Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Monitoring w geotechnice
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-303-GT-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geotechnics and special civil engineering
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Stopkowicz Agnieszka (agnieszka.stopkowicz@agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przedstawienie i omówienie wymogów przepisów prawa i norm w zakresie monitoringu w geotechnice, narzędzi i metod pomiarowych, analiza i interpretacja danych oraz ocena bezpieczeństwa obiektów geotechnicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest świadomy roli monitoringu na etapie projektowania, wykonywania i użytkowania obiektów geotechnicznych BUD2A_K01, BUD2A_K03 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie dobrać instrumenty pomiarowe oraz sporządzić plan monitoringu adekwatny do analizowanego obiektu geotechnicznego BUD2A_U02, BUD2A_U03 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi na podstawie wyników z monitoringu ocenić stan bezpieczeństwa oraz charakter pracy konstrukcji i jej elementów BUD2A_U02, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą przepisów prawa, norm oraz urządzeń i metod stosowanych w monitoringu geotechnicznym BUD2A_W01, BUD2A_W02 Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą doboru instrumentów pomiarowych i planowania monitoringu w odniesieniu do analizowanych problemów geotechnicznych BUD2A_W03 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Test,
Activity during classes
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania metody obserwacyjnej w projektowaniu BUD2A_W01, BUD2A_W02 Execution of laboratory classes,
Execution of a project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest świadomy roli monitoringu na etapie projektowania, wykonywania i użytkowania obiektów geotechnicznych + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie dobrać instrumenty pomiarowe oraz sporządzić plan monitoringu adekwatny do analizowanego obiektu geotechnicznego + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi na podstawie wyników z monitoringu ocenić stan bezpieczeństwa oraz charakter pracy konstrukcji i jej elementów + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą przepisów prawa, norm oraz urządzeń i metod stosowanych w monitoringu geotechnicznym + - + + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą doboru instrumentów pomiarowych i planowania monitoringu w odniesieniu do analizowanych problemów geotechnicznych + - + + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania metody obserwacyjnej w projektowaniu + - + + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (12h):

Przepisy prawa i normy, instrumenty pomiarowe i niepewność pomiaru, metody monitoringu, monitoring hydrogeologiczny, monitoring wpływu drgań na obiekty budowlane, monitoring przemieszczeń powierzchniowych i wgłębnych, monitoring naprężeń i odkształceń, planowanie monitoringu, metoda obserwacyjna – analiza przypadku.

Laboratory classes (12h):

Wykonywanie wybranych pomiarów, demonstracja instrumentów pomiarowych oraz analiza wyników z monitoringu hydrogeologicznego, drgań, przemieszczeń powierzchniowych i wgłębnych, ocena pracy elementów konstrukcji.

Project classes (12h):

Ocena stanu bezpieczeństwa konstrukcji na podstawie wyników monitoringu.
Określenie właściwości ośrodka na podstawie wyników z monitoringu.
Ocena zjawisk osuwiskowych na podstawie wyników z monitoringu oraz dobór metod ich stabilizacji.
Metoda obserwacyjna w projektowaniu geotechnicznym.
Planowanie programu monitoringu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe: warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych ćwiczeń i zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.
Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa – średnia z ocen z kolokwium z wykładu, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe: obecność obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.
Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Nie zdefiniowano.

Recommended literature and teaching resources:

DUNNICLIFF J. 1993 – Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance. Wiley, New York.
GUIDE to Geotechnical Instrumentation, 2004, Durham GeoSlope Indicator.
KRYWULT Ł., KOSIK A., STEFANEK P., 2016 – Pomiary przemieszczeń gruntu pomiary inklinometryczne. Przegląd metod pomiarowych. Geoinżynieria, 1/2016/54
PN-EN ISO 18674-1:2015-07E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych – Część 1: Zasady ogólne
PN-EN ISO 18674-2:2017-01E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych – Część 2: Pomiar przemieszczeń wzdłuż linii pomiarowych: Ekstensometry
PN-EN ISO 18674-3:2018-02E – Rozpoznanie i badania geotechniczne – Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych – Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry
ISO 4866:2010 Mechanical vibration and shock – Vibration of fixed structures – Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures
JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement,
ISO/IEC Guide 98-3:2008 (JCGM/WG1/100) Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich — The observational method and the geotechnical monitoring in law to assess subsoil and construction conditions / Aleksandra BORECKA, Agnieszka STOPKOWICZ, Klaudia SEKUŁA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 10/2, s. 685–691. — Bibliogr. s. s. 691, Abstr.. — 6. WPGI 2017 : 6. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 17–20. 10 Rzeszów / pod red. Edyty Majer [et al.]. — tekst: goo.gl/aKmRR1
The assessment of susceptibility on drainage in an aquifer on the basis of pumping tests in a lignite mine — Ocena podatności ośrodka wodonośnego na odwodnienie na podstawie próbnych pompowań w kopalni węgla brunatnego / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Jerzy KLICH // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 107–121. — Bibliogr. s. 120–121
Metody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie — [Measurements and assessments methods of the explosive demolition impact on the environment] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 9, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115

Additional information:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.