Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Złożone konstrukcje betonowe
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-205-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Module summary

Modułu pozwala na zapoznanie się z zasadami konstruowania i wymiarowania złożonych ustrojów konstrukcji żelbetowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi zastosować odpowiednie metody w celu podniesienia swoich kompetencji z zakresu teorii żelbetu BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednia narzędzia wspomagania inżynierskiego w celu zaprojektowania złożonych żelbetowych konstrukcji inżynierskich BUD2A_U03, BUD2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Project,
Execution of a project
M_U002 Student potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne złożonych żelbetowych obiektów budowlanych BUD2A_U03, BUD2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Project,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu stosowanych metod analizy konstrukcji żelbetowych BUD2A_W03 Activity during classes,
Examination,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania złożonych żelbetowych konstrukcji inżynierskich BUD2A_W01, BUD2A_W04, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Activity during classes,
Examination,
Project,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
39 15 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi zastosować odpowiednie metody w celu podniesienia swoich kompetencji z zakresu teorii żelbetu + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednia narzędzia wspomagania inżynierskiego w celu zaprojektowania złożonych żelbetowych konstrukcji inżynierskich + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne złożonych żelbetowych obiektów budowlanych + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu stosowanych metod analizy konstrukcji żelbetowych + - + + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania złożonych żelbetowych konstrukcji inżynierskich + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 39 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Idealizacje nieliniowe zachowania się konstrukcji żelbetowych. Redystrybucja sił wewnętrznych w konstrukcjach żelbetowych.
 2. Metodę analogii kratownicowej (metoda S-T) analizy konstrukcji żelbetowych.
 3. Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych.
 4. Obliczanie i konstruowanie żelbetowych ustrojów płytowo–słupowych.
 5. Obliczanie i konstruowanie zbiorników żelbetowych (kołowych i prostokątnych), konstrukcji cienkościennych (powłok).
 6. Podstawowe informacje o konstrukcjach: ściany oporowe, kominy, fundamenty pod maszyny.
Laboratory classes (12h):

Analiza wybranych elementów konstrukcyjnych przy wykorzystaniu programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Project classes (12h):

Projekt nr 1:
Projekt dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Obliczenia statyczne wykonane według teorii:
- sprężystości liniowej,
- sprężystości liniowej z ograniczoną redystrybucją momentów,
- plastycznego wyrównania momentów.

Projekt nr 2:
Projekt stropu płytowo-słupowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ocena za ćwiczenie laboratoryjne: przygotowanie do ćwiczenia laboratoryjnego + sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Ćwiczenia projektowe:

Ocena z ćwiczeń projektowych: średnia ocen z projektu 1 i 2. Ocena za projekt: 0.5 oceny za projekt + 0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub z jego obrony prowadzi do negatywnej oceny z ćwiczeń projektowych.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,5), ćwiczeń projektowych (waga 0,25) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,25). Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup projektowych/laboratoryjnych, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

1. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom I. PWN, Warszawa 2011.
2. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm zwiazanych. Tom II. PWN, Warszawa 2011.
3. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm zwiazanych. Tom III. PWN, Warszawa 2012.
4. Dąbrowski K., Stachurski W., Zieliński J.L.: Konstrukcje betonowe. Arkady. Warszawa 1982.
5. Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych. Pod redakcją prof. Andrzeja Ajdukiewicza. Stowarzyszenie Producentów Cementu. Kraków 2009.
6. Praca zbiorowa Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
7. Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2010.
8. Łapko A.: Projektowanie konstrukcji żelbetowych. Arkady. Warszawa 2001.
9. Godycki – Ćwirko T.: Mechanika betonu. Arkady. Warszawa 1982.
10. Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement. Kraków 2000.
11. Ajdukiewicz A., Starosolski W.: Żelbetowe ustroje płytowo-słupowe. Arkady. Warszawa 1981.
12. Urban T., Gołdyn M.: Przykłady obliczeń płaskich stropów. Zeszyt 3.
13. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
14. PN-EN 1990:2004 Eurocod. Podstawy projektowania konstrukcji.
15. PN-EN ISO 3766:2002. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu.
16. PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1.1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy ciężar wlany, obciążenia użytkowe w budynkach.
17. PN-EN 10080:2007. Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
18. Eurokody. Projektowanie Konstrukcji Betonowych według Eurokodów. Zeszyt 2. Projektowanie Konstrukcji żelbetowych. Zeszyty Edukacyjne Buildera. PWB MEDIA Warszawa 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

The top-bar effect in specimens with a single casting point at one edge in high-performance self-compacting concrete / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Krzysztof OSTROWSKI // Journal of Advanced Concrete Technology ; ISSN 1346-8014. — 2018 vol. 16 no. 7, s. 282–292.

The influence of high-strength concrete – rebars bond conditions on the mechanism of its failure / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Magazine of Concrete Research ; ISSN 0024-9831. — 2017 vol. 69 iss. 4, s. 163–174.

The effect of ribbed reinforcing bars location on their bond with high-performance concrete / P. DYBEŁ, K. Furtak // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 1070–1077.

Influence of silica fume content on bond behaviour of reinforcement in HPSCC / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH // Magazine of Concrete Research ; ISSN 0024-9831. — 2018 vol. 70 iss. 19, s. 973–983. — Bibliogr. s. 982–983. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-22
Experimental assessment of the casting position factor of reinforcing bars in high performance concretes (HPC, HPSCC) / Piotr DYBEŁ, Milena KUCHARSKA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2019 vol. 19 iss. 1, s. 127–136.

Assessment of the casting position factor in reinforced concrete elements in view of experimental studies / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2014 vol. 60 iss. 2, s. 209–221.

Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowych — Diagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810.

Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji — Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23.

Evaluation of load capacity of shaft collar subject to unintended exceptional loads — Ocena nośności głowicy szybowej poddanej niezamierzonym obciążeniom wyjątkowym / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Marek CAŁA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 613–624.

Ocena wpływu konsystencji mieszanki betonowej na przyczepność betonów wysokowartościowych do prętów zbrojeniowych — The analysis of the influence of the concrete slump on the bond high-performance concrete to reinforcement bars / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2014 R. 70 nr 1, s. 39–42.

Wpływ zawartości pyłu krzemionkowego na sztywność przyczepności betonu wysokowartościowego do prętów zbojeniowych — Effect of silica fume content on the bond stiffness of reinforcement bars in high-performance concrete / Paweł DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2014 R. 19/81 nr 2, s. 106–113. — Bibliogr. s. 112–113.

Additional information:

Egzamin obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych zajęciach.