Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie badań i wykonywanie dokumentacji geotechnicznej
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-301-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Olesiak Sebastian (olesiak@agh.edu.pl)
Module summary

Przepisy i zasady dotyczące planowania badań terenowych i sporządzania dokumentacji geotechnicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z geotechniki BUD2A_K01 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Umie sporządzić karty dokumentacyjne i interpretować wyniki sondowań. BUD2A_U03, BUD2A_U04 Execution of a project
M_U002 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. BUD2A_U03, BUD2A_U04 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geotechnice. BUD2A_W01 Execution of a project
M_W002 Zna podstawowe definicje z zakresu geotechniki. BUD2A_W04 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej wiedzy z geotechniki + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie sporządzić karty dokumentacyjne i interpretować wyniki sondowań. + - - + - - - - - - -
M_U002 Zna metody opracowania wyników badań terenowych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat metod prowadzenia badań terenowych w geotechnice. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe definicje z zakresu geotechniki. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (9h):

 1. Geotechniczne badania gruntów, jako podłoża różnych budowli. Definicje i zasady.
 2. Wyrobiska badawcze – wykopy, szybiki, odkrywki, otwory badawcze.
 3. Sondowania dynamiczne i statyczne – zasady interpretacji, stosowania charakterystyka.
 4. Próbne obciążenia płytą sztywną, badanie presjometrem i badania dylatometryczne.
 5. Monitoring w geotechnice.

Project classes (9h):

Zajęcia dotyczące interpretacji wyników z geotechnicznych badań polowych i sporządzania dokumentacji geotechnicznej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia projektu.
Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z zajęć projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 1. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten sam temat i są wolne miejsca.
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Pisarczyk S. (1999): Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 2. Wiłun Z. (1982 i nowsze): Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa.
 3. Z. Glazer , J. Malinowski (1991): Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa. PWN, Warszawa.
 4. S. Pisarczyk (2001): Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN, Warszawa.
 5. S.Pisarczyk, B. Rymsza (1993): Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa.
 6. E. Myślińska (2011): Laboratoryjne badania gruntów. PWN, Warszawa.
 7. Bażyński J., Drągowski A., Frankowski Z., Kaczyński R., Rybicki S., Wysokiński L.: Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Warszawa, PIG 1999.
 8. Ignut R., Kłębek A., Puchalski R.: Terenowe badania geologiczno-inżynierskie. Warszawa, WG 1973.
 9. Kostrzewski W.: Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne gruntów budowlanych oraz metody ich wyznaczania. Warszawa, PWN 1980.
 10. Kotowski J., Kraiński A.: Geologia inżynierska. Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zielona Góra, 2000.
 11. Pisarczyk S., Rymsza B.: Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Warszawa, OWPW 1993.
 12. Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Warszawa, PWN 2001.
 13. Polska Norma PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. obliczenia statyczne i projektowanie.
 14. Polska Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
 15. Polska Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 16. Polskia Norma PN-EN-1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 17. Sanecki L.: Geotechniczne badania polowe. Kraków, Wydawnictwa AGH 2003.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Olesiak S., 2009. Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 1, 467-473.
 2. Olesiak S., 2010. Sonda wkręcana WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 501-507.
 3. Olesiak S., 2011. Kalibracja sondy wkręcanej WST do badań górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa. Górnictwo i Geoinżynieria, 2, 463-470.
 4. Olesiak S., 2013. Możliwości wykorzystania sondy wkręcanej WST do badań wybranych gruntów spoistych w rejonie Krakowa. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6, 534-539.
 5. Olesiak S., 2014a. On the possibility of testing Miocene clay from Cracow area using Weight Sounding Test (WST). Studia Geotechnica et Mechanica, 1, 71-78.
 6. Olesiak S., 2014b. Ocena stopnia plastyczności iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2, 112-117.
 7. Olesiak S., 2015. Ocena wybranych właściwości wytrzymałościowych iłów mioceńskich na podstawie badań sondą wkręcaną WST. Inżynieria Morska i Geotechnika, 1, 22-27.
 8. Olesiak S., 2017. Evaluation of undrained shear strength of Miocene clay from the Weight Sounding Test (WST). Archives of Mining Sciences, 2, 367–384.
 9. Olesiak S., Hydzik-Wiśniewska., 2018. Effectiveness of reinforcing an earth structure with a system of counterfort drains over a long-term use. Studia Geotechnica et Mechanica, 4, 244–253.
Additional information:

None