Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały w geotechnice
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-211-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Hydzik-Wiśniewska Joanna (hydzik@agh.edu.pl)
Module summary

Student zostanie zapoznany z wybranymi materiałami stosowanymi w obiektach gotechnicznych oraz możliwościami modyfikacji ich właściwości

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego BUD2A_K01, BUD2A_K02, BUD2A_K03 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student nabywa umiejętności doboru kryteriów i oceny właściwości wybranych materiałów stosowanych w geotechnice BUD2A_U02 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student nabywa wiedzę z zakresu rodzajów i właściwości materiałów inżynierskich możliwych do zastosowania w obiektach geotechnicznych BUD2A_W02, BUD2A_W03 Test
M_W002 Poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania kruszyw, spoiw mineralnych oraz UPS w zakresie wzmocnienia struktury gruntów BUD2A_W02, BUD2A_W03 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student nabywa umiejętności doboru kryteriów i oceny właściwości wybranych materiałów stosowanych w geotechnice - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzę z zakresu rodzajów i właściwości materiałów inżynierskich możliwych do zastosowania w obiektach geotechnicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania kruszyw, spoiw mineralnych oraz UPS w zakresie wzmocnienia struktury gruntów + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (9h):
 1. 1. Ogólna charakterystyka obiektów geotechnicznych. Podział i klasyfikacja ze względu na zastosowane materiały
  2. Kruszywa i mieszanki niezwiązane
  3. Spoiwa mineralne, popioły i żużle, mieszanki związane
  4. Geosystetyki i geosiatki
  5. Przesłony filtracyjne na bazie spoiw mineralnych, popiołów oraz bentonitów

Laboratory classes (9h):
 1. 1. Ocena właściwości kruszyw ze względu na zastosowanie ich w mieszankach niezwiązanych i związanych oraz ocena wpływu spoiw mineralnych i UPS na zmianę ich właściwości. Testy te obejmą:
  - analizę składu ziarnowego,
  - badanie maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej metodą Proctora
  - wskaźnik CBR
  2. Ocena właściwości mechanicznych materiałów do stabilizacji skarp i zboczy

 2. .

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach (sprawozdania) oraz odrębnym sprawdzianem na zakończenie przedmiotu.
2. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Usprawiedliwiona może być tylko nieobecność spowodowana chorobą poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, ale materiał z tych zajęć podlega zaliczeniu
3. Wykład nie jest obowiązkowy, ale prowadzący będzie weryfikował wiedzę wymaganą zakresem wykładu organizując sprawdzian
4. Przysługuje dwa terminy: podstawowy i poprawkowy na zaliczenie materiału z wykładów

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia z ocen zaliczenia laboratorium i sprawdzianu z wykładu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu geotechniki i materiałów budowlanych

Recommended literature and teaching resources:

isarczyk S.: Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. WPW. Warszawa 2004.
Łęcki P., Różański M.: Wzmacnianie podłoża gruntowego budowli drogowych. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2015, nr 2, s. 47–54
PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
M. Bugajski, W. Grabowski. Geosyntetyki w budownictwie drogowym. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers. Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK. Studia Geotechnica et Mechanica — 2018 vol. 40 no. 2, s. 154–162. tekst: http://www.sgem.pwr.edu.pl/iss/2018/no2/art09_no2_2018.pdf
Effectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use. Sebastian OLESIAK, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA. Studia Geotechnica et Mechanica 2018 vol. 40 no. 4, s. 244–253.tekst: http://www.sgem.pwr.edu.pl/iss/2018/no4/art02_no4_2018.pdf

Additional information:

brak informacji dodatkowych