Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
x
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-202-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest nabycie rozszerzonej wiedzy z geotechniki i mechaniki gruntów oraz zastosowania zaawansowanych metod numerycznych w geotechnice.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość wagi problemów geotechnicznych w projektowaniu obiektów budowlanych BUD2A_K01, BUD2A_K04 Test
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać metody nimeryczne do analizy stateczności skarp i zboczy BUD2A_U01, BUD2A_U04 Test
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania metod elementów nieciągłych w projektowaniu geotechnicznym BUD2A_U01, BUD2A_U03 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii mikrotunelowania. BUD2A_W03 Test
M_W002 Ma wiedzę w zakresie znajomości modelowania procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych BUD2A_U01, BUD2A_U02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 12 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość wagi problemów geotechnicznych w projektowaniu obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać metody nimeryczne do analizy stateczności skarp i zboczy + - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania metod elementów nieciągłych w projektowaniu geotechnicznym + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii mikrotunelowania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie znajomości modelowania procesów zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):

1. Metody modelowania procesów geomechanicznych zachodzących w ośrodkach gruntowych i skalnych
2. Metoda redukcji wytrzymałości w geotechnice
3. Wykorzystanie metody redukcji do analizy stateczności skarp.
4. Wykorzystanie metody redukcji projektowania konstrukcji oporawych
5. Wykorzystanie metody redukcji do projektowania wyrobisk podziemnych
6. Odkształcelność podłoża gruntowego.
7. Teoria konsolidacji.
8. Metody konsolidacji podłoża gruntowego
9. Metody modelowania niecjągłych ośrodków skalnych
10. Stateczność zboczy skalnych
11. Podstawy reologii gruntów
12. Technologia pali i isch wykorzystanie w budownictwie
13. Metody badania i kontroli pali

Laboratory classes (21h):

W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z programami numerycznymi (np. MES, MRS) wykorzystywanymi w geotechnice do rozwiązywania zagadnień geotechnicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych i ćwiczeń, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: 0.5*ocena zal.+0.5*ćw. lab

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: w przypadku nieobecności na zajęciach, Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia i nadrobienia materiału w zakresie ustalonym z prowadzącym. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach projektowych realizowany jest ten sam temat.

Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot Mechanika gruntów.

Recommended literature and teaching resources:

Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987.
Lambe T. W. Whitman R.V (1976, 1977) Mechanika gruntów, Tom I i II, Arkady, Warszawa.
PN-EN 13251:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane przy stosowaniu w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych
PN-ES-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1997-1 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 1997-2 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
Zastosowanie geosyntetyków w budowlach ziemnych. Studium poznawczo-techniczne. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 2003.
Pisarczyk S. Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. 2014. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Cała M., Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Rozprawy Monografie (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica). Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH im. S. Staszica, 2007.

Additional information:

Aktywność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.