Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Złożone konstrukcje metalowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-203-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kuchta Krzysztof (ikk@poczta.fm)
Module summary

Student pozna metody kształtowania i analizy stalowych złożonych układów konstrukcyjnych. Nabędzie
umiejętność wykonania ich dokumentacji rysunkowej za pomocą programu CAD z modelowaniem 3D.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi samodzielnie oraz zespołowo pracować w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów inżynierskich. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi identyfikować problemy techniczne wymagające stosowania nietypowych metod analizy. BUD2A_U04, BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Student potrafi zaprojektować złożone metalowe konstrukcje inżynierskie. BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Activity during classes,
Examination,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę na temat projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W06, BUD2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Project,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Ma rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych analizy i optymalizacji konstrukcji oraz projektowania złożonych systemów konstrukcyjnych. BUD2A_W01 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 15 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie oraz zespołowo pracować w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów inżynierskich. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi identyfikować problemy techniczne wymagające stosowania nietypowych metod analizy. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować złożone metalowe konstrukcje inżynierskie. + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich. + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych analizy i optymalizacji konstrukcji oraz projektowania złożonych systemów konstrukcyjnych. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 h
Preparation for classes 18 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 43 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):

1. Charakterystyka podstawowych elementów prętowych hal przemysłowych o konstrukcjach metalowych. Zasady projektowania hal w systemie 2D (statyczne układy płaskie) i 3D (układy przestrzenne). Podstawowe procedury obliczenia.
2. Rozwiązania transportowe w halach przemysłowych. Zasady projektowania belek podsuwnicowych.
3. Maszty i wieże o konstrukcji stalowej. Zasady projektowania.
4. Kominy stalowe. Zasady projektowania.
5. Zbiorniki o konstrukcji metalowej na ciecze. Zasady projektowania konstrukcji powłokowych.
6. Budynki wysokie. Zasady konstrukcyjne i charakterystyka przykładowych obiektów

Laboratory classes (12h):

Elementy projektu wykonawczego hali magazynowej z wykorzystaniem programu Advance Steel (CAD): model 3D, schemat ogólny, przekroje, rysunki warsztatowe wybranych elementów nośnych oraz wybrane detale połączeń.

Project classes (15h):

1. Projekt wstępny (architektoniczno-budowlany) hali magazynowej. Obliczenia statyczne i wymiarowanie podstawowych elementów nośnych hali.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia).
Możliwość przystąpienia do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.
Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń projektowych: średnia ocen z projektu 1 i 2. Ocena za projekt: 0.5 oceny za projekt + 0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub z jego obrony prowadzi do negatywnej oceny z projektu.

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych: student uzyskuje ocenę na ostatnich zajęciach laboratoryjnych na podstawie wykonywanego podczas wszystkich zajęć ćwiczenia.

Ocena z egzaminu: ocena z testu jednokrotnego wyboru bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą:
1) 91 – 100% bardzo dobry (5.0);
2) 81 – 90% plus dobry (4.5);
3) 71 – 80% dobry (4.0);
4) 61 – 70% plus dostateczny (3.5);
5) 50 – 60% dostateczny (3.0);
6) poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Ocena końcowa: 0,6 x (ocena z egzaminu) + 0,4 x (ocena z ćwiczeń projektowych + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia projektowe w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można odrabiać z innymi grupami za zgodą prowadzącego i pod warunkiem że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.
Zajęcia laboratoryjne w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można odrabiać z innymi grupami za zgodą prowadzącego i pod warunkiem że na zajęciach realizowany jest ten sam temat, oraz jest wolne miejsce przy stanowisku.
Zaległości w projekcie związane z nieobecnością usprawiedliwioną (gdy nie ma możliwości odrobienia z innymi grupami) należy odrobić w ciągu 2-ch tygodni i przedstawić je na konsultacjach prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Zajęcia projektowe i laboratoryjne są obowiązkowe.

Recommended literature and teaching resources:

1. Giżejowski M., Ziółko J.: Budownictwo ogólne tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń. Praca zbiorowa pod kierunkiem Giżejowski M., Ziółko J. Arkady 2010.
2. Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2009.
3. Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Arkady, Warszawa 2003.
4. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady, Warszawa 1996.
5. Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2005.
6. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe cz. II. Arkady, Warszawa 2004.
7. Ziółko J.: Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Wydanie 2. Arkady, Warszawa 1986.
8. Ziółko J.: Konstrukcje stalowe. Wytwarzanie i montaż. WSiP, Warszawa 1995.
9. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z.: Stalowe konstrukcje specjalne. Arkady, Warszawa 1995.
10. Markiewicz P.: Projektowanie budynków halowych. Vademecum Projektanta. Archi-Plus, Kraków 2004.
11. PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji talowych część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków, 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Machowski A., Kuchta K. „Analiza jakościowa w ocenie interakcyjnych formuł nośności słupów według
PN-EN 1993-1-1 i PN-B-03200:1990”, Inżynieria i Budownictwo, 6/2013,
2) Kuchta K. „Stalowe stężenia tymczasowe w budynkach o konstrukcji murowej i żelbetowej”, Inżynier
Budownictwa, 9/2015,
3) Kuchta K., Tylek I. „O belkach stalowych niewrażliwych na zwichrzenie”, Przegląd Budowlany, 1/2018,
4) Tylek I., Kuchta K., „Wpływ podatności węzłów na przechył zastępczy w pozasprężystej analizie
szkieletów stalowych”, X Konferencja Naukowa „Połączenia i węzły w konstrukcjach metalowych i
zespolonych”, Rzeszów-Bezmiechowa, 17-19 października 2013 r.
5) Kuchta K., Tylek I. „Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych.
Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjnej”, Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia, 3/2015
6) Kuchta K., Tylek I. „Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych.
Cz. 2. Wykorzystanie więzi translacyjnej”, Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia, 4/2015
7) Tylek I., Kuchta K., Rawska-Skotniczny A., „Human Errors in the Design and Execution of Steel
Structures—A Case Study”, Structural Engineering International, 8/2017,
8) Piekarczyk M., Pięciorak E.: „O zastosowaniach kształtowników profilowanych na zimno jako
podstawowych elementów nośnych w halach”, Inżynieria i Budownictwo, nr 12/2005.
9) Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Analiza pracy nadkrytycznej cienkościennej stalowej płatwi ceowej”, XI
Sympozjum Stateczności, Zakopane,11 – 15 września 2006,
10) Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Analysis of the post-buckling behaviour of a purlin built from thinwalled
cold formed C profile”, Thin-Walled Structures, nr 10 – 11/2007 (916 – 920 ),
11) Pięciorak E., Piekarczyk M.: “Wybrane zagadnienia projektowania lekkiej obudowy z blachy
trapezowej”. Inżynieria i Budownictwo. Nr 12/2013, s. 651-654. 2013(4p),
12) Pięciorak E.: „Elementy z kształtowników i blach profilowanych na zimno” Nowoczesne rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne : konstrukcje metalowe : XVII ogólnopolskie warsztaty pracy
projektanta konstrukcji : Szczyrk, 7–10 marca 2012 roku. T. 2, Wykłady. — Katowice : Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa,
13) Pięciorak E., Piekarczyk M.: Interaction between zed-purlins and roof sheeting. Eurosteel 2011 : 6th
European conference on Steel and composite structures : research – design – construction : August 31 –
September 2, 2011, Budapest, Hungary. ECCS European Convention for Constructional Steelwork. S.
195–200,
14) Pięciorak E., Piekarczyk M.: Analysis of interaction between cold-formed zed-purlins and steel roof
sheeting. International Conference on Metal Structures : Wrocław, Poland, 15–17 June 2011. S. 218–219.

Additional information:

Przekazane zostaną przez prowadzących na zajęciach.