Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budownictwo na terenach poprzemysłowych
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-302-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Module summary

Student, który ukończy moduł posiądzie podstawową wiedzę w zakresie wpływu oddziaływań górniczych na obiekty budowlane oraz podejmowanych działań profilaktycznych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie znaczenie i wagę problemu uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych BUD2A_K03, BUD2A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi ocenić odporność na wpływy górnicze budynków oraz wybranych budowli BUD2A_U03, BUD2A_U01 Project
M_U002 potrafi zaprojektować elementy zabezpieczeń na wpływy górnicze budynku nowowznoszonego BUD2A_U04, BUD2A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 posiada podstawową wiedzę w zakresie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu BUD2A_W01 Execution of a project,
Test
M_W002 zna ogólne zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków na wpływy górnicze BUD2A_W04, BUD2A_W03 Execution of a project,
Test
M_W003 rozumie specyfikę wpływu eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych BUD2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
33 21 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie i wagę problemu uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić odporność na wpływy górnicze budynków oraz wybranych budowli + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować elementy zabezpieczeń na wpływy górnicze budynku nowowznoszonego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę w zakresie wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu + - + - - - - - - - -
M_W002 zna ogólne zasady profilaktycznego zabezpieczania budynków na wpływy górnicze + - + - - - - - - - -
M_W003 rozumie specyfikę wpływu eksploatacji górniczej na poszczególne typy obiektów budowlanych - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 33 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (21h):
 1. Wpływy górnicze – zagadnienia podstawowe

  Pojęcia i definicje. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i znajdujące się na niej budowle. Klasyfikacja terenów górniczych. Pojęcie profilaktyki górniczej i budowlanej.

 2. Budynki na terenach górniczych

  Elementy budynków w aspekcie odporności na wpływy górnicze.
  Profilaktyka budowlana wobec budynków nowo-wznoszonych.
  Odporność na wpływy górnicze, kategorie odporności, metody oceny, uciążliwość użytkowania .
  Profilaktyka budowlana wobec budynków istniejących.
  Szkody górnicze i pseudogórnicze.

 3. Pozostałe zagadnienia związane z tematem

  Wpływ wstrząsów pochodzenia górniczego na budynki i ludzi.
  Obserwacja (monitoring) obiektów budowlanych na terenach górniczych.
  Usuwanie skutków eksploatacji górniczej.

 4. Inne budowle na terenach górniczych

  Obiekty mostowe, odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.
  Obiekty halowe, odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.

 5. Wpływy górnicze – zagadnienia podstawowe

  Wpływ wyrobisk podziemnych na obiekty powierzchniowe. Kinematyka ruchów górotworu. Wektor przemieszczenia, pole przemieszczeń i odkształceń. Wskaźniki deformacji powierzchni terenu i klasyfikacja terenów ze względu na stopień zagrożenia obszaru. Geometryczna teoria ruchów górotworu. Odporność obiektów budowlanych na wpływy górnicze. Przydatność terenów górniczych do zabudowy, uciążliwość użytkowania obiektów. Pojęcie profilaktyki górniczej i budowlanej.

 6. Budynki na terenach górniczych

  Elementy budynków w aspekcie odporności na wpływy górnicze.
  Profilaktyka budowlana wobec budynków nowo-wznoszonych.
  Odporność na wpływy górnicze, kategorie odporności, metody oceny, uciążliwość użytkowania .
  Profilaktyka budowlana wobec budynków istniejących.
  Szkody górnicze i pseudogórnicze.

 7. Inne budowle na terenach górniczych

  Obiekty mostowe, odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.
  Obiekty halowe, odporność na wpływy górnicze, profilaktyka budowlana.
  Sieci uzbrojenia na terenach górniczych.

 8. Pozostałe zagadnienia związane z tematem

  Wpływ wstrząsów pochodzenia górniczego na budynki i ludzi.
  Obserwacja (monitoring) obiektów budowlanych na terenach górniczych.
  Usuwanie skutków eksploatacji górniczej.

Laboratory classes (12h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych konieczne jest wykonanie zadanego projektu i jego obrona. Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat i są wolne miejsca.
Obecność na wykładach jest zalecana.
Kolokwium zaliczeniowe obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych zajęciach.
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie w ustalonym terminie projektu oraz pozytywny wynik kolokwium końcowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,6), ćwiczeń projektowych (waga 0,4). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie opanowuje zaległy w wyniku nieobecności materiał.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z zakresu budownictwa (konstrukcje budowlane i inżynierskie, mechanika budowli, rysunek techniczny budowlany)

Recommended literature and teaching resources:

1. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych, praca zbiorowa pod kier. J. Kwiatka, Wydawnictwo GIG, Katowice, 1997.
2. Kwiatek J.: Podstawy budownictwa na terenach górniczych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
3. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2007.
4. Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi, Praca zbiorowa pod redakcją M. Boreckiego, Wydawnictwo „Śląsk” Katowice, 1980.
5. Kawulok M.: Szkody górnicze w budownictwie, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2010.
6. Instrukcja ITB nr 416: Projektowanie budynków na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2006.
7. Instrukcja ITB nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowej konstrukcji nośnej poddanych wpływom eksploatacji górniczej, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1989.
8. Instrukcja ITB nr 364: Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych. Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2007.
9. Instrukcja ITB nr 391: Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
10. Instrukcja ITB nr 380: Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 2003.
11. Instrukcja ITB nr 332: Projektowanie hal stalowych na terenach górniczych wraz z komentarzem i przykładami, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, Warszawa, 1994.
12. Instrukcja GIG nr 12: Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2000.
13. Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonywania obiektów mostowych na terenach eksploatacji górniczej. Załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. (Dziennik Urzędowy M.K. nr 31 poz. 290 oraz Dziennik Urzędowy nr 5 poz. 13), Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1977.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Estimation of mining impact on surface in relation to rock mass type — Ocena wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w zależności od rodzaju górotworu / Katarzyna KRYZIA, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 2, s. 151–170. — Bibliogr. s. 168–169, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/kryzia-majcherek-niedbalski.pdf
2) Kocot W.: Analiza stanu technicznego i uszkodzeń budynków podlegających wpływom górniczym (An analysis of condition and damage to buildings exposed to mining effects). Inżynieria Środowiska, t. 4, z. 2, str. 377-386, Kraków 1999.
3) Kocot W., Wodyński A.: Metoda punktowa oceny odporności budynków na wpływy górnicze w świetle badań statystycznych. (The point method of appraisal of buildings re-sistance for the mining works effects in statistical research). V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Materiały konferencji naukowo-technicznej pt.: „Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków”, GIG, PAN Oddział Katowice, SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego, Szczyrk, 29.09.-1.10.1999, str. 254-261, Katowice 1999.
4) The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas — Wpływ zruszenia górotworu na obniżenia powierzchni terenu zurbanizowanego / Tadeusz MAJCHERCZYK, Katarzyna KRYZIA, Zbigniew NIEDBALSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 5, s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr., Streszcz.. — Artykuł w części: Civil engineering. — tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=2429760.
5) Kocot W., Wodyński A.: Analysis of structure resistance of typical urban and suburban buildings to mining effects (Analiza odporności na wpływy górnicze typowej zabudowy małomiejskiej i podmiejskiej). 11th International Congress of ISM Poland, Cracow,
4-8 September 2000, Zarząd Główny SITG, str. 517-526, Katowice 2000.
6) Wodyński A., Kocot W.: O zużyciu technicznym budynków na terenach górniczych (Technical wear of buildings on mining areas). Prace naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, seria Konferencje, Problemy ochrony terenów górniczych, nr 41, Katowice-Ustroń-Zawodzie, 18-19.04.2002, str. 419-428, Katowice 2002.
7) Kocot W., Hejmanowski R., Wodyński A.: Ein Beispiel der Einwirkung von Bruchbau auf Bahnüberführungen (Przykład oddziaływania zawałowej eksploatacji górniczej na wiadukty kolejowe). Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, Heft 2006-1, 7. Geokinematischer Tag, str. 435-445, Freiberg 2006.
8) Kocot W, Wodyński A., Kurzak J.: Die Einwirkung des Bruchbaus auf Straβenbrücken (Przykład oddziaływania zawałowej eksploatacji górniczej na wiadukt drogowy). Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, Heft 2007-2, 8. Geokinematischer Tag, str. 335-345, Freiberg 2007.
9) Kocot W., Wodyński A.: Przykłady nieprawidłowości w zakresie ułożyskowania wiaduktów na terenach górniczych (Examples of faultinesses in the scope of bearing of viaducts on mining terrains). II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. “Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych” Katowice-Ustroń Zawodzie, 22-24.10.2008, Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, wydanie specjalne, kwartalnik, nr VI/2008, str. 161-169, Katowice 2008.
10) Wodyński A., Kocot W., Kurzak J.: The influence of structure defects on the displacements of the construction elements of viaducts subdued to the impast of miting exploitation (Wpływ nieprawidłowości budowlanych na przemieszczenia elementów konstrukcji wiaduktów poddanych oddziaływaniu eksploatacji górniczej). 21st World Mining Congress „New challenges and visions for mining”, Kraków, 7-11.09.2008, Gospodarka Surowcami Mineralnymi (Mineral Resources Management), Kwartalnik PAN, t. 24, z. 3/1, str. 183-196, Kraków 2008.
11) Kocot W., Piwowarski W.: Przykład niewłaściwej oceny przyczyn powstania uszkodzeń budynku na terenach górniczych (An example of incorrect assessement of a building damage in mining area). XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Kraków 28-29.05.2009, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, str. 327-339, Kraków 2009.
12) Piwowarski W., Kocot W.: Pogórnicze deformacje terenu a zagrożenia obiektów budowlanych (Post-mining ground deformations as related to the risk of building object). XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Kraków 28-29.05.2009, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, str. 315-325, Kraków 2009.
13) Kocot W.: Possibility assessment of conducting mining exploitation in the area of statically undetermined roadway viaduct (Ocena możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej w rejonie wiaduktu drogowego o niewyznaczalnym schemacie statycznym). Schrif-tenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, Heft 2010-1, 11. Geokinematischer Tag, str. 109-122, Frei-berg 2010.
14) Kocot W., Wodyński A.: Impact of mining exploitation on the road viaduct situated in the immediate vicinity of the edge of a mined wall (Oddziaływanie eksploatacji górniczej na wiadukt drogowy usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi eksploatowanej ściany). Geomatics and Environmental Engineering (Geodezja oraz Inżynieria Środowiska), vol. 4, no. 1/1, str. 71-81, Kraków 2010.

Additional information:

Brak