
4. Murzewski J.: Niezwodność konstrukcji inżynierskich, Arkady, Warszawa 1989.
5. Runkiewicz L., Kowalewski J.: Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych, Instrukcja 361/99 ITB, Warszawa 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Badania technologii budowania budynków wielorodzinnych — Examinations building technology of multi-occupied buildings / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2014 vol. 13 no. 1, s. 91–106
2. Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies — Monitoring obiektów budowlanych w wybranych etapach cyklu życia (SL) / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 163-171. — Bibliogr. s. 170-171
3. Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanych — Diagnosis and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6
4. Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 2, s. 70–74.
5. Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896- 0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83.
6. Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements – case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018

Additional information:

Brak informacji dodatkowych